Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Gibraltár

Autor obsahu
Gibraltár

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V Gibraltári

Odosielané ochranné opatrenia (t. j. návrhy, ktoré by sa mali uznávať a vykonávať v ďalších členských štátoch EÚ na základe rozhodnutia prijatého v Spojenom kráľovstve)

Každý žiadateľ o vnútroštátne ochranné opatrenie a každý prijímateľ takéhoto opatrenia v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia môže požiadať súd, ktorý opatrenie vydal, o vydanie osvedčenia o ochrannom opatrení v rámci tohto mechanizmu s cieľom rozšíriť uvedenú ochranu na ďalší členský štát EÚ.

V Gibraltári osvedčenie EÚ vydáva Najvyšší súd Gibraltáru; uplatniteľné právne predpisy: nariadenia o uznávaní ochranných opatrení z roku 2015 a Občiansky súdny poriadok; uplatňujú sa na občianskoprávne, ako aj rodinnoprávne konania. Keď sú splnené podmienky, Najvyšší súd Gibraltáru vydá chránenej osobe predpísané osvedčenie v jednotnom formáte EÚ a oznámi to „osobe predstavujúcej riziko“.

Ak sú splnené podmienky, súd vydá osvedčenie v predpísanej podobe, ktorá je rovnaká v celej EÚ. Osvedčenie sa odovzdá chránenej osobe/žiadateľovi. Chránená osoba môže súd požiadať aj o preklad osvedčenia.

Súd oznámi „osobe predstavujúcej riziko“, že bolo vydané osvedčenie (a že je uplatniteľné v celej EÚ). Proti vydaniu osvedčenia sa nemožno odvolať, hoci možno požiadať o jeho opravu alebo stiahnutie.

Osvedčenie znamená, že ochranné opatrenia vzťahujúce sa na chránenú osobu sú automaticky uznané a v prípade potreby vykonateľné vo všetkých ostatných členských štátoch (s výnimkou Dánska; pre túto krajinu nie je nariadenie záväzné).

Uznanie a výkon prichádzajúceho ochranného opatrenia (t. j. opatrenia, ktoré sa do Spojeného kráľovstva prenáša z iného členského štátu)

Ochranné opatrenie vydané v inom členskom štáte sa uznáva automaticky bez toho, aby sa vyžadovalo osobitné konanie, pričom je vykonateľné bez vyhlásenia vykonateľnosti. Osvedčenie je nie potrebné predložiť na súd na účely uznania.

V Gibraltári ochranný príkaz EÚ má rovnakú účinnosť ako ochranný príkaz vydaný najvyšším súdom; uznáva sa automaticky a je priamo vykonateľný. Keď je na najvyšší súd podaná žiadosť o úpravu ochranného príkazu EÚ, najvyšší súd môže primerane prispôsobiť opatrenie, pričom o tejto úprave (týchto úpravách) informuje „osobu predstavujúcu riziko“.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Gibraltári

  • Najvyšší súd

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

V Gibraltári

  • Najvyšší súd

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

V Gibraltári

  • Najvyšší súd

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

V Gibraltári

  • Najvyšší súd
Posledná aktualizácia: 14/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.