Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V súlade s článkom A.32 zákona Ν.14/60 o súdoch má každý súd, ktorý vykonáva právomoc v občianskoprávnych veciach, právomoc vydať zákaz (dočasný, trvalý alebo povinný).

V zmysle článku A.16 zákona N.23/90 o rodinných súdoch rodinné súdy vykonávajú rovnakú právomoc.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Príslušným orgánom na nariadenie ochranných opatrení je okresný súd (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v ktorom má navrhovateľ v danom čase bydlisko alebo pobyt.

V prípade rodinnoprávneho sporu je príslušným orgánom rodinný súd (Oikogeniakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v ktorom má navrhovateľ alebo odporca v danom čase bydlisko alebo pobyt. Ak sa spor týka neplnoletej osoby, príslušným je rodinný súd v okrese, v ktorom sa neplnoletá osoba nachádza.

Príslušným orgánom pre vydávanie osvedčení je okresný súd alebo rodinný súd, ktorý nariadil ochranné opatrenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Príslušný orgán, pred ktorým sa možno dovolať ochranného opatrenia:

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Orgán príslušný vykonať takéto opatrenie:

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Príslušný súd, na ktorý sa podáva žiadosť o odmietnutie uznania:

Okresný súd alebo rodinný súd, na ktorom sa dotknutá osoba dovolávala ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte pôvodu.

Prípadne príslušný súd, na ktorý sa podáva žiadosť o odmietnutie výkonu:

Okresný súd alebo rodinný súd, na ktorom sa dotknutá osoba dovolávala ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte pôvodu.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Písomnosti sa musia predkladať v gréckom jazyku. Prípustný je aj preklad do anglického jazyka.

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.