Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Litwa

Autor treści:
Litwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Litwa

Europejskie postępowanie transgraniczne – europejskie środki ochrony w sprawach cywilnych


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Na Litwie środki ochrony objęte zakresem rozporządzenia są wydawane przez sądy. Zaświadczenie na podstawie art. 5 rozporządzenia wydaje sąd, który wydał środek ochrony.

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Na Litwie organem właściwym do spraw wykonania środków ochrony wchodzących w zakres rozporządzenia jest komornik sądowy. Jeśli komornik sądowy spotka się z utrudnianiem wykonania środków ochrony wchodzących w zakres rozporządzenia, ma prawo zwrócić się do policji o usunięcie takich utrudnień.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Środki ochrony wchodzące w zakres rozporządzenia są dostosowywane przez komornika sądowego wykonującego środek ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1.

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Wnioski o odmowę uznania lub, w stosownych przypadkach, wykonania środka ochrony, należy składać do litewskiego Sądu Apelacyjnego.

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Wszelkie transliteracje i tłumaczenia wymagane na podstawie rozporządzenia do celów komunikacji z właściwymi organami Litwy muszą być sporządzone w języku urzędowym Republiki Litewskiej, czyli po litewsku.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.