Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane

Nie dotyczy.

W Hiszpanii nie ma takich nakazów ochrony, jak te opisane w rozporządzeniu (UE) nr 606/2013. W związku z tym nie ma organów sądowych uprawnionych do wydawania takich nakazów oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 5 rozporządzenia.

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Nie dotyczy.

W Hiszpanii nie ma takich nakazów ochrony, jak te opisane w rozporządzeniu (UE) nr 606/2013. W związku z tym nie ma organów uprawnionych do wydawania takich nakazów oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 5 rozporządzenia.

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Sąd pierwszej instancji (Juzgado de Primera Instancia) lub, w stosownych przypadkach, sąd rodzinny (Juzgado de Familia) właściwy dla miejsca zamieszkania ofiary.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Sąd pierwszej instancji lub, w stosownych przypadkach, sąd rodzinny właściwy dla miejsca zamieszkania ofiary.

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Sąd prowincji (Audiencia Provincial).

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Hiszpański

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.