Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Podľa zákona o ochrane proti domácemu násiliu (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) možno páchateľovi domáceho násilia uložiť pokutu a trest odňatia slobody. Navyše okrem ochranných opatrení stanovených v zákone o priestupkoch (Prekršajni zakon) možno páchateľovi uložiť tieto ochranné opatrenia:

1. povinnú psychosociálnu terapiu;

2. súdny príkaz zakazujúci páchateľovi priblížiť sa k obeti domáceho násilia, obťažovať ju alebo ju prenasledovať;

3. vysťahovanie zo spoločnej domácnosti;

4. povinnú liečbu závislosti od návykových látok.

Súd môže uložiť ochranné opatrenia na žiadosť osoby vystavenej domácemu násiliu, polície alebo z úradnej moci. Uvedené ochranné opatrenia môže súd uložiť pred začatím priestupkového konania, a to na žiadosť obete alebo inej oprávnenej osoby, ak existuje priame riziko pre bezpečnosť obete alebo jej rodinných príslušníkov či členov spoločnej domácnosti.

Podľa článku 65 Trestného zákona (Kazneni zakon) súd môže páchateľovi uložiť preventívne opatrenia: povinnú psychiatrickú liečbu, povinnú liečbu závislosti od návykových látok, povinnú psychosociálnu terapiu, súdny príkaz zakazujúci páchateľovi vykonávať určité úlohy alebo činnosti, súdny príkaz zakazujúci páchateľovi riadiť motorové vozidlo a zákaz priblížiť sa k obeti, obťažovať ju alebo ju prenasledovať, príkaz na vysťahovanie zo spoločnej domácnosti, zákaz prístupu na internet a dohľad po ukončení výkonu celého trestu odňatia slobody.

V súlade s článkom 98 Trestného poriadku (Zakon o kaznenom postupku) súd a generálny prokurátor môže páchateľovi násilného trestného činu uložiť aj opatrenia dohľadu v prípravnom konaní: zákaz priblížiť sa k určitej osobe, zákaz nadväzovať alebo udržiavať kontakt s určitou osobou, zákaz prenasledovať obeť alebo inú osobu alebo ju obťažovať a/alebo príkaz na vysťahovanie z domácnosti.

Polícia môže v súlade s článkom 130 ods. 6 zákona o priestupkoch na mieste uložiť opatrenie dohľadu v prípravnom konaní, ktorým páchateľovi domáceho násilia zakáže navštevovať určité miesto alebo oblasť, priblížiť sa k určitej osobe alebo nadväzovať alebo udržiavať kontakt s určitou osobou. Toto opatrenie možno uložiť najviac na osem dní.

Pravidlá vykonávania ochranných opatrení zakazujúcich páchateľovi priblížiť sa k obeti domáceho násilia, obťažovať ju alebo ju prenasledovať a nariaďujúcich vysťahovanie zo spoločnej domácnosti [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 28/19].

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Ochranné opatrenia sa stanovujú v súlade s ustanoveniami zákona o priestupkoch a zákona o ochrane proti domácemu násiliu.

Obvodné súdy, ktoré sú príslušné na riešenie priestupkových konaní, môžu uložiť ochranné opatrenia na žiadosť osoby vystavenej domácemu násiliu, polície alebo z úradnej moci.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Orgány, ktorým sa v Chorvátsku môže predložiť ochranné opatrenie uložené v inom členskom štáte, sú:

Policajné riaditeľstvá s príslušnosťou v mieste trvalého alebo prechodného pobytu chránenej osoby na území Chorvátskej republiky.

Orgány, ktoré sú v Chorvátsku príslušné vykonať takéto opatrenie:

Policajné riaditeľstvá s príslušnosťou v mieste trvalého alebo prechodného pobytu chránenej osoby na území Chorvátskej republiky v súlade s článkom 3 zákona, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach [Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima].

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Obvodné súdy, ktoré sú príslušné na riešenie priestupkových konaní, sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení na základe miesta trvalého alebo prechodného pobytu chránenej osoby na území Chorvátskej republiky v súlade s článkom 4 zákona, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Súdmi, ktorým sa má podať návrh na neuznanie, sú obvodné súdy, ktoré sú príslušné na riešenie priestupkových konaní na základe miesta trvalého alebo prechodného pobytu chránenej osoby na území Chorvátskej republiky v súlade s článkom 5 zákona, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Súdy, na ktoré sa má podať návrh o odmietnutie výkonu:

Toto sa v Chorvátskej republike neuplatňuje, pretože osoba, ktorá predstavuje riziko, môže takisto podať návrh na neuznanie a odmietnutie výkonu ochranného opatrenia obvodnému súdu, ktorý je príslušný na riešenie priestupkových konaní. Návrh na odmietnutie výkonu ochranného opatrenia nemožno predkladať ako samostatný opravný prostriedok.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Chorvátčina, v súlade s článkom 6 zákona, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Posledná aktualizácia: 14/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.