Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

1. Predbežné opatrenia na ochranu pred domácim násilím podľa zákona o osobitnom súdnom konaní

1.1. Príslušné právne predpisy

Osobitné ustanovenia na boj proti domácemu násiliu sú obsiahnuté v § 751 až 753 zákona č. 89/2012 Občianskeho zákonníka, ktorý je k dispozícii tu. Procesné pravidlá upravujúce konanie o nariadení predbežného opatrenia na ochranu pred domácim násilím sú stanovené v § 400 až 414 zákona č. 292/2013 o osobitnom súdnom konaní, ktorý je k dispozícii tu.

Ak sa pre jedného z manželov (stále zosobášených alebo rozvedených) stane neznesiteľným zdieľať s druhým z manželov dom alebo byt, v ktorom sa nachádza spoločné obydlie, z dôvodu fyzického alebo psychického násilia namiereného proti tomuto manželovi/manželke alebo inej osobe žijúcej s manželmi v spoločnom obydlí, súd môže na návrh dotknutého manžela/manželky na určitý čas obmedziť alebo dokonca vylúčiť právo druhého z manželov bývať v dome alebo byte.

Predbežné opatrenie na ochranu pred domácim násilím patrí vzhľadom na svoju povahu a obsah, ako aj na podmienky jeho vydania do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013.

1.2. Oprávnené osoby

a) manželia: násilie nemusí byť nevyhnutne namierené len proti manželovi/manželke, ale aj proti inej osobe žijúcej s manželmi v spoločnom obydlí;

b) rozvedení manželia, ktorí zdieľajú spoločné obydlie;

c) iné osoby žijúce v spoločnom obydlí s manželmi alebo rozvedenými manželmi bez ohľadu na to, či je násilie namierené proti týmto iným osobám alebo proti iným spolubývajúcim.

1.3. Obsah

Odporcovi možno nariadiť najmä, aby:

a) opustil spoločnú domácnosť a jej bezprostredné okolie a zdržal sa pobytu v spoločnej domácnosti alebo vstupu do nej;

b) sa nepribližoval k spoločnej domácnosti ani k navrhovateľovi a nezdržiaval sa v ich blízkosti;

c) sa zdržal stretnutia s navrhovateľom, alebo

d) sa zdržal akéhokoľvek prenasledovania a obťažovania navrhovateľa.

1.4. Trvanie

Predbežné opatrenie platí jeden mesiac od dátumu jeho vykonateľnosti. Príslušné rozhodnutie sa stáva vykonateľným po vydaní, t. j. jeho vykonateľnosť nie je podmienená jeho doručením alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia.

Rozhodnutie sa môže vykonať opakovane počas obdobia, na ktoré bolo vydané predbežné opatrenie. Ak po vydaní rozhodnutia podľa § 493 zákona o osobitnom súdnom konaní povinná osoba poruší svoju povinnosť zdržať sa vstupu do spoločnej domácnosti alebo pobytu v nej, súd kedykoľvek a bezodkladne opakovane vykoná rozhodnutie vysťahovaním povinnej osoby zo spoločnej domácnosti, a to na návrh oprávnenej osoby. V ostatných prípadoch súd postupuje podľa § 351 Občianskeho súdneho poriadku a uloží povinnej osobe pokutu do výšky 100 000 CZK za porušenie povinnosti.

1.5. Predĺženie

Predbežné opatrenie platí jeden mesiac od dátumu vykonateľnosti rozhodnutia a môže sa predĺžiť. Súd tak urobí len na základe návrhu.

Podaním príslušného návrhu o predĺženie sa automaticky predlžuje trvanie predbežného opatrenia, kým súd nerozhodne o návrhu.

Maximálne celkové trvanie dočasného opatrenia je šesť mesiacov od dátumu jeho vykonateľnosti.

1.6. Procesné pravidlá

Príslušným súdom je všeobecný súd navrhovateľa. Súd rozhodne o príslušnom návrhu do 48 hodín bez pojednávania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. V Českej republike neexistuje verejný register predbežných opatrení.

1.6.1. Základné náležitosti návrhu

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia na ochranu pred domácim násilím musí obsahovať všeobecné náležitosti požadované v návrhu a opis skutkového stavu preukazujúci, že spolužitie navrhovateľa a odporcu v dome alebo byte, v ktorom majú spoločnú domácnosť, je pre navrhovateľa neznesiteľné z dôvodu fyzického alebo psychického násilia namiereného proti navrhovateľovi, alebo opis skutkového stavu preukazujúci, že navrhovateľ je prenasledovaný alebo obťažovaný.

1.6.2. Súdny poplatok

Žiadateľ o ochranu pred domácim násilím je oslobodený od súdneho poplatku.

1.7. Porušenie

Orgánom zodpovedným za prijímanie sťažností týkajúcich sa porušenia predbežného opatrenia je polícia Českej republiky.

2. Predbežné opatrenia podľa Občianskeho súdneho poriadku

2.1. Príslušné právne predpisy

§ 74 až 77a zákona č. 99/1963 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý je k dispozícii tu. Ak súd vyhovie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, musí vždy nariadiť navrhovateľovi, aby podal návrh na začatie konania vo veci samej v stanovenej lehote, keďže predbežné opatrenie je len dočasným opatrením, kým sa prípad nevyrieši konečným rozhodnutím vo veci samej.

2.2. Oprávnené osoby

Účastníci konania o nariadení predbežného opatrenia sú v každom prípade navrhovateľ a tí, ktorí by nimi boli, ak by išlo o vec samu (§ 74 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

2.3. Obsah

Príklady povinností, ktoré môže súd uložiť prostredníctvom predbežného opatrenia, sú uvedené v § 76 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. § 76 ods. 1 písm. e) je relevantný najmä na účely vydávania osvedčení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013, pretože sa v ňom stanovuje, že predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

2.4. Trvanie

Uznesenie, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie, je vykonateľné vyhlásením. Ak nedôjde k jeho vyhláseniu, je vykonateľné po jeho doručení povinnej osobe.

