Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Od prijatia zákona č. 2010-769 z 9. júla 2010 môže sudca pre rodinné záležitosti (juge aux affaires familiales) vydať v občianskych veciach ochranný príkaz (ordonnance de protection). Toto opatrenie sa riadi týmito ustanoveniami:

 • článkom 1136-16 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ ide o procesné normy týkajúce sa rozhodnutia o náramku na sledovanie dodržiavania zákazu priblíženia.

Ochranný príkaz sa vydáva v týchto prípadoch: v prípade násilia páchaného v rámci manželského alebo partnerského zväzku, či už účastníci konania bývajú v spoločnej domácnosti, alebo nie; v prípade násilia páchaného bývalým manželom, partnerom alebo druhom, či už účastníci konania bývali v spoločnej domácnosti, alebo nie; v prípade plnoletej osoby nútenej k uzavretiu manželstva.

Dôsledkom násilia musí byť ohrozenie osoby žijúcej vo zväzku a/alebo detí. Sudca vydá ochranný príkaz, ak usúdi, že existujú vážne dôvody domnievať sa, že dôjde k spáchaniu uvedených trestných činov násilia a vystaveniu obete nebezpečenstvu.

Sudca pre rodinné záležitosti môže vydať ochranný príkaz mimo akéhokoľvek konania o rozvod manželstva a bez toho, aby nevyhnutne prebiehalo trestné konanie.

Sudca môže vydať tieto opatrenia:

 • zákaz pre odporcu stretávať sa s niektorými osobitne určenými osobami a nadväzovať s nimi vzťahy,
 • zákaz pre odporcu chodiť na určité miesta, na ktorých sa zvyčajne zdržiava navrhovateľ, osobitne určené sudcom pre rodinné záležitosti,
 • zákaz držania alebo nosenia zbrane pre odporcu,
 • ponúknutie zdravotnej, sociálnej alebo psychologickej starostlivosti odporcovi alebo návrh, aby sa zúčastnil na povinnom školení venovanom dôsledkom násilia a zameranom na prevenciu násilia v rámci manželského alebo partnerského spolužitia a rodovo motivovaného násilia a boj proti nim (tzv. stage de responsabilisation),
 • v prípade manželských párov: rozhodnutie o oddelenom bývaní manželov so spresnením, ktorý z manželov bude naďalej bývať v obydlí manželov. Užívanie obydlia sa v zásade priznáva navrhovateľovi vo veci ochranného príkazu, aj keď mu bolo poskytnuté núdzové bývanie, okrem osobitných okolností,
 • v prípade druhov alebo partnerov, ktorí uzatvorili občiansky pakt solidarity: rozhodnutie o spoločnom obydlí. Užívanie obydlia sa v zásade priznáva navrhovateľovi vo veci ochranného príkazu, aj keď mu bolo poskytnuté núdzové bývanie, okrem osobitných okolností,
 • stanovenie podmienok výkonu rodičovských práv a povinností a stanovenie príspevku na výživu a výchovu detí, príspevku na uspokojenie potrieb rodiny alebo materiálnej pomoci pre partnerov, ktorí uzatvorili občiansky pakt solidarity. Keď je priznaný ochranný príkaz, sudca musí osobitne odôvodniť rozhodnutie nenariadiť výkon práva na návštevy na určenom mieste stretnutia alebo v prítomnosti dôveryhodnej tretej osoby,
 • povolenie, aby chránená osoba zatajila svoje bydlisko alebo miesto pobytu a aby si zvolila bydlisko u svojho advokáta alebo prokurátora republiky,
 • povolenie, aby chránená osoba zatajila svoje bydlisko alebo miesto pobytu a aby si zvolila bydlisko pre potreby bežného života u oprávnenej právnickej osoby,
 • predbežné schválenie právnej pomoci obom účastníkom konania,
 • po získaní súhlasu oboch strán vydanie rozhodnutia o nosení náramku na sledovanie dodržiavania zákazu priblíženia, ktorý umožňuje kedykoľvek signalizovať, že sa odporca priblížil k navrhovateľovi na kratšiu ako určitú vzdialenosť.

