Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Ochranné opatrenia v občianskych veciach sa môžu uplatniť podľa paragrafu 1055 ods. 1 zákona o záväzkovom práve, v ktorom sa uvádza, že v prípade spôsobenia trvalej protiprávnej ujmy alebo hrozby protiprávnej ujmy má obeť alebo osoba, ktorá je v ohrození, právo požadovať, aby sa ukončilo správanie, ktoré spôsobuje ujmu, alebo aby sa upustilo od takého správania, ktoré spôsobuje hrozbu. V prípade ublíženia na zdraví, poškodenia zdravia, narušenia súkromia alebo iných osobnostných práv možno okrem iného požadovať, aby sa páchateľovi zakázalo priblíženie k iným osobám (prostredníctvom zákazu priblíženia), obmedzilo užívanie bývania alebo komunikácia alebo uplatnili ďalšie podobné opatrenia. V paragrafe 475 ods. 1 bode 7 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje postup uplatňovania opatrení občianskoprávnej ochrany, podľa ktorého konanie o návrhu zahŕňa uloženie zákazu priblíženia a ďalších podobných opatrení na ochranu osobnostných práv, ako je stanovené v kapitole 55 a paragrafoch 544 až 549, v ktorých sa presnejšie stanovuje postup pre uplatnenie zákazu priblíženia. Podľa paragrafu 378 ods. 1 bodu 3, paragrafu 546 a paragrafu 551 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa môžu opatrenia občianskoprávnej ochrany uplatniť aj ako opatrenia na zabezpečenie postupu alebo ako predbežné opatrenie v konaní o návrhu.

V zmysle paragrafu 1055 ods. 1 zákona o záväzkovom práve možno požadovať, aby sa páchateľovi zakázalo priblížiť k iným osobám (t. j. uloženie zákazu priblíženia), obmedzilo bývanie alebo komunikácia alebo uplatnili ďalšie podobné opatrenia. Preto opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť na ochranu osobnostných práv nie sú taxatívne vymenované v zákone a uplatnenie vhodného a nevyhnutného opatrenia možno požadovať v určitých prípadoch. Vo svojej analýze judikatúry z roku 2008 týkajúcej sa vydaní zákazu priblíženia najvyšší súd zastával názor, že ak ohrozená osoba a osoba, ktorá spôsobila toto ohrozenie, žijú (alebo pracujú) v tesnej blízkosti toho druhého, bolo by vhodnejšie obmedziť podmienky ich styku a obsah zákazov (ochranné opatrenia) by mal obsahovať hlavne zoznam zakázaných činností. Na uplatnenie opatrení občianskoprávnej ochrany sa nevyžaduje spáchanie protiprávneho činu proti ohrozenej osobe. Predchádzajúce správanie žalovaného je dostatočným dôvodom obavy, že žalovaný môže obeť zraniť, poškodiť jej zdravie alebo narušiť jej súkromie alebo porušiť iné osobnostné práva obete.

V súvislosti s priemerným obdobím uplatňovania opatrenia nie sú k dispozícii žiadne štatistiky. V Estónsku je možné uplatniť mnoho opatrení na ochranu súkromia a osobnostných práv podľa paragrafu 1055 zákona o záväzkovom práve až na obdobie troch rokov. V súlade s analýzou judikatúry o zákaze priblíženia, ktorú vyhotovil najvyšší súd v roku 2008, súdy vo všeobecnosti nariadili zákazy priblíženia na obdobie do troch rokov.

Nariadenie č. 606/2013 sa vzťahuje na ochranné opatrenia, ktoré sa uplatňujú v občianskych veciach. Nariadenie č. 606/2013 sa nevzťahuje na ochranné opatrenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia č. 2201/2003.

O realizáciu ochranného opatrenia môže požiadať ohrozená osoba alebo zranená osoba, a to buď v samostatnom konaní, alebo v spojení s iným nárokom. S cieľom realizovať ochranné opatrenie musí ohrozená osoba predložiť návrh na krajský súd v mieste bydliska alebo v poslednom známom mieste bydliska osoby, ktorá spôsobuje ohrozenie, v súlade so všeobecnou miestnou príslušnosťou. Súdy prerokujú návrhy v rámci konaní o návrhu. Pred uplatnením ochranného opatrenia súd vypočuje osobu, v súvislosti s ktorou sa požaduje uplatnenie opatrenia, a osobu, v záujme ktorej sa vedie konanie o uplatnení opatrenia. V prípade potreby súd vypočuje aj osoby úzko spojené s uvedenými osobami alebo orgány vidieckej obce, miestnej samosprávy alebo polície v mieste bydliska osoby.

Návrhy predložené súdu musia byť vypracované v estónskom jazyku a musia spĺňať požiadavky uvedené v paragrafoch 338 a 363 Občianskeho súdneho poriadku. V súlade s paragrafom 338 Občianskeho súdneho poriadku dokument predložený súdu účastníkom konania musí obsahovať:

  1. mená, adresy a telefónne čísla účastníkov konania a ich potenciálnych zástupcov;
  2. názov súdu;
  3. skutkovú podstatu veci;
  4. číslo prejednávanej občianskej veci;
  5. návrh predložený účastníkom v priebehu konania;
  6. okolnosti, na základe ktorých sa predložil návrh;
  7. zoznam príloh k procesným písomnostiam;
  8. podpis účastníka konania alebo jeho zástupcu alebo v prípade elektronicky zasielanej písomnosti digitálny podpis alebo iný prostriedok identifikácie v súlade s ustanoveniami paragrafu 336 Občianskeho súdneho poriadku.

