Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgánom príslušným nariaďovať ochranné opatrenia je okresný súd v mieste trvalej alebo aktuálnej adresy poškodeného. (Článok 7 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Okresný súd, ktorý prípad preskúmal, vydáva na základe písomnej žiadosti chránenej osoby osvedčenie uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 606/2013. (Článok 26 ods. 1 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Osoba, ktorá je požívateľom ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte Európskej únie, môže požiadať o to, aby Mestský súd v Sofii vydal ochranný príkaz platný pre územie Bulharska. (Článok 23 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Orgánmi príslušnými vykonávať takéto opatrenia sú orgány ministerstva vnútra a prokuratúra.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Príslušným orgánom je Mestský súd v Sofii.

Súd overuje, či je opatrenie možné vykonať pomocou prostriedkov dostupných v rámci bulharského práva. Ak to nie je možné, súd v súlade s bulharským právnymi predpismi nariadi náhradné ochranné opatrenie. (Článok 24 ods. 2 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Odmietnutie uznať alebo presadiť ochranné opatrenie vydáva Mestský súd v Sofii na žiadosť osoby predstavujúcej riziko. (Článok 25 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Bulharsko vyžaduje, aby boli dokumenty preložené do bulharčiny.

Posledná aktualizácia: 10/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.