Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

W szwedzkim prawie nie istnieją środki ochrony w sprawach cywilnych w rodzaju tych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. W związku z tym nie istnieje urząd, który posiadałby uprawnienia to nakazania stosowania takich środków lub do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5.

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim można się powołać przed prokuratorem (åklagaren) właściwym dla miejsca, w którym środek ma być stosowany lub w przeważającej części stosowany.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Prokurator właściwy dla miejsca, w którym środek ma być stosowany lub w przeważającej części stosowany, może dostosować środek ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1.

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Wniosek o odmowę uznania zgodnie z art. 13 należy złożyć do sądu rejonowego (tingsrätt) w Sztokholmie.

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Szwedzki

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.