Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Pravidlá a postupy týkajúce sa ochranných opatrení v občianskych konaniach upravuje Občiansky súdny poriadok.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgány, ktoré majú v Lotyšsku právomoc nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia, sú okresné (alebo mestské) súdy (čl. 541.1 ods. 4.5 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Orgány, ktoré majú právomoc vykonať ochranné opatrenia nariadené v inom členskom štáte, sú okresné (alebo mestské) súdy miesta, kde sa má vykonať rozhodnutie, alebo miesta nahláseného bydliska obžalovaného, alebo ak neexistuje, miesta skutočného pobytu alebo sídla obžalovaného (čl. 651.3 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Orgány, ktoré majú právomoc upraviť ochranné opatrenia, sú takisto okresné (alebo mestské) súdy s právomocou tieto ochranné opatrenia vykonať (čl. 651.5 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Sú to okresné (alebo mestské) súdy, v ktorých jurisdikcii sa má vykonať ochranné opatrenie nariadené rozhodnutím zahraničného súdu (čl. 644.3 ods. 4.3 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Prepis alebo preklad požadovaný podľa tohto nariadenia sa vyhotovuje do úradného jazyka Lotyšskej republiky, ktorým je lotyština.

Posledná aktualizácia: 11/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.