Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane

Szkocja

Wychodzące wnioski o środki ochrony (tj. środki ochrony wydane w Zjednoczonym Królestwie, które mają być uznane i wykonane w pozostałych państwach członkowskich UE)

Każda osoba ubiegająca się o zastosowanie krajowego środka ochrony (lub osoba korzystająca z takiego środka ochrony) objętego zakresem rozporządzenia będzie mogła ubiegać się w ramach tego systemu o zaświadczenie o orzeczeniu środka ochrony w celu rozszerzenia zakresu takiej ochrony na terytorium innego państwa członkowskiego UE w sądzie, który wydał takie orzeczenie. W Szkocji są to następujące sądy:

  • sąd cywilny najwyższej instancji (Court of Session)
  • sąd lokalny (sheriff court)

Jeżeli sąd uzna, że spełnione są odpowiednie warunki, wydaje zaświadczenie według ustalonego wzoru (wspólnego dla całej UE). Zaświadczenie przekazuje się osobie chronionej / osobie ubiegającej się o ochronę. Osoba chroniona może również zwrócić się do sądu o wydanie zaświadczenia w wersji przetłumaczonej.

Sąd powiadamia „osobę stwarzającą zagrożenie” o wydaniu zaświadczenia (i o jego obowiązywaniu na terytorium całej UE). Nie istnieje możliwość zaskarżenia wydania zaświadczenia, choć dopuszczalny jest wniosek o poprawienie lub wycofanie go.

Zaświadczenie oznacza, że środek ochrony przyznany osobie chronionej podlega automatycznemu uznaniu i jest, o ile to konieczne, wykonalny w dowolnym państwie członkowskim (z wyjątkiem Danii, której nie obowiązują przepisy rozporządzenia).

Zaświadczenie UE jest dostępne na wniosek w sądzie, który zarządził krajowy środek ochrony.

Uznawanie i wykonanie przychodzącego (do Zjednoczonego Królestwa z innego państwa członkowskiego) środka ochrony

Środek ochrony zasądzony w innym państwie członkowskim podlega automatycznemu uznaniu bez konieczności przeprowadzenia procedury specjalnej i jest wykonalny bez stwierdzenia wykonalności. Nie ma konieczności przedstawiania go w sądzie w celu jego uznania.

Jeżeli osoba chroniona występuje o „dostosowanie elementów faktycznych” jej środka ochrony (np. z uwagi na nowy adres) lub występuje o wykonanie tego środka, jeżeli doszło do rzekomego naruszenia, taka osoba może wystąpić do Court of Session i sądu typu sheriff court, który jest właściwy w danej dziedzinie.

Sądy te mogą odpowiednio dostosować środek (jeżeli o to wystąpiono). Po dostosowaniu osoba stwarzająca zagrożenie zostaje o tym poinformowana (jak również o karach za naruszenie).

Sądy te mogą wykonać środek ochrony, traktując go tak samo jak zakaz wydany przez sąd w Szkocji.

„Osoba stwarzająca zagrożenie” może wystąpić do jednego ze wspomnianych sądów o odmowę uznania przychodzącego środka ochrony, lecz sąd może uwzględnić taki wniosek wyłącznie na podstawie konkretnych i ograniczonych przesłanek. Środek musiałby być wyraźnie sprzeczny z porządkiem publicznym lub nie do pogodzenia z decyzją krajową.

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Szkocja

  • sąd cywilny najwyższej instancji (Court of Session)
  • sąd lokalny (sheriff court)

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Szkocja

  • sąd cywilny najwyższej instancji (Court of Session)
  • sąd lokalny (sheriff court)

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Szkocja

  • sąd cywilny najwyższej instancji (Court of Session)
  • sąd lokalny (sheriff court)

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Szkocja

  • sąd cywilny najwyższej instancji (Court of Session)
  • sąd lokalny (sheriff court)

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Językiem we wszystkich jurysdykcjach w Zjednoczonym Królestwie jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 12/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.