Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Organy właściwe do wydawania środków ochrony:

Prokurator (na podstawie zmienionej ustawy z dnia 8 września 2003 r. o przemocy domowej) i prezes sądu rejonowego (na podstawie art. 1017-1 do 1017-12 nowego kodeksu postępowania cywilnego).

Organy właściwe do wydawania zaświadczeń:

Prokurator (na podstawie zmienionej ustawy z dnia 8 września 2003 r. o przemocy domowej) i prezes sądu rejonowego (na podstawie art. 1017-1 do 1017-12 nowego kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim:

Prokurator i – w przypadku okresowych kar pieniężnych – prezes sądu rejonowego.

Organy właściwe do wykonania takiego środka:

Prokurator i – w przypadku okresowych kar pieniężnych – prezes sądu rejonowego.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Organy właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1:

Prezes sądu rejonowego, w postępowaniu uproszczonym (référé).

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Wniosek o odmowę uznania należy złożyć zgodnie z art. 13 do prezesa sądu rejonowego orzekającego w postępowaniu uproszczonym (référé).

Wniosek o odmowę wykonania należy złożyć zgodnie z art. 13 do prezesa sądu rejonowego orzekającego w postępowaniu uproszczonym.

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Luksemburg akceptuje pisma w języku francuskim i niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.