Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Europejskie postępowanie transgraniczne – europejskie środki ochrony w sprawach cywilnych


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane

Przepisy i procedury dotyczące stosowania środków ochrony w sprawach cywilnych zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego.

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Na Łotwie organami właściwymi do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń są sądy rejonowe (lub miejskie) (art. 5411(45) kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Organami właściwymi do wykonania środka ochrony wydanego w innym państwie członkowskim są sądy rejonowe (lub miejskie) miejsca, w którym orzeczenie ma być wykonane, lub miejsca zamieszkania pozwanego według jego oświadczenia, lub jeżeli takiego miejsca nie wskazano, rzeczywistego miejsca zamieszkania lub siedziby statutowej pozwanego (art. 6513(1) kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Organami właściwymi w sprawie dostosowania środków ochrony są również sądy rejonowe (lub miejskie) właściwe do wykonywania tych środków (art. 6515(2) kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Sądami tymi są sądy rejonowe (lub miejskie) właściwe w zakresie wykonania środka ochrony wydanego orzeczeniem sądu zagranicznego (art. 6443(43) kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia wymagana jest jakakolwiek transliteracja lub tłumaczenie, dokonuje się ich na język urzędowy Republiki Łotewskiej, tj. na język łotewski.

Ostatnia aktualizacja: 11/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.