Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Artikel 17 - Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld

Wet nr. 217/2003 inzake de preventie en bestrijding van huiselijk geweld, opnieuw gepubliceerd

Bevel tot tijdelijke bescherming

Politiefunctionarissen die vaststellen dat er een dreigend risico bestaat dat het leven, de lichamelijke integriteit of de vrijheid van een persoon in gevaar wordt gebracht door een daad van huiselijk geweld, kunnen een bevel tot tijdelijke bescherming uitvaardigen. Om aangiften te verifiëren, de waarheid vast te stellen en voor een oplossing te zorgen, heeft de politie het recht bewijsmateriaal te verkrijgen.

In het bevel worden de datum, het tijdstip en de plaats van uitvaardiging vermeld; de naam, de voornaam, de functie en de politie-eenheid waarbij de politiefunctionaris die het bevel heeft uitgevaardigd, dient; de identiteitsgegevens van de agressor en het slachtoffer; een beschrijving van de feiten die ten grondslag liggen aan de uitvaardiging van het bevel en een vermelding van het bewijsmateriaal; de rechtsgrondslag; de datums en de tijdstippen waarop de toepassing van de beschermingsmaatregelen begint en eindigt; het recht om het bevel aan te vechten, de termijn voor de uitoefening van dat recht en het gerecht waar het beroep kan worden ingesteld.

Het beschermingsbevel wordt ondertekend door de politiefunctionaris die het uitvaardigt.

In het bevel tot tijdelijke bescherming worden beschermingsmaatregelen vastgesteld die kunnen bijdragen tot een vermindering van het geconstateerde dreigende risico: de uithuiszetting van de agressor; de terugkeer van het slachtoffer in de gemeenschappelijke woning; de verplichting voor de agressor om uit de buurt van het slachtoffer te blijven; de verplichting voor de agressor om permanent een elektronisch toezichtsysteem te dragen; de verplichting voor de agressor om wapens in te leveren bij de politie.

De verplichtingen en verboden die aan agressoren worden opgelegd, treden onmiddellijk nadat zij zijn uitgevaardigd, in werking, zonder kennisgeving of termijn. Het bevel wordt aan de agressor en aan het slachtoffer betekend. De politie-eenheid waartoe de politiefunctionaris die het bevel heeft uitgevaardigd, behoort, legt het ter bevestiging voor aan het parket van de bevoegde rechtbank in het rechtsgebied waarvan het bevel is uitgevaardigd. De procureur van het bevoegde parket beslist over de noodzaak om de door de politiediensten gelaste beschermingsmaatregelen te handhaven.

Tegen het bevel kan bezwaar worden aangetekend bij het bevoegde gerecht.

Beschermingsbevel

Een slachtoffer dat te maken heeft met een bedreiging van het leven, de lichamelijke of geestelijke integriteit of de vrijheid, kan de rechtbank verzoeken een bevel tot tijdelijke bescherming uit te vaardigen waarin het volgende wordt gelast: de uithuiszetting van de agressor; de terugkeer van het slachtoffer in de gemeenschappelijke woning; de beperking van het recht van de agressor om een deel van de gemeenschappelijke woning te gebruiken; de opvang/plaatsing van het slachtoffer in een opvangcentrum; de verplichting voor de agressor om uit de buurt van het slachtoffer te blijven; een verbod voor de agressor om zich in bepaalde plaatsen of gebieden te begeven; de verplichting voor de agressor om een elektronisch toezichtsysteem te dragen; een verbod op elk contact met het slachtoffer; de verplichting voor de agressor om wapens in te leveren bij de politie; de toewijzing van het gezag over minderjarige kinderen of de vaststelling van hun verblijfplaats.

De duur van de maatregelen wordt door de rechter bepaald, maar mag niet langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het bevel is uitgevaardigd. Het verzoek valt onder de bevoegdheid van de rechtbank in het rechtsgebied waarvan het slachtoffer woont of verblijft.

Het verzoek wordt ingediend via het standaardformulier en is vrijgesteld van zegelrecht.

Het beschermingsbevel is afdwingbaar. De tenuitvoerlegging vindt plaats zonder voorafgaande kennisgeving of uiterste termijn. De naleving van het beschermingsbevel is eveneens bindend voor het slachtoffer.

