Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Ochranné opatrenia uvedené v smernici 2011/99/EÚ a nariadení (EÚ) č. 606/2013 sú vo Fínsku stanovené v zákone č. 898/1998 o súdnych zákazoch styku a priblíženia sa.

Zákonom sa stanovuje uloženie súdneho zákazu styku a priblíženia sa s cieľom zabrániť spáchaniu trestného činu proti životu, zdraviu, osobnej slobode alebo súkromiu, hrozbe spáchania takéhoto trestného činu alebo inému závažnému obťažovaniu. Ak osoba, ktorá sa cíti ohrozená, a osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, majú miesto trvalého bydliska v spoločnej domácnosti, môže byť uložený súdny zákaz styku a priblíženia sa, aby sa zabránilo spáchaniu trestného činu proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode alebo hrozbe spáchania takéhoto trestného činu (súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny).

Smernica 2011/99/EÚ sa týka súdnych zákazov styku a priblíženia sa uložených vo Fínsku, ak bol súdny zákaz styku a priblíženia sa uložený v dôsledku spáchania trestného činu alebo podozrenia zo spáchania trestného činu. Ak súdny zákaz styku a priblíženia sa nesúvisí s trestným činom uvedeným v smernici, podlieha nariadeniu (EÚ) č. 606/2013.

Ako sa podrobnejšie uvádza v príslušnom rozsudku, osoba, ktorej bol uložený súdny zákaz styku a priblíženia sa, sa nesmie priblížiť k chránenej osobe alebo s ňou inak prísť do styku alebo sa o to pokúsiť (základný súdny zákaz styku a priblíženia sa). Takisto sa zakazuje prenasledovať a sledovať chránenú osobu. Osoba, ktorej bol uložený súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny, musí opustiť spoločnú domácnosť, v ktorej trvalo žije s chránenou osobou, a nesmie sa vrátiť. Ak existuje dôvod domnievať sa, že základný súdny zákaz styku a priblíženia sa nie je dostatočný, tento zákaz možno rozšíriť. V takomto prípade sa súdny zákaz styku a priblíženia sa uplatňuje na zdržiavanie sa v blízkosti miesta bydliska chránenej osoby, miesta pobytu na účely rekreácie alebo miesta výkonu práce tejto osoby, alebo v blízkosti iného porovnateľného osobitne určeného miesta (rozšírený súdny zákaz styku a priblíženia sa). Súdny zákaz styku a priblíženia sa sa však neuplatňuje na styky, na ktoré existuje primeraný dôvod a ktoré sú preukázateľne nevyhnutné. Vykonanie každého nevyhnutného styku by sa malo stanoviť už v rozhodnutí o súdnom zákaze styku a priblíženia sa.

Súdny zákaz styku a priblíženia sa môže byť uložený najviac na obdobie jedného roka. Súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny môže byť uložený na najviac na obdobie troch mesiacov. Súdny zákaz styku a priblíženia sa nadobúda platnosť po vynesení rozsudku okresného súdu, ktorým sa ukladá takýto zákaz. Rozhodnutie súdu sa musí dodržiavať bez ohľadu na odvolanie, pokiaľ súd vyššieho stupňa nerozhodne vo veci inak. Súdny zákaz styku a priblíženia sa možno obnoviť. V prípade obnovenia sa môže súdny zákaz styku a priblíženia sa uložiť až na dva roky. Súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny možno obnoviť najviac na obdobie troch mesiacov.

Požiadať o súdny zákaz styku a priblíženia sa môže každý, kto má oprávnený dôvod cítiť sa ohrozený alebo obťažovaný inou osobou. Žiadosť môže podať takisto prokurátor, polícia alebo orgán sociálnej pomoci. Žiadosť možno podať ústne alebo písomne prostredníctvom osobitného tlačiva.

Prípady týkajúce sa súdnych zákazov styku a priblíženia sa patria do pôsobnosti okresného súdu. Príslušným súdom je okresný súd príslušný pre miesto bydliska chránenej osoby alebo miesto, kde by sa súdny zákaz styku a priblíženia sa mal spravidla vykonávať. Ak je osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, podozrivá zo spáchania trestného činu, ktorý môže byť relevantný pri riešení veci týkajúcej sa súdneho zákazu styku a priblíženia sa, príslušný trestný súd má takisto právomoc rozhodnúť vo veci súdneho zákazu styku a priblíženia sa.

Ustanovenia týkajúce sa trestného práva procesného sa vo vhodnej miere uplatňujú na súdne konanie vo veci súdneho zákazu styku a priblíženia sa. Podľa fínskej judikatúry sa súdny zákaz styku a priblíženia sa ukladá bez výnimky ako samostatné opatrenie oddelene od súdneho konania v trestných veciach, hoci podľa zákona tento zákaz možno riešiť aj v súvislosti s trestným konaním.

