Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Ochranné opatrenia zodpovedajúce nariadeniu v rakúskom práve sú najmä predbežné opatrenia na ochranu pred domácim násilím [článok 382b Exekučného poriadku (Exekutionsordnung, EO)], na ochranu pred násilím všeobecne (článok 382e Exekučného poriadku) a o ochrane pred zásahmi do súkromného života (článok 382g Exekučného poriadku). Zákonné ustanovenia sú tieto:

„Ochrana pred domácim násilím

Článok 382b. (1) Ak jedna osoba spôsobí, že je nepretržité spolužitie pre druhú osobu neznesiteľné v dôsledku fyzického útoku, hrozby fyzického útoku alebo akéhokoľvek správania, ktoré závažne poškodzuje duševné zdravie druhého, musí súd na návrh druhej osoby:
1.

nariadiť prvej uvedenej osobe opustiť bydlisko a jeho bezprostredné okolie a

2.

zakázať páchateľovi návrat do bydliska a jeho bezprostredného okolia,

ak bydlisko slúži na uspokojenie naliehavých potrieb bývania navrhovateľa.

(2) V prípade dočasných opatrení podľa odseku 1 nie je potrebné stanoviť konečný termín na podanie odvolania (článok 391 ods. 2), ak sa dočasné opatrenie udelí najviac na šesť mesiacov.

(3) Konanie vo veci samej v zmysle článku 391 ods. 2 môže byť konaním o zrušení, výmaze alebo vyhlásení neplatnosti manželstva, konaním o rozdelení majetku manželov a úsporami manželov a konaním o práve na prístup k bydlisku.

Ochrana pred násilím vo všeobecnosti

Článok 382e. (1) Ak jedna osoba spôsobí, že sú ďalšie stretnutia pre druhú osobu neznesiteľné v dôsledku fyzického útoku, hrozby fyzického útoku alebo akéhokoľvek správania, ktoré závažne poškodzuje duševné zdravie druhej osoby, súd musí na žiadosť druhej osoby
1.

zakázať prítomnosť prvej uvedenej osoby na jasne určených miestach a

2.

nariadiť jej, aby sa vyhýbala stretnutiu a kontaktovaniu navrhovateľa,

pokiaľ to nie je v rozpore so životne dôležitými záujmami odporcu.

(2) V prípade dočasných opatrení podľa odseku 1 nie je potrebné stanoviť konečný termín na podanie odvolania (článok 391 ods. 2), ak sa predbežné opatrenie vydá na jeden rok. To isté platí pre predĺženie predbežného opatrenia v dôsledku porušenia zo strany odporcu.

(3) Ak sa nariadi predbežné opatrenie podľa odseku 1 spolu s predbežným opatrením podľa článku 382b ods. 1, uplatnia sa mutatis mutandis články 382b ods. 3 a 382c ods. 4.

(4) Súd môže bezpečnostné orgány poveriť výkonom predbežných opatrení podľa odseku 1. Článok 382d ods. 4 sa uplatňuje mutatis mutandis. Inak sa predbežné opatrenia podľa odseku 1 vykonajú v súlade s ustanoveniami časti jeden oddielu tri.

Ochrana pred zasahovaním do súkromného života

Článok 382g (1) Právo na nezasahovanie do súkromného života možno zabezpečiť najmä týmito opatreniami:
1.

zákaz osobného kontaktu so zraniteľnou stranou a jej sledovania;

2.

zákaz kontaktovania prostredníctvom listu, telefónu alebo iným spôsobom;

3.

zákaz zdržiavať sa na jasne určených miestach;

4.

zákaz preposielania a šírenia osobných údajov a fotografií zraniteľnej strany;

5.

zákaz používania osobných údajov zraniteľnej strany na objednávanie tovaru alebo služieb od tretej strany;

6.

zákaz navádzania tretej strany na nadviazanie kontaktu so zraniteľnou stranou.

(2) Pre predbežné opatrenia podľa odseku 1 bodov 1 až 6 nie je potrebné stanoviť konečný termín na podanie odvolania (článok 391 ods. 2), ak sa predbežné opatrenie vydá na jeden rok. To isté platí pre predĺženie predbežného opatrenia v dôsledku porušenia zo strany odporcu.

(3) Súd môže bezpečnostné orgány poveriť výkonom predbežných opatrení podľa odseku 1 bodov 1 a 3. Článok 382d ods. 4 sa uplatňuje mutatis mutandis. Inak sa predbežné opatrenia podľa odseku 1 vykonajú v súlade s ustanoveniami časti jeden oddielu tri.“

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Ochranné opatrenia nariadia okresné súdy (Bezirksgerichte). V zriedkavých prípadoch môže ochranné opatrenie nariadiť aj krajský súd (Landesgericht) ako súd prvého stupňa, ak na ňom prebieha konanie vo veci samej. V odvolacom konaní môžu ako odvolacie súdy nariadiť ochranné opatrenia aj krajské súdy, ale aj vyššie krajské súdy (Oberlandesgerichte) alebo najvyšší súd (Oberster Gerichtshof).

Okresné súdy takisto vydávajú osvedčenia o ochranných opatreniach, ktoré nariadili. Ak výnimočne nariadi ochranné opatrenie krajský súd, vyšší krajský súd alebo najvyšší súd, potom je tento súd zodpovedný aj za vydanie osvedčenia. Vydanie osvedčenia týkajúceho sa opatrenia je teda vždy úlohou súdu, ktorý dané opatrenie nariadil.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Okresné súdy. Podľa § 420 ods. 1 exekučného poriadku (EO) je na nariadenie výkonu zahraničného ochranného opatrenia v Rakúsku, ako aj na rozhodovanie o návrhu na výkon na základe takéhoto ochranného opatrenia miestne príslušný okresný súd, v ktorého obvode má chránená osoba všeobecnú miestnu príslušnosť v sporoch (tá sa určuje podľa miesta bydliska); ak sa táto nenachádza v Rakúsku, potom ním je okresný súd Innere Stadt Wien.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Okresné súdy sú zodpovedné aj za prispôsobenie zahraničných ochranných opatrení. Aj v tomto prípade sa miestna príslušnosť určuje podľa všeobecnej miestnej príslušnosti v sporoch (bydliska) chránenej osoby; ak sa táto nenachádza v Rakúsku, potom je príslušným okresný súd Innere Stadt Wien (§ 420 ods. 1 EO).

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Podľa § 420 ods. 2 EO je na konanie o neobmedzenom návrhu na odmietnutie uznania alebo výkonu zahraničného ochranného opatrenia príslušný okresný súd, ktorý nariadil výkon ochranného opatrenia alebo povolil výkon.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Jediným akceptovaným jazykom je nemčina.

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.