Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane

Gibraltar

Wychodzące wnioski o środki ochrony (tj. środki ochrony wydane w Zjednoczonym Królestwie, które mają być uznane i wykonane w pozostałych państwach członkowskich UE)

Każda osoba ubiegająca się o zastosowanie krajowego środka ochrony (lub osoba korzystająca z takiego środka ochrony) objętego zakresem rozporządzenia będzie mogła ubiegać się w ramach tego systemu o zaświadczenie o orzeczeniu środka ochrony w celu rozszerzenia zakresu takiej ochrony na terytorium innego państwa członkowskiego UE w sądzie, który wydał takie orzeczenie.

W Gibraltarze zaświadczenie UE będzie można uzyskać w Sądzie Najwyższym Gibraltaru; obowiązujące przepisy to: do postępowania w sprawach cywilnych i rodzinnych zastosowanie mają rozporządzenia w sprawie uznawania środków ochrony z 2015 r. i przepisy cywilno-procesowe. Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki, Sąd Najwyższy Gibraltaru wydaje osobie chronionej wymagane zaświadczenie we wspólnym unijnym formacie i powiadamia „osobę stwarzającą zagrożenie”.

Jeżeli sąd uzna, że spełnione są odpowiednie warunki, wydaje zaświadczenie w wymaganej formie (wspólnej dla całej UE). Zaświadczenie przekazuje się osobie chronionej / osobie ubiegającej się o ochronę. Osoba chroniona może również zwrócić się do sądu o wydanie zaświadczenia w wersji przetłumaczonej.

Sąd powiadamia „osobę stwarzającą zagrożenie” o wydaniu zaświadczenia (i o jego obowiązywaniu na terytorium całej UE). Nie istnieje możliwość zaskarżenia wydania zaświadczenia, choć dopuszczalny jest wniosek o poprawienie lub wycofanie go.

Zaświadczenie oznacza, że środek ochrony przyznany osobie chronionej podlega automatycznemu uznaniu i jest, o ile to konieczne, wykonalny w dowolnym państwie członkowskim (z wyjątkiem Danii, której nie obowiązują przepisy rozporządzenia).

Uznawanie i wykonanie przychodzącego (do Zjednoczonego Królestwa z innego państwa członkowskiego) środka ochrony

Środek ochrony zasądzony w innym państwie członkowskim podlega automatycznemu uznaniu bez konieczności przeprowadzenia procedury specjalnej i jest wykonalny bez stwierdzenia wykonalności. Nie ma konieczności przedstawiania go w sądzie w celu jego uznania.

W Gibraltarze europejski nakaz ochrony ma tę samą moc obowiązywania i skuteczność co nakaz ochrony wydany przez Sąd Najwyższy Gibraltaru; podlega on automatycznemu uznaniu i jest bezpośrednio wykonalny. W przypadku złożenia do Sądu Najwyższego wniosku o zmianę lub zmiany w europejskim nakazie ochrony Sąd Najwyższy może odpowiednio dostosować ten środek i poinformuje „osobę stwarzającą zagrożenie” o takiej zmianie bądź takich zmianach.

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Gibraltar

  • Sąd Najwyższy

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Gibraltar

  • Sąd Najwyższy

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Gibraltar

  • Sąd Najwyższy

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Gibraltar

  • Sąd Najwyższy
Ostatnia aktualizacja: 14/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.