Procesné písomnosti musia obsahovať osobný identifikačný kód alebo (ak nie je k dispozícii kód) dátum narodenia fyzickej osoby.

Ak účastník konania nepozná adresu alebo iné údaje iného účastníka konania, v procesnej písomnosti sa musia uviesť opatrenia, ktoré účastník konania prijal s cieľom získať tieto informácie.

Všetky návrhy sa musia predložiť súdu v čitateľnej podobe napísané strojovým písmom. Ak je to možné, súdu sa predložia aj elektronické kópie procesných písomností predložených v písomnej forme. Zmluvní zástupcovia, notári, súdni exekútori, správcovia konkurznej podstaty, štátne agentúry, agentúry miestnej samosprávy a ostatné právnické osoby, predložia súdu písomnosti elektronicky, pokiaľ neexistuje opodstatnený dôvod na predloženie písomnosti v inej forme. Podrobnejšie pravidlá predkladania elektronických písomností na súdy, požiadavky na formát písomností a zoznam písomností, ktoré sa predkladajú prostredníctvom portálu, sú stanovené v nariadení vydanom ministrom zodpovedným za danú oblasť. Účastník konania musí pri predložení písomných písomnosti a ich príloh súdu poskytnúť taký počet prepisov týchto písomností, aký je potrebné doručiť ostatným účastníkom konania, ak sa tieto písomnosti nepredkladajú elektronicky.

Pri predložení návrhu alebo odvolania vo veci preskúmania v rámci konania o návrhu sa platí poplatok štátu vo výške 50 EUR. Pri podaní žiadosti na zabezpečenie konania sa platí poplatok štátu vo výške 50 EUR.

Podľa estónskeho práva účastníci konania v konaniach týkajúcich sa uplatňovania opatrení občianskoprávnej ochrany nepotrebujú na súde zástupcu.

Proti rozhodnutiu o žiadosti alebo zmene zákazu priblíženia alebo iného opatrenia na ochranu osobnostných práv môžu osoby, ktoré sú povinné ich dodržiavať, podať odvolanie. Proti nariadeniu, ktorým súd odmieta návrh na uplatnenie zákazu priblíženia alebo iného opatrenia na ochranu osobnostných práv alebo zrušuje alebo mení takéto opatrenie, sa môže odvolať osoba, ktorá požiadala o uplatnenie opatrenia alebo v záujme ktorej sa toto opatrenie uplatnilo. Odvolania na okresné súdy sa podávajú písomne prostredníctvom okresného súdu, ktorého rozhodnutie je predmetom odvolania. Odvolania sa predkladajú v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie proti rozhodnutiu nemožno podať po uplynutí piatich mesiacov od vydania rozhodnutia v konaní alebo v konaní o návrhu, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Ak sa zmenia okolnosti, súd môže zrušiť alebo zmeniť zákaz priblíženia alebo iné opatrenie na ochranu osobnostných práv. Pred zrušením alebo zmenou opatrenia súd vypočuje účastníkov. Rozhodnutie o žiadosti o zákaze priblíženia alebo inom opatrení na ochranu osobnostných práv sa doručí osobám, v súvislosti s ktorými a v záujme ktorých sa takéto opatrenia uplatňujú.

Vydané rozhodnutia, ktoré sa týkajú ochranných opatrení, sú vykonateľné od okamihu, keď sa doručia povinnej osobe (osobe, ktorá spôsobuje ohrozenie).

Výkon rozhodnutia, na základe ktorého sa nariadilo ochranné opatrenie, zabezpečí súdny exekútor. Súdni exekútori sa obvykle dozvedia o porušení ochranného opatrenia od osoby, ktorá je ohrozená. Ak bolo nariadené ochranné opatrenie pred určením práv styku, súd môže rozhodnúť o právach styku spôsobom, ktorým sa zohľadnia uplatnené ochranné opatrenia.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Estónsku majú súdy právomoc uplatňovať ochranné opatrenia. Krajský súd, ktorý uplatnil ochranné opatrenie, je v súlade s článkom 5 oprávnený vydať osvedčenie o ochrannom opatrení. Na vydanie osvedčenia sa musí predložiť žiadosť krajskému súdu. Kontaktné údaje estónskych oblastných súdov sú dostupné na ich webových sídlach.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Na to, aby sa uplatnilo ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte, sa musí osoba obrátiť na súdneho exekútora, ktorý je príslušný podľa miesta bydliska alebo sídla dlžníka alebo v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza majetok dlžníka. Súdni exekútori začnú exekučné konanie na základe návrhu a exekučného titulu od ohrozenej osoby. Kontaktné informácie súdnych exekútorov sú k dispozícii na webovom sídle Komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Ochranné opatrenia nariadené v inom členskom štáte môže v prípade potreby uplatniť súdny exekútor, ktorý je oprávnený uskutočniť výkon ochranného opatrenia. Na uskutočnenie výkonu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte je oprávnený súdny exekútor, ktorý je príslušný podľa miesta bydliska alebo sídla dlžníka alebo v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza majetok dlžníka. Kontaktné informácie súdnych exekútorov sú k dispozícii na webovom sídle Komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Na odmietnutie uznať alebo vykonať ochranné opatrenia nariadené v inom členskom štáte sa musí predložiť žiadosť v mieste bydliska dlžníka alebo na krajský súd, ktorý má právomoc rozhodovať o zamýšľanom exekučnom konaní. Kontaktné údaje estónskych oblastných súdov sú dostupné na ich webových sídlach.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Estónčina a angličtina

Posledná aktualizácia: 17/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.