Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Od prijatia zákona č. 2010-769 z 9. júla 2010 zmeneného zákonom č. 2014-873 o skutočnej rovnosti medzi ženami a mužmi môže sudca pre rodinné záležitosti (juge aux affaires familiales) vydať v občianskych veciach ochranný príkaz. Toto opatrenie sa riadi týmito ustanoveniami:

Ochranný príkaz sa vydáva v týchto prípadoch:

 • v prípade násilia páchaného v rámci manželského alebo partnerského spolužitia,
 • v prípade násilia páchaného bývalým manželom, partnerom alebo druhom,
 • v prípade plnoletej osoby nútenej k uzavretiu manželstva.

Dôsledkom násilia musí byť ohrozenie osoby žijúcej vo zväzku a/alebo detí. Sudca vydá ochranný príkaz, ak usúdi, že existujú vážne dôvody domnievať sa, že dôjde k spáchaniu uvedených trestných činov násilia a vystaveniu obete nebezpečenstvu.

Sudca pre rodinné záležitosti môže vydať ochranný príkaz mimo akéhokoľvek konania o rozvod manželstva a bez toho, aby nevyhnutne prebiehalo trestné konanie.

Sudca môže vydať tieto opatrenia:

 • zákaz stretávať sa s niektorými osobitne určenými osobami a nadväzovať s nimi vzťahy,
 • zákaz držania alebo nosenia zbrane,
 • v prípade manželských párov: povolenie oddeleného bývania manželov so spresnením, ktorý z manželov bude naďalej bývať v obydlí manželov,
 • v prípade druhov alebo partnerov, ktorí uzatvorili občiansky pakt solidarity: pridelenie obydlia obeti s výnimkou osobitných okolností,
 • stanovenie podmienok výkonu rodičovských práv a povinností a stanovenie príspevku na výživu a výchovu detí, príspevku na uspokojenie potrieb rodiny alebo materiálnej pomoci pre partnerov, ktorí uzatvorili občiansky pakt solidarity,
 • povolenie, aby obeť zatajila svoje bydlisko alebo miesto pobytu a aby si zvolila bydlisko u svojho advokáta alebo prokurátora republiky,
 • povolenie, aby obeť zatajila svoje bydlisko alebo miesto pobytu a aby si zvolila bydlisko pre potreby bežného života u oprávnenej právnickej osoby,
 • predbežné schválenie právnej pomoci obeti.

Tieto opatrenia (najmä zákaz prijať návštevu niektorých osôb, stretávať sa s nimi a nadväzovať s nimi vzťahy) majú predovšetkým preventívny charakter. Môže sa tak na ne vzťahovať nariadenie č. 606/2013.

dočasné: prijímajú sa na najviac šesť mesiacov. Môžu sa predĺžiť nad rámec tejto lehoty, ak sa pred jej uplynutím podá návrh na rozvod manželstva či rozluku alebo návrh týkajúci sa výkonu rodičovských práv a povinností.

Konanie:

Priemerná lehota konania je 33 dní.

Predloženie návrhu na súd: navrhovateľ sa môže obrátiť na sudcu pre rodinné záležitosti prostredníctvom návrhu predloženého alebo poslaného kancelárii súdu alebo na základe predvolania. V naliehavých prípadoch môže navrhovateľ predložiť predvolanie v konaní o nariadení predbežného opatrenia. Predvolanie sa musí doručiť odporcovi a prokuratúre.

Predvolanie účastníkov: sudca pre rodinné záležitosti nechá predvolať účastníkov na pojednávanie všetkými primeranými prostriedkami.

Pojednávanie: konanie má ústnu formu. Účastníci sa obhajujú sami, ale majú právo na pomoc advokáta alebo zastúpenie advokátom.

Doručovanie: ochranný príkaz sa oznamuje prostredníctvom doručenia (súdnym úradníkom), pokiaľ sudca nerozhodne, že príkaz oznámi kancelária súdu doporučeným listom s doručenkou, alebo správnou cestou v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia bezpečnosti dotknutej osoby alebo v prípade neexistencie iného prostriedku oznámenia.

Sudca oznámi rozhodnutie aj prokurátorovi republiky s cieľom zabezpečiť kontrolu nariadených opatrení. Prokurátor oznámi rozhodnutie príslušnému policajnému alebo žandárskemu zboru na účely informovania. Ak sa v rámci konania navyše preukáže, že je ohrozené dieťa, sudca sa po pojednávaní obráti na špeciálne oddelenia prokuratúry republiky (prokuratúru pre maloletých).

