Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Podľa predmetu konania, v ktorom sa žiada o ochranné opatrenie, právomoc nariadiť ochranné opatrenie má súd pre rodinné záležitosti, pracovný súd alebo prokuratúra, pričom následné overenie vykonáva súd pre rodinné záležitosti alebo súd pre mladistvých.

Právomoc vydať osvedčenie má vedúci kancelárie súdu, ktorý vydal ochranné opatrenie, alebo prípadne prokuratúra.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Úrad prokurátora pre miesto, kde je/bude chránená osoba v evidencii obyvateľstva alebo tam má obvyklý pobyt.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Úrad prokurátora pre miesto, kde je/bude chránená osoba v evidencii obyvateľstva alebo tam má obvyklý pobyt. Proti úprave ochranného opatrenia je možné v súlade s článkom 11 ods. 5 podať opravný prostriedok na súde prvého stupňa.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Súd prvého stupňa.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Pre preklady podľa článku 16 ods. 1. je vzhľadom na úradné jazyky miesta konania v súlade s právnymi predpismi Belgicka prijateľný francúzsky, holandský a/alebo nemecký jazyk.

Posledná aktualizácia: 10/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.