Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V Anglicku a Walese

Odosielané ochranné opatrenia (t. j. návrhy, ktoré by sa mali uznávať a vykonávať v ďalších členských štátoch EÚ na základe rozhodnutia prijatého v Spojenom kráľovstve)

Každý žiadateľ o vnútroštátne ochranné opatrenie a každý prijímateľ takéhoto opatrenia v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (napr. osoby, na ktoré sa vzťahujú súdne príkazy ukladajúce povinnosť zdržať sa určitého konania v zmysle zákona o ochrane pred obťažovaním z roku 1997, alebo v rodinných súvislostiach zákazy obťažovania, príkazy určujúce, ktoré osoby sa môžu zdržiavať v bydlisku, a príkazy na ochranu pred manželstvom vynúteným násilím) môže požiadať súd, ktorý opatrenie vydal, o vydanie osvedčenia o ochrannom opatrení v rámci tohto mechanizmu s cieľom rozšíriť uvedenú ochranu na ďalší členský štát EÚ. V Anglicku a Walese týmito súdmi sú:

 • rodinný súd,
 • súd grófstva,
 • vrchný súd (rodinný úsek, ako aj kráľovský úsek),
 • magistrátne súdy (ktoré môžu vydávať príkazy na ochranu pred domácim násilím),
 • ochranný súd.

Podrobné informácie o postupoch, ktoré treba dodržiavať pri týchto opatreniach, sú stanovené v právnych predpisoch a v uplatniteľných rodinnoprávnych alebo občianskoprávnych procesných pravidlách (ďalej len „FPR“ a „CPR“): nová časť 38 FRP (Praktické usmernenie FPR 38A) a nový oddiel VI CPR (časť 74).

Na všetkých uvedených súdoch vám poskytnú pomoc s podaním návrhu. K dispozícii je aj leták, ktorý je dostupný na webovom sídle súdnej služby (HMCTS).

Ak sú splnené podmienky, súd vydá osvedčenie v predpísanej podobe, ktorá je rovnaká v celej EÚ. Osvedčenie sa odovzdá chránenej osobe/žiadateľovi. Chránená osoba môže súd požiadať aj o preklad osvedčenia.

Súd oznámi „osobe predstavujúcej riziko“, že bolo vydané osvedčenie (a že je uplatniteľné v celej EÚ). Proti vydaniu osvedčenia sa nemožno odvolať, hoci možno požiadať o jeho opravu alebo stiahnutie.

Osvedčenie znamená, že ochranné opatrenia vzťahujúce sa na chránenú osobu sú automaticky uznané a v prípade potreby vykonateľné vo všetkých ostatných členských štátoch (s výnimkou Dánska; pre túto krajinu nie je nariadenie záväzné).

Uznanie a výkon prichádzajúceho ochranného opatrenia (t. j. opatrenia, ktoré sa do Spojeného kráľovstva prenáša z iného členského štátu)

Ochranné opatrenie vydané v inom členskom štáte sa uznáva automaticky bez toho, aby sa vyžadovalo osobitné konanie, pričom je vykonateľné bez vyhlásenia vykonateľnosti. Osvedčenie je nie potrebné predložiť na súd na účely uznania.

Ak chránená osoba požaduje, aby v ochrannom opatrení boli „upravené skutkové prvky“ (napr. zadanie novej adresy a pod.), a/alebo žiada o vykonanie opatrenia, ak došlo k údajnému porušeniu, môže podať návrh na jeden z týchto súdov v Anglicku a Walese:

 • rodinný súd,
 • súd grófstva,
 • vrchný súd (rodinný úsek).

Tieto súdy môžu primerane upraviť opatrenie (ak to bolo predmetom žiadosti). Osobe predstavujúcej riziko sa oznámia vykonané úpravy (a sankcie za porušenie).

Tieto súdy môžu vykonať ochranné opatrenie prostredníctvom uplatnenia akýchkoľvek občianskoprávnych sankcií, ktoré môžu uplatniť pri výkone vnútroštátnych ochranných opatrení, ako sú zákazy obťažovania alebo súdne príkazy ukladajúce povinnosť zdržať sa určitého konania v zmysle zákona o ochrane pred obťažovaním z roku 1997.

Osoba predstavujúca riziko môže požiadať jeden z týchto súdov, aby odmietol uznať alebo vykonať prichádzajúce ochranné opatrenie; súd to však môže urobiť len z dôvodov, ktoré sú presne stanovené a obmedzené: opatrenie by muselo byť v zjavnom rozpore s verejným poriadkom, alebo by muselo byť nezlučiteľné s vnútroštátnym rozsudkom.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Anglicku a Walese:

 • rodinný súd,
 • súd grófstva,
 • vrchný súd (rodinný úsek, ako aj kráľovský úsek),
 • magistrátne súdy,
 • ochranný súd.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

V Anglicku a Walese:

 • rodinný súd,
 • súd grófstva,
 • vrchný súd (rodinný úsek).

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

V Anglicku a Walese:

 • rodinný súd,
 • súd grófstva,
 • vrchný súd (rodinný úsek).

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

V Anglicku a Walese:

 • súd grófstva,
 • rodinný súd,
 • vrchný súd (rodinný úsek).

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Angličtina vo všetkých jurisdikciách v Spojenom kráľovstve.

Posledná aktualizácia: 07/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.