Tieto opatrenia (najmä zákaz prijať návštevu niektorých osôb, stretávať sa s nimi a nadväzovať s nimi vzťahy) majú predovšetkým preventívny charakter. Môže sa tak na ne vzťahovať nariadenie č. 606/2013. Sú dočasné: prijímajú sa na najviac šesť mesiacov. Môžu sa však predĺžiť nad rámec tejto lehoty, ak sa pred jej uplynutím podá návrh na rozvod manželstva či rozluku alebo návrh týkajúci sa výkonu rodičovských práv a povinností (článok 1136-13 Občianskeho súdneho poriadku). V tom prípade má ochranný príkaz naďalej účinok, až kým nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie, pokiaľ sudca nerozhodne inak. Naproti tomu opatrenie týkajúce sa náramku na sledovanie dodržiavania zákazu priblíženia možno prijať a obnoviť len na obdobie 6 mesiacov.

Konanie: zákonom č. 2019-1480 z 28. decembra 2019 týkajúcim sa boja proti násiliu v rodine sa zmenil článok 515-11 Občianskeho zákonníka a stanovilo sa, že o ochrannom príkaze sa rozhodne v lehote najviac šesť dní od stanovenia dátumu pojednávania.

Predloženie návrhu na súd: navrhovateľ sa musí obrátiť na sudcu pre rodinné záležitosti prostredníctvom návrhu doručeného osobne alebo poslaného kancelárii súdu. Po prijatí návrhu sudca pre rodinné záležitosti prijme uznesenie o stanovení dátumu pojednávania, ktorým sa začína lehota 6 dní stanovená v článku 515-11 Občianskeho zákonníka. Navrhovateľ musí potom v lehote dvoch dní zabezpečiť oznámenie dátumu pojednávania odporcovi prostredníctvom súdneho úradníka, ako aj doručenie návrhu a písomností odporcovi. Poplatok súdneho úradníka hradí štát, aby predloženie návrhu na súd zostalo pre obeť domáceho násilia bezplatné. V článku 1136-3 Občianskeho súdneho poriadku sa okrem toho umožňuje oznámiť dátum pojednávania správnou cestou (napr. prostredníctvom polície, riaditeľa ústavu na výkon väzby) v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia bezpečnosti osoby, ktorej sa týka ochranný príkaz, a ak neexistuje iný prostriedok na doručenie.

Predvolanie účastníkov: sudca pre rodinné záležitosti predvolá účastníkov na pojednávanie uznesením. To sa doručí za uvedených podmienok.

Pojednávanie: konanie má ústnu formu. Účastníci sa obhajujú sami, ale majú právo na pomoc advokáta alebo zastúpenie advokátom.

Doručovanie: ochranný príkaz sa oznamuje prostredníctvom doručenia (súdnym úradníkom), pokiaľ sudca nerozhodne, že príkaz oznámi kancelária súdu doporučeným listom s doručenkou alebo správnou cestou v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia bezpečnosti dotknutej osoby alebo v prípade neexistencie iného prostriedku na doručenie.

Sudca oznámi rozhodnutie aj prokurátorovi republiky s cieľom zabezpečiť kontrolu nariadených opatrení. Prokurátor oznámi rozhodnutie príslušnému policajnému alebo žandárskemu zboru na účely informovania. Ak sa v rámci konania navyše preukáže, že je ohrozené dieťa, sudca sa po pojednávaní obráti na prokuratúru republiky.

Register: neexistuje žiadny špeciálny register, v ktorom sa uvedú opatrenia nariadené v rámci ochranného príkazu. Zákazy nariadené v ochrannom príkaze sa však zapisujú do databázy hľadaných osôb (zákaz styku, zákaz prísť na určité miesto, zákaz opustiť územie…).

Odvolania: proti rozhodnutiu sa môže podať odvolanie do 15 dní od jeho oznámenia. Odporca môže tiež podať žiadosť o zrušenie alebo zmenu ochranného príkazu alebo o dočasné oslobodenie od plnenia niektorých povinností vyplývajúcich z príkazu.

Výkon ochranného príkazu: opatrenia nariadené v rámci ochranného príkazu sú predbežne vykonateľné, t. j. musia byť vykonané bezodkladne po oznámení rozhodnutia (dokonca aj v prípade odvolania odporcu), v prípade potreby aj so súčinnosťou orgánu presadzovania práva. Chránená osoba sa môže obrátiť na policajný alebo žandársky zbor v prípade porušenia jedného alebo viacerých opatrení nariadených sudcom pre rodinné záležitosti.