Súdny zákaz styku a priblíženia sa možno uložiť v prípade, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že je pravdepodobné, že osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, môže spáchať trestný čin proti životu, zdraviu, osobnej slobode alebo súkromiu osoby, ktorá sa cíti byť ohrozená, alebo môže túto osobu závažne obťažovať iným spôsobom.

Súdny zákaz styku a priblíženia sa v rámci rodiny možno uložiť, ak je na základe vyhrážok osoby, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, alebo predchádzajúcich trestných činov, ktoré táto osoba spáchala, či iného jej správania pravdepodobné, že táto osoba spácha trestný čin proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode osoby, ktorá sa cíti byť ohrozená, a uloženie takéhoto súdneho zákazu styku a priblíženia sa je opodstatnené vzhľadom na závažnosť hroziaceho trestného činu, pomery osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a ďalšie skutočnosti predložené vo veci.

Keď súd posudzuje splnenie podmienok na uloženie súdneho zákazu styku a priblíženia sa, musí venovať pozornosť pomerom dotknutých osôb, povahe predchádzajúcich trestných činov alebo obťažovania a tomu, či sa takéto konanie opakovalo, ako aj pravdepodobnosti, že osoba, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, bude pokračovať v obťažovaní alebo spácha trestný čin proti osobe, ktorá sa cíti byť ohrozená.

Takisto možno uložiť dočasný súdny zákaz styku a priblíženia sa. O uložení dočasného súdneho zákazu styku a priblíženia sa rozhoduje verejný činiteľ oprávnený zatýkať alebo súd. Verejný činiteľ oprávnený zatýkať musí bezodkladne a najneskôr do troch dní predložiť svoje rozhodnutie na posúdenie príslušnému okresnému súdu.

V zásade platí, že náklady spojené s posúdením veci týkajúcej sa súdneho zákazu styku a priblíženia sa sú povinné uhradiť strany sporu. Súd môže strane sporu prikázať uhradiť celú sumu primeraných trov konania alebo jej časť za druhú stranu, ak na to existujú vážne dôvody. Neplatia sa žiadne súdne poplatky.

Strany sporu majú právo na právne zastúpenie a takisto majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, ak sú splnené podmienky stanovené v zákone č. 257/2002 o právnej pomoci.

Súd je povinný okamžite vložiť do policajného počítačového systému rozsudok, ktorým sa ukladá, ruší alebo mení súdny zákaz styku a priblíženia sa.

Rozsudok sa takisto oznamuje žiadateľovi, osobe chránenej súdnym zákazom styku a priblíženia sa a osobe, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť tento zákaz. Pokiaľ sa rozsudok nevyniesol v neprítomnosti osoby, ktorej sa má na základe žiadosti uložiť súdny zákaz styku a priblíženia sa, rozsudok sa musí doručiť tejto osobe tak, aby sa doručenie mohlo overiť.

Dohľad nad vykonávaním súdneho zákazu styku a priblíženia sa vykonáva polícia.

Porušenia súdneho zákazu styku a priblíženia sa trestajú podľa kapitoly 16 oddielu 9a trestného zákonníka (39/1889).

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Príslušné orgány oprávnené nariadiť ochranné opatrenia

Všeobecné súdy (okresné súdy, odvolacie súdy a najvyšší súd)

Príslušné orgány oprávnené vydávať osvedčenia v súlade s článkom 5

Všeobecné súdy (okresné súdy, odvolacie súdy a najvyšší súd)

Osvedčenie vydáva súd, ktorý uložil súdny zákaz styku a priblíženia sa, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia a ktorý sa uvádza v zákone č. 898/1998 o súdnych zákazoch.

Osvedčenie sa vydáva v súlade s článkami 5 až 7 nariadenia. Vydanie osvedčenia sa oznamuje osobe predstavujúcej riziko v súlade s článkom 8 nariadenia a oddielom 5 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Okresný súd v Helsinkách.

Kontaktné údaje: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Fínsko uznáva ochranné opatrenia uložené v inom členskom štáte v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia bez uplatnenia osobitného konania, ako sa stanovuje v oddiele 4 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Takéto ochranné opatrenia sa vkladajú do registra uvedeného v oddiele 15 zákona č. 898/1998 o súdnych zákazoch styku a priblíženia sa rovnako, ako sa doň vkladajú súdne zákazy styku a priblíženia sa uložené vo Fínsku.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Okresný súd v Helsinkách.

Kontaktné údaje: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Úprava ochranného opatrenia sa vykonáva spôsobom uvedeným v článku 11 nariadenia v súlade s písomným postupom uvedeným v  oddiele 3 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Okresný súd v Helsinkách.

Kontaktné údaje: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Podľa článku 13 nariadenia sa rozsudok neuzná alebo sa odmietne jeho výkon v súlade s písomným postupom uvedeným v oddiele 3 zákona č. 227/2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Prípustnými jazykmi sú fínčina, švédčina a angličtina. Osvedčenie vydané v inom jazyku sa takisto môže uznať, pokiaľ neexistuje žiadna iná prekážka brániaca jeho uznaniu.

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.