Dokumentácia: neexistuje žiadna špeciálna dokumentácia, v ktorej sa uvedú opatrenia nariadené v rámci ochranného príkazu. Ak však sudca vydá opatrenie týkajúce sa zákazu vycestovania dieťaťa z francúzskeho územia bez povolenia obidvoch rodičov, tento zákaz sa musí zapísať do databázy hľadaných osôb.

Opravné prostriedky: proti rozhodnutiu sa môže podať odvolanie do 15 dní od jeho oznámenia. Odporca môže tiež podať žiadosť o zrušenie alebo zmenu ochranného príkazu alebo o dočasné oslobodenie od plnenia niektorých povinností vyplývajúcich z príkazu.

Výkon ochranného príkazu:

Opatrenia nariadené v rámci ochranného príkazu sú vykonateľné, t. j. môžu byť vykonané bezodkladne po oznámení rozhodnutia (dokonca aj v prípade odvolania odporcu), v prípade potreby aj so súčinnosťou orgánu presadzovania práva.

Chránená osoba sa môže obrátiť na policajný alebo žandársky zbor v prípade porušenia jedného alebo viacerých opatrení nariadených sudcom pre rodinné záležitosti.

Porušenie týchto opatrení je prečinom stanoveným a stíhaným podľa článku 227-4-2 Trestného zákona. Za tento trestný čin sa ukladá trest odňatia slobody dva roky a pokuta 15 000 EUR.

Ak rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne, sudca, ktorý povolí utajenie adresy obete, musí tiež stanoviť podmienky udržiavania vzťahu medzi osobou, ktorá predstavuje riziko, a dieťaťom tak, že určí tretiu osobu alebo miesto stretnutia, ako aj úhradu výživného bankovým prevodom.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Sudca pre rodinné záležitosti nariadi ochranné opatrenia a vydá potvrdenia stanovené v článku 5.

Miestne príslušným súdom pre rodinné záležitosti je:

 • súd v mieste bydliska rodiny,
 • ak rodičia žijú oddelene, súd v mieste bydliska toho z rodičov, u ktorého majú maloleté deti obvyklé bydlisko v prípade spoločného výkonu rodičovských práv a povinností, alebo v mieste bydliska rodiča, ktorý sám vykonáva tieto rodičovské práva a povinnosti,
 • v iných prípadoch súd v mieste, kde má bydlisko osoba, ktorá nepodala návrh na konanie.

Návrh na vydanie potvrdenia sa musí predložiť v dvoch vyhotoveniach a musia sa v ňom presne uvádzať dôkazy. Nevyžaduje sa žiadne zastúpenie advokátom. Proti zamietnutiu vydania potvrdenia sa môže podať odvolanie predsedovi všeobecného súdu, pričom zastúpenie advokátom nie je povinné.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Orgány, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie, sú policajný a žandársky zbor.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

V prípade potreby predseda všeobecného súdu alebo jeho zástupca, ktorý rozhoduje v konaní o nariadení predbežného opatrenia, pristúpi k úprave ochranného opatrenia vydaného cudzím štátom. Návrh sa podáva na základe predvolania a ak ide o naliehavý prípad, sudca rozhodujúci o nariadení predbežného opatrenia môže povoliť predvolanie na určitú hodinu, dokonca aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja. Nevyžaduje sa žiadne zastúpenie advokátom.

Keďže ide o miestnu príslušnosť, uplatňujú sa pravidlá judikatúry, ktorými sa presadzujú požiadavky na riadny výkon spravodlivosti. Návrh sa tak môže podať aj predsedovi všeobecného súdu v mieste, kde sa chránená osoba plánuje zdržiavať alebo bývať.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Návrh na zamietnutie uznania alebo výkonu sa predkladá predsedovi všeobecného súdu, ktorý rozhoduje v konaní o nariadení predbežného opatrenia (s ohľadom na vec môže mať sudca pre rodinné záležitosti zástupcu).

Návrh sa podáva na základe predvolania a ak ide o naliehavý prípad, sudca rozhodujúci o nariadení predbežného opatrenia môže povoliť predvolanie na určitú hodinu, dokonca aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja. Nevyžaduje sa žiadne zastúpenie advokátom.

Keďže ide o miestnu príslušnosť, uplatňujú sa pravidlá judikatúry, ktorými sa presadzujú požiadavky na riadny výkon spravodlivosti. Návrh sa tak môže podať aj predsedovi všeobecného súdu v mieste, kde sa chránená osoba plánuje zdržiavať alebo bývať.

Posledná aktualizácia: 28/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.