Porušenie týchto opatrení je prečinom stanoveným a stíhaným podľa článku 227-4-2 Trestného zákona. Za tento trestný čin sa ukladá trest odňatia slobody dva roky a pokuta 15 000 EUR. Ak rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne, sudca, ktorý povolí utajenie adresy obete, musí tiež stanoviť podmienky udržiavania vzťahu medzi osobou, ktorá predstavuje riziko, a dieťaťom tak, že určí tretiu osobu alebo miesto stretnutia, ako aj úhradu výživného bankovým prevodom.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Sudca pre rodinné záležitosti nariadi ochranné opatrenia a vydá osvedčenia stanovené v článku 5.

Miestne príslušným súdom pre rodinné záležitosti je:

 • súd v mieste bydliska rodiny,
 • ak rodičia žijú oddelene, súd v mieste bydliska toho z rodičov, u ktorého majú maloleté deti obvyklé bydlisko v prípade spoločného výkonu rodičovských práv a povinností, alebo v mieste bydliska rodiča, ktorý sám vykonáva tieto rodičovské práva a povinnosti,
 • v iných prípadoch súd v mieste, kde má bydlisko osoba, ktorá nepodala návrh na konanie.

Návrh na vydanie osvedčenia sa musí predložiť v dvoch vyhotoveniach a musia sa v ňom presne uvádzať dôkazy. Nevyžaduje sa žiadne zastúpenie advokátom. Proti zamietnutiu vydania osvedčenia sa môže podať odvolanie predsedovi všeobecného súdu, pričom zastúpenie advokátom nie je povinné.

Návrhy predložené na základe článkov 11 a 13 nariadenia v súlade s článkom 509-8 Občianskeho súdneho poriadku sa predložia predsedovi všeobecného súdu rozhodujúcemu v zrýchlenom konaní vo veci samej. Toto konanie, vytvorené článkom 5 dekrétu č. 2019-1419 z 20. decembra 2019 a uvedené v článku 481-1 Občianskeho súdneho poriadku, umožňuje stanoviť dátum pojednávania v krátkej lehote bez povinnosti odôvodniť naliehavosť. Naliehavosť vyplýva z povahy konania, ktoré možno využiť, len ak je to výslovne stanovené v texte.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Orgány, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré majú právomoc vykonať takéto opatrenie, sú policajný a žandársky zbor.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Navrhovateľ môže na základe článku 11 nariadenia dožiadaný členský štát požiadať o úpravu skutkových prvkov ochranného opatrenia, aby bolo právoplatné v danom členskom štáte. Návrhy predložené na základe článkov 11 a 13 nariadenia v súlade s článkom 509-8 Občianskeho súdneho poriadku sa predložia predsedovi všeobecného súdu rozhodujúcemu v zrýchlenom konaní vo veci samej. Rozhodne sa o nich v zrýchlenom konaní vo veci samej.

Hoci sa teda v článku 1136-6 Občianskeho súdneho poriadku stanovuje ústne konanie bez povinného zastúpenia v prípade návrhu na ochranný príkaz predloženého francúzskemu súdu, návrh týkajúci sa uznania občianskeho ochranného opatrenia, o ktorom rozhodol iný členský štát, vo Francúzsku sa prerokúva v zrýchlenom konaní vo veci samej s povinným zastúpením podľa článkov 509-2 a 760 Občianskeho súdneho poriadku.

Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť, uplatňujú sa pravidlá judikatúry, ktorými sa presadzujú požiadavky na riadny výkon spravodlivosti. Návrh sa tak môže podať aj predsedovi všeobecného súdu v mieste, kde sa chránená osoba plánuje zdržiavať alebo bývať.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Odporca sa informuje o vydaní osvedčenia a môže proti nemu namietať na základe článku 13 nariadenia, pričom sa obráti na sudcu dožiadaného členského štátu. Návrh na zamietnutie uznania alebo výkonu sa predkladá predsedovi všeobecného súdu, ktorý rozhoduje v zrýchlenom konaní vo veci samej (s ohľadom na vec môže byť poverený sudca pre rodinné záležitosti). Nevyžaduje sa zastúpenie advokátom.

Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť, uplatňujú sa pravidlá judikatúry, ktorými sa presadzujú požiadavky na riadny výkon spravodlivosti. Návrh sa tak môže podať aj predsedovi všeobecného súdu v mieste, kde sa chránená osoba plánuje zdržiavať alebo bývať.

Posledná aktualizácia: 24/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.