Predbežné opatrenie zaniká, ak:

a) navrhovateľ nepodá návrh na začatie konania vo veci samej v lehote stanovenej zákonom alebo určenej súdom;

b) návrhu na začatie konania vo veci samej nebolo vyhovené;

c) návrhu na začatie konania vo veci samej bolo vyhovené a od výkonu rozhodnutia vo veci samej uplynulo 15 dní;

d) uplynulo trvanie opatrenia.

Trvanie predbežného opatrenia môže súd predĺžiť.

2.5. Procesné pravidlá

Právomoc vydať predbežné opatrenie má v zásade súd, ktorý je príslušný rozhodovať vo veci samej. Súd rozhodne o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia bezodkladne a bez pojednávania najneskôr do siedmich dní od jeho podania. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie. V Českej republike neexistuje verejný register predbežných opatrení.

2.5.1. Základné náležitosti návrhu

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia musí obsahovať všeobecné náležitosti vyžadované v návrhu, ako aj mená, priezviská a bydliská účastníkov, prípadne ich zástupcov, opis skutkového stavu, z ktorého vyplýva, že je potrebné dočasne upraviť vzťahy medzi účastníkmi alebo existuje obava, že by mohol byť ohrozený výkon súdneho rozhodnutia, a opis skutkového stavu odôvodňujúci predbežné opatrenie. V návrhu musí byť jasne uvedené, o aké predbežné opatrenie navrhovateľ žiada.

2.5.2. Súdny poplatok

Poplatok za podanie návrhu je 1 000 CZK.

2.6. Porušenie

Právny úkon vykonaný povinnou osobou podľa výrokovej časti vykonateľného uznesenia o nariadení predbežného opatrenia je neplatný, ak porušuje povinnosť uloženú vykonateľným uznesením o nariadení predbežného opatrenia. Súd prihliadne na neplatnosť z vlastnej iniciatívy.

3. Predbežné opatrenia podľa Trestného poriadku

3.1. Príslušné právne predpisy

Právne ustanovenia upravujúce predbežné opatrenia sú obsiahnuté v § 88b až 88o zákona č. 141/1961 o trestnom konaní (Trestný poriadok), ktorý je k dispozícii tu.

Vzhľadom na ich povahu a obsah možno predbežné opatrenia podľa § 88d trestného poriadku (zákaz styku s určitými osobami) a podľa § 88e Trestného poriadku (zákaz vstupu do obydlia) považovať za opatrenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013.

3.2. Príjemcovia ochrany

Obeť, blízka osoba alebo iná osoba (napr. svedok).

3.3. Obsah

3.3.1. Zákaz styku s konkrétnymi osobami

Zákaz styku s konkrétnymi osobami znamená, že povinná osoba nesmie žiadnym spôsobom kontaktovať alebo vyhľadávať obeť, osoby blízke obeti alebo akékoľvek iné osoby, najmä svedkov, a to ani prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo iných podobných prostriedkov.

3.3.2. Zákaz vstupu do obydlia

Zákaz vstupu do obydlia znamená, že obvinená osoba nesmie vstupovať do spoločnej domácnosti, ktorú zdieľa s obeťou, približovať sa k nej alebo sa v nej zdržiavať.

3.4. Trvanie

Predbežné opatrenie sa uplatňuje dovtedy, kým si to vyžaduje jeho účel, ale nie dlhšie ako do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo iného rozhodnutia, ktorým sa konanie končí.

Ak dôvod nariadenia predbežného opatrenia naďalej trvá a obvinená osoba nedodržiava podmienky predbežného opatrenia, príslušný orgán presadzovania trestného práva môže rozhodnúť o uložení správnej pokuty, nariadení iného druhu predbežného opatrenia alebo umiestnení obvinenej osoby do väzby.

3.5. Procesné pravidlá

Príslušné právne ustanovenia sú obsiahnuté v § 88b ods. 2 Trestného poriadku. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. V Českej republike neexistuje verejný register predbežných opatrení.

3.5.1. Základné náležitosti návrhu

Právomoc uložiť predbežné opatrenie v trestnom konaní má sudca a niekedy aj prokurátor, pozri § 88m Trestného poriadku.

3.5.2. Súdny poplatok

Návrhy na nariadenie predbežných opatrení nepodliehajú súdnemu poplatku.

3.6. Porušenie

Orgánmi príslušnými na prijímanie sťažností týkajúcich sa porušenia predbežného opatrenia sú orgány presadzovania trestného práva, najmä polícia Českej republiky.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Okresné súdy (okresní soudy)

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Okresné súdy (okresní soudy) Podľa § 513a ods. 1 zákona č. 292/2013 o osobitnom súdnom konaní je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa. V prípadoch, keď sa to neuplatňuje, je miestne príslušný súd, na ktorého území sa má ochrana poskytnúť. Vo všeobecnosti je to okresný súd v oblasti, v ktorej má navrhovateľ bydlisko.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Okresné súdy (okresní soudy) Podľa § 513a ods. 2 zákona č. 292/2013 o osobitnom súdnom konaní je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa. V prípadoch, keď sa to neuplatňuje, je miestne príslušný súd, na ktorého území sa má ochrana poskytnúť. Vo všeobecnosti je to okresný súd v oblasti, v ktorej má navrhovateľ bydlisko.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Okresné súdy (okresní soudy)

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Čeština alebo slovenčina

Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.