Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cehia

Proceduri transfrontaliere europene - măsuri europene de protecție în materie civilă


*mențiuni obligatorii

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

1. Măsuri provizorii de protecție împotriva violenței domestice în temeiul Legii privind procedurile judiciare speciale

1.1. Legislația relevantă

Dispozițiile specifice pentru combaterea violenței domestice sunt prevăzute la articolele 751­753 din Legea nr. 89/2012, Codul civil, care este disponibilă aici. Normele procedurale care reglementează procedurile provizorii privind protecția împotriva violenței domestice sunt prevăzute la articolele 400-414 din Legea nr. 292/2013 privind procedurile judiciare speciale, care sunt disponibile aici.

În cazul în care devine imposibil ca unul dintre soți (încă căsătoriți sau divorțați) să împartă cu celălalt soț casa sau apartamentul unde se află locuința familială, din cauza violenței fizice sau psihice împotriva soțului sau a altei persoane care locuiește cu soții în locuința familială, instanța poate, la cererea soțului în cauză, să limiteze sau chiar să excludă dreptul celuilalt soț de a locui în casă sau apartament pentru o perioadă determinată.

Având în vedere natura și conținutul său, precum și condițiile de emitere, măsura provizorie de protecție împotriva violenței domestice intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

1.2 Persoane îndreptățite

(a) soți: violența poate fi îndreptată nu neapărat numai împotriva soțului/soției, ci și împotriva unei alte persoane care locuiește împreună cu soții în locuința familială;

(b) soții divorțați care împart o locuință familială;

(c) alte persoane care locuiesc în locuința familială cu soții sau soții divorțați, indiferent dacă violența este îndreptată împotriva acestor alte persoane sau împotriva altor persoane care locuiesc în comun.

1.3. Conținut

Pârâtului i se poate impune, în special:

(a) să părăsească gospodăria comună și împrejurimile sale imediate și să se abțină de la a rămâne în gospodăria comună sau de a intra în aceasta;

(b) să nu se apropie de gospodăria comună sau de reclamant și să nu rămână în apropiere;

(c) să se abțină de a se întâlni cu reclamantul; sau

(d) să se abțină de la orice tip de urmărire și hărțuire a reclamantului.

1.4. Durată

Măsura provizorie durează o lună de la data încuviințării executării sale. Decizia relevantă devine executorie de la emitere, adică forța executorie nu este condiționată de notificarea sau comunicarea deciziei sau de rămânerea definitivă a acesteia.

Decizia poate fi executată în mod repetat pe parcursul perioadei pentru care a fost emisă măsura provizorie. În cazul în care partea obligată își încalcă obligația de a se abține de la intrarea sau șederea în gospodăria comună după pronunțarea deciziei în temeiul articolului 493 din Legea privind procedurile judiciare speciale, instanța va executa din nou, în orice moment și fără întârziere, decizia prin evacuarea părții obligate din gospodăria comună, procedând astfel la cererea părții îndreptățite. În alte cazuri, instanța va proceda în conformitate cu articolul 351 din Codul de procedură civilă și va aplica o amendă de până la 100 000 CZK părții obligate pentru încălcarea unei obligații.

1.5. Prelungire

Măsura provizorie este valabilă timp de o lună de la încuviințării executării deciziei și poate fi prelungită. Instanța va face acest lucru numai la cerere.

Depunerea cererii relevante de prelungire extinde automat durata măsurii provizorii până când instanța se pronunță cu privire la cerere.

Durata totală maximă a măsurii provizorii este de șase luni de la data încuviințării executării sale.

1.6. Reguli de procedură

Competența revine instanței de drept comun de la domiciliul reclamantului. Instanța va decide în cameră de consiliu cu privire la cererea respectivă în termen de 48 de ore. Decizia poate face obiectul unei căi de atac. Nu există un registru public al măsurilor provizorii în Republica Cehă.

