Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Organem właściwym do spraw wydawania środków ochrony jest są rejonowy właściwy dla miejsca stałego zamieszkania lub aktualnego miejsca zamieszkania strony poszkodowanej. (Art. 7 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Sąd rejonowy, który rozpatrzył sprawę wydaje, na pisemny wniosek osoby chronionej, zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 606/2013. (Art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Osoba korzystająca ze środka ochrony wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej może zwrócić się o przyznanie ochrony na terytorium Bułgarii przez sąd miejski w Sofii. (Art. 23 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Do wykonania takiego środka uprawnione są organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i prokuratura.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Sądem właściwym jest sąd miejski w Sofii.

Sąd sprawdza, czy dany środek ochrony może być wykonany środkami dostępnymi w prawie bułgarskim. W przypadku gdy nie jest to możliwe, sąd wydaje zastępczy środek ochrony zgodnie z prawem bułgarskim. (Art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Odmowy uznania lub wykonania środka ochrony udziela sąd miejski w Sofii na wniosek osoby stwarzającej zagrożenie. (Art. 25 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

W Bułgarii wymaga się tłumaczenia dokumentów na język bułgarski.

Ostatnia aktualizacja: 10/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.