Op de dag van de uitspraak wordt een kopie van het dispositief van de uitspraak betekend aan de structuren van de Roemeense politie in het rechtsgebied waarvan de verblijfplaats van het slachtoffer en de agressor zich bevindt. Het bevel moet onmiddellijk worden uitgevoerd, door de politie of onder haar toezicht.

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

Overeenkomstig artikel 28 van Wet nr. 217/2003 inzake de preventie en bestrijding van huiselijk geweld, opnieuw gepubliceerd, kunnen politiefunctionarissen die bij de uitoefening van hun functie vaststellen dat er een dreigend risico bestaat dat het leven, de lichamelijke integriteit of de vrijheid van een persoon in gevaar wordt gebracht door een daad van huiselijk geweld, een bevel tot tijdelijke bescherming uitvaardigen om dat risico te beperken.

De autoriteiten die bevoegd zijn om het beschermingsbevel uit te vaardigen, zijn de rechtbanken in het rechtsgebied waarvan de slachtoffers wonen of verblijven, overeenkomstig artikel 40 van Wet nr. 217/2003 inzake de preventie en bestrijding van huiselijk geweld, opnieuw gepubliceerd.

Overeenkomstig artikel 3 van artikel I sexies van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, aangenomen met amendementen bij Wet nr. 191/2007, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, beslist de rechtbank over het verzoek om afgifte van het certificaat door middel van beslissingen in besloten zitting, waarbij de partijen niet worden gedagvaard.

Tegen een besluit tot inwilliging van het verzoek kan geen beroep worden ingesteld. Tegen een besluit tot afwijzing van het verzoek kan slechts binnen vijf dagen na de betekening ervan beroep worden ingesteld.

Het certificaat wordt afgegeven aan de beschermde persoon en een afschrift ervan wordt betekend aan de persoon van wie de dreiging uitgaat, waarmee deze ervan in kennis wordt gesteld dat de aldus gewaarmerkte beschermingsmaatregel in alle lidstaten van de Europese Unie wordt erkend en afdwingbaar is.

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

Overeenkomstig artikel 32 en artikel 46, lid 2, van Wet nr. 217/2003 inzake de preventie en bestrijding van huiselijk geweld, opnieuw gepubliceerd, worden een bevel tot tijdelijke bescherming en een beschermingsbevel onmiddellijk uitgevoerd door of, in voorkomend geval, onder toezicht van de politie.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

Artikel 8 van artikel I sexties van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, aangenomen – met amendementen – bij Wet nr. 191/2007, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, bepaalt dat voor de uitvoering op het grondgebied van Roemenië van een in een andere lidstaat van de Europese Unie gegeven beslissing waarbij beschermingsmaatregelen zijn opgelegd die onbekend zijn of verschillen van de maatregelen in het Roemeense recht, de Roemeense rechtbank overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 606/2013 de beschermingsmaatregel in feitelijk opzicht zo aanpast dat deze op het grondgebied van Roemenië kan worden uitgevoerd onder de voorwaarden waarin het Roemeense recht voorziet, waarbij zij maatregelen oplegt die vergelijkbare gevolgen hebben en waarmee soortgelijke doelen en belangen worden beoogd. De door het Roemeense gerecht opgelegde maatregel mag geen gevolgen hebben die verder gaan dan de gevolgen waarin het recht van de lidstaat van oorsprong voorziet voor de bij beslissing van het gerecht van de lidstaat van oorsprong opgelegde maatregel.

De aanpassing vindt ambtshalve of op verzoek van de betrokkene plaats in het kader van de behandeling van de verzoeken om goedkeuring van de uitvoering van de uitspraak of om weigering van de erkenning of de uitvoering, of in het kader van het hoofdgeding.

Het bevoegde gerecht is de districtsrechtbank (judecătoria).

Wanneer het gerecht een aanpassing noodzakelijk acht, gelast het dat de partijen worden gedagvaard. De procureur is verplicht aanwezig.

Tegen een beslissing waarbij het gerecht een in een andere lidstaat gegeven beslissing heeft aangepast, kan binnen tien dagen na de betekening ervan beroep worden ingesteld. Tegen de in beroep gegeven beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

Artikel 1 van artikel I sexties van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, aangenomen – met amendementen – bij Wet nr. 191/2007, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, bepaalt dat verzoeken om weigering van erkenning of tenuitvoerlegging op het grondgebied van Roemenië van beslissingen betreffende beschermingsmaatregelen die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn gegeven, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 606/2013 onder de bevoegdheid van de districtsrechtbank vallen.

Laatste update: 16/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.