1.6.1. Elemente esențiale ale cererii

O cerere de măsuri provizorii de protecție împotriva violenței domestice trebuie să conțină elementele generale necesare depunerii unei cereri și o expunere a faptelor care să demonstreze că coabitarea reclamantului și a pârâtului în casa sau apartamentul în care aceștia împart responsabilității unei familii este insuportabilă pentru reclamant din cauza violenței fizice sau psihice îndreptate împotriva reclamantului sau o declarație a faptelor care demonstrează că reclamantul este urmărit sau hărțuit.

1.6.2. Taxe judiciare

Un reclamant într-o acțiune privind măsuri de protecție împotriva violenței domestice este scutit de plata unei taxe judiciare.

1.7. Încălcare

Organismul competent să primească plângeri cu privire la încălcarea unei măsuri provizorii este poliția Republicii Cehe.

2. Măsuri provizorii în temeiul Codului de procedură civilă

2.1. Legislația relevantă

Articolele 74-77a din Legea nr. 99/1963, Codul de procedură civilă, care este disponibilă aici. În cazul în care instanța admite o cerere de măsuri provizorii, aceasta trebuie să oblige întotdeauna reclamantul să depună o cerere de inițiere a procedurii pe fond într-un termen stabilit, întrucât măsura provizorie este doar o măsură temporară până la soluționarea cauzei printr-o hotărâre definitivă pe fond.

2.2. Persoane îndreptățite

Părțile la procedură cu privire la cererea de măsuri provizorii sunt, în fiecare caz, reclamantul și cele care ar avea calitatea de părți la procedura pe fond [articolul 74 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

2.3. Conținut

Exemple de obligații pe care instanța le poate impune prin intermediul unei măsuri provizorii sunt prevăzute la articolul 76 alineatul (1) din Codul de procedură civilă. Articolul 76 alineatul (1) litera (e) este deosebit de relevant pentru eliberarea certificatelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, deoarece prevede că, prin intermediul unei măsuri provizorii, o instanță poate dispune ca o parte să facă ceva, să se abțină de la a face ceva sau să tolereze ceva.

2.4. Durată

O rezoluție care impune o măsură provizorie este executorie la momentul promulgării sale. În cazul în care nu există promulgare, aceasta este executorie la notificarea sau comunicarea către persoana obligată.

Măsura provizorie expiră în cazul în care:

(a)      reclamantul nu depune o cerere de inițiere a procedurii pe fond în termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanță;

(b)      cererea pe fond nu a fost admisă;

(c)      cererea pe fondul cauzei a fost admisă și au trecut 15 zile de la executarea hotărârii în cauză;

(d)      durata măsurii a expirat.

Durata măsurii provizorii poate fi prelungită de instanță.

2.5 Norme de procedură

În principiu, competența de a pronunța o măsură provizorie revine instanței competente pe fond. Instanța se va pronunța fără întârziere în cameră de consiliu cu privire la o cerere de măsuri provizorii, în termen de cel mult șapte zile de la depunere. Decizia poate face obiectul unei căi de atac. Nu există un registru public al măsurilor provizorii în Republica Cehă.

2.5.1 Elemente esențiale ale unei cereri

O cerere de măsuri provizorii trebuie să conțină elementele generale necesare depunerii unei cereri, precum și prenumele, numele și reședința părților și, după caz, ale reprezentanților acestora, o expunere a faptelor din care să reiasă că relația dintre părți trebuie să fie soluționată provizoriu sau că există temerea că executarea unei hotărâri judecătorești ar putea fi pusă în pericol, precum și o expunere a faptelor care justifică măsura provizorie; cererea trebuie să indice în mod clar tipul de măsură provizorie solicitată de reclamant.

2.5.2 Taxa judiciară

Taxa pentru depunerea unei cereri este de 1 000 CZK.

