Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Europese grensoverschrijdende procedures — Europese beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken


*verplichte invoer

Artikel 17 - Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld

In het Portugese recht zijn beschermingsmaatregelen in beginsel strafrechtelijk van aard en worden ze geregeld in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en Wet nr. 112/2009 van 16 september 2009 tot bepaling van het rechtskader dat van toepassing is op de voorkoming van huiselijk geweld en de bescherming van en bijstand aan slachtoffers daarvan.

Civielrechtelijk is het echter mogelijk om beschermingsmaatregelen op te leggen in het kader van de algemene bescherming van de persoonlijkheidsrechten. Artikel 70, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek luidt: “Ongeacht of er sprake is van enige civielrechtelijke aansprakelijkheid, kan de bedreigde persoon of het slachtoffer verzoeken om een rechterlijk bevel dat passend is voor de omstandigheden om te voorkomen dat de bedreiging wordt uitgevoerd dan wel om de reeds ingetreden gevolgen van het strafbare feit te verzachten.”

Het burgerlijke procesrecht voorziet dan ook in specifieke rechterlijke bevelen om te voorkomen dat een onwettige en directe bedreiging van de fysieke of morele integriteit van een persoon wordt uitgevoerd of om de reeds ingetreden gevolgen van een strafbaar feit te verzachten of te beëindigen (artikel 878 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Bepaalde procedurele aspecten van dit type procedure worden geregeld in de artikelen 879 en 880 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De regels van het burgerlijke procesrecht komen erop neer dat, als een verzoek om een dergelijk rechterlijk bevel wordt ingewilligd, de rechter bepaalt aan welke specifieke gedragsvoorwaarden de verweerder zich moet houden, en waar van toepassing de uiterste termijn bepaalt waarop het bevel moet zijn nageleefd. Ook bepaalt de rechter het bedrag van de boete die de verweerder verschuldigd is voor elke dag van te late naleving of, waar van toepassing, voor elke inbreuk.

Ook is de rechter gemachtigd een tussenvonnis uit te spreken, waartegen geen beroep kan worden ingesteld en dat vervolgens in de bodemprocedure kan worden gewijzigd of bevestigd. Dit geldt in gevallen waarbij degene die om het rechterlijk bevel verzoekt, bewijs heeft overgelegd en uit het bewijs blijkt dat het mogelijk is dat deze persoon een dreigende en onomkeerbare aantasting van zijn fysieke of morele integriteit ondervindt, en als:

a) de rechter geen zekerheid kan krijgen omtrent het bestaan, de omvang of de ernst van de dreiging of het strafbare feit; of

b) er bijzonder dringende redenen zijn die een rechterlijk bevel noodzakelijk maken zonder dat de tegenpartij wordt gehoord.

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

De Portugese instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel zijn: algemene afdelingen (Juízo de Competência Genérica) of lokale burgerlijke afdelingen (Juízo local cível) van de bevoegde districtsrechtbank. Deze autoriteiten zijn bevoegd om deze maatregel ten uitvoer te leggen.

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

De Portugese instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen, zijn: algemene afdelingen (Juízo de Competência Genérica) of lokale burgerlijke afdelingen (Juízo local cível) van de bevoegde districtsrechtbank.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

De Portugese instanties die bevoegd zijn om beschermingsmaatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 1, aan te passen, zijn: algemene afdelingen of lokale burgerlijke afdelingen van de bevoegde districtsrechtbank.

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

De rechterlijke instanties waarbij overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend, zijn: algemene afdelingen of lokale burgerlijke afdelingen van de bevoegde districtsrechtbank.

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

De taal waarin de vertalingen vermeld in artikel 16, lid 1, worden aanvaard, is het Portugees.

Laatste update: 21/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.