Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Belgia

Autor treści:
Belgia

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Do wydawania środków ochrony są właściwe następujące organy w zależności od przedmiotu sprawy, w której występuje się o zastosowanie danego środka ochrony: sąd rodzinny, sąd pracy lub prokuratura; kontrola a posteriori należy do sądu rodzinnego lub sądu dla nieletnich.

Zaświadczenie wydaje dyrektor służb sądowych (greffier en chef) sądu, który zarządził dany środek ochrony lub, w stosownych przypadkach, prokuratura.

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Prokuratura właściwa dla miejsca, w którym osoba objęta ochroną figuruje / będzie figurować w rejestrze ludności, albo miejsca jej zwykłego pobytu.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Prokuratura właściwa dla miejsca, w którym osoba objęta ochroną figuruje / będzie figurować w rejestrze ludności, albo miejsca jej zwykłego pobytu. Środek zaskarżenia przeciwko dostosowaniu środka ochrony można wnieść na podstawie art. 11 ust. 5 do sądu pierwszej instancji.

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Sąd pierwszej instancji.

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Jeżeli chodzi o tłumaczenia, o których mowa w art. 16 ust. 1, językami akceptowanymi jako języki urzędowe miejsca wykonania są zgodnie z prawem belgijskim języki: francuski, niderlandzki lub niemiecki.

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.