2.6 Încălcare

Orice act juridic al persoanei obligate în temeiul dispozitivului unei rezoluții executorii prin care se dispune o măsură provizorie este nul în cazul în care încalcă o obligație impusă de rezoluția executorie prin care s-a dispus măsura provizorie. Instanța va lua în considerare nulitatea din oficiu.

 3. Măsuri provizorii în temeiul Codului de procedură penală

3.1. Legislația relevantă

Dispozițiile legale care reglementează măsurile provizorii sunt prevăzute la articolele 88b­88o din Legea nr. 141/1961 privind procedura penală (Codul de procedură penală), care este disponibil aici.

Având în vedere natura și conținutul lor, măsurile provizorii în temeiul articolului 88d din Codul de procedură penală (interzicerea contactului cu anumite persoane) și al articolului 88e din Codul de procedură penală (interdicția de a avea acces la o locuință) pot fi considerate ca intrând în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

3.2. Beneficiarii protecției

Victima, o persoană apropiată sau o altă persoană (de exemplu, un martor).

3.3. Conținut

3.3.1. Interzicerea contactului cu anumite persoane

Interzicerea contactului cu anumite persoane înseamnă că persoana obligată nu poate în niciun fel să contacteze sau să caute victima, persoanele apropiate victimei sau orice alte persoane, în special martorii, inclusiv prin intermediul unei rețele de comunicații electronice sau prin alte mijloace similare.

3.3.2. Interzicerea accesului la domiciliu

Interzicerea accesului la o locuință înseamnă că persoana acuzată nu poate avea acces, nu se poate apropia sau nu poate rămâne în gospodăria comună partajată cu victima.

3.4. Durată

Măsura provizorie se aplică atât timp cât scopul său impune acest lucru, dar nu după data la care hotărârea sau o altă decizie de încheiere a procedurii devine definitivă.

În cazul în care motivul pentru impunerea măsurii provizorii continuă să existe, iar persoana acuzată nu îndeplinește condițiile prevăzute în măsura provizorie, autoritatea competentă de aplicare a dreptului penal poate decide să impună o amendă administrativă, să adopte un alt tip de măsură provizorie sau să plaseze persoana acuzată în detenție.

3.5. Reguli de procedură

Dispozițiile legale relevante sunt prevăzute la articolul 88b alineatul (2) din Codul de procedură penală. Decizia poate face obiectul unei căi de atac. Nu există un registru public al măsurilor provizorii în Republica Cehă.

3.5.1. Elemente esențiale ale unei cereri

Competența de a impune măsuri provizorii în cadrul procedurilor penale revine judecătorului și, uneori, procurorului, a se vedea articolul 88 m din Codul de procedură penală.

3.5.2. Taxe judiciare

Cererile de măsuri provizorii nu fac obiectul unei taxe judiciare.

3.6. Încălcare

Organismele competente să primească plângeri privind încălcarea unei măsuri provizorii sunt autoritățile de aplicare a dreptului penal, în special poliția Republicii Cehe.

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Instanțele districtuale (okresní soudy)

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Instanțele districtuale (okresní soudy) În temeiul articolului 513a alineatul (1) din Legea nr. 292/2013 privind procedurile judiciare speciale, competența teritorială revine instanței ordinare a reclamantului; în cazurile în care acest lucru nu se aplică, competența teritorială revine instanței pe teritoriul căreia trebuie acordată protecția. Aceasta este, în general, instanța districtuală din regiunea în care își are reședința reclamantul.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Instanțele districtuale (okresní soudy) În temeiul articolului 513a alineatul (2) din Legea nr. 292/2013 privind procedurile judiciare speciale, competența teritorială revine instanței ordinare a reclamantului; în cazurile în care acest lucru nu se aplică, competența teritorială revine instanței pe teritoriul căreia trebuie acordată protecția. Aceasta este, în general, instanța districtuală din regiunea în care își are reședința reclamantul.

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Instanțele districtuale (okresní soudy)

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Cehă sau slovacă

Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.