Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Cypr

Autor treści:
Cypr

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Europejskie postępowanie transgraniczne – europejskie środki ochrony w sprawach cywilnych


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane

Art. 32 ustawy o sądach, ustawa nr 14/60, stanowi, że każdy sąd sprawujący wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych może wydać nakaz zaniechania naruszenia (tymczasowy, stały bądź bezwzględny).

Na podstawie art. 16 ustawy o sądach rodzinnych, ustawa nr 23/90, sądom rodzinnym przysługują te same uprawnienia.

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Organem właściwym do zarządzenia środków ochrony w sprawach cywilnych jest sąd rejonowy (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) okręgu, w którym uprawniony ma miejsce zamieszkania lub przebywa w danym czasie.

W razie sporu regulowanego na podstawie prawa rodzinnego organem właściwym jest sąd rodzinny (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) okręgu, w którym uprawniony lub obowiązany ma miejsce zamieszkania lub przebywa w danym czasie. Jeżeli spór dotyczy małoletniego, właściwość przysługuje sądowi w okręgu, w którym odnaleziono małoletniego.

Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest sąd rejonowy lub sąd rodzinny, który zarządził zastosowanie środka ochrony.

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Organ, przed którym można się powołać na środek ochrony:

We wszystkich instancjach organem właściwym jest sąd rejonowy w okręgu, do którego osoba stwarzająca zagrożenie przeniosła się czasowo lub na stałe. Jeżeli adres nie jest znany, organem właściwym jest Sąd Rejonowy w Nikozji.

Organ właściwy do wykonania środka ochrony:

We wszystkich przypadkach organem właściwym jest sąd rejonowy okręgu, do którego osoba stwarzająca zagrożenie przeniosła się czasowo lub na stałe. Jeżeli adres nie jest znany, organem właściwym jest Sąd Rejonowy w Nikozji.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

We wszystkich przypadkach organem właściwym jest sąd rejonowy okręgu, do którego osoba stwarzająca zagrożenie przeniosła się czasowo lub na stałe. Jeżeli adres nie jest znany, organem właściwym jest Sąd Rejonowy w Nikozji.

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Sąd, do którego należy wnieść wniosek o odmowę uznania lub wykonania:

Sąd rejonowy lub sąd rodzinny, przed którym powołano się na środek ochrony zarządzony w państwie członkowskim pochodzenia.

W stosownych przypadkach sąd, do którego należy wnieść wniosek o odmowę wykonania środka:

Sąd rejonowy lub sąd rodzinny, przed którym powołano się na środek ochrony zarządzony w państwie członkowskim pochodzenia.

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Dokumenty należy składać w języku greckim. Akceptuje się również tłumaczenia na język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.