Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgány, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia:

Prokurátor (na základe zmeneného zákona z 8. septembra 2003 o domácom násilí) a predseda okresného súdu – Président du Tribunal d’Arrondissement (na základe článkov 1017-1 až 1017-12 nového Občianskeho súdneho poriadku).

Orgány, ktoré sú príslušné vydávať osvedčenia:

Prokurátor (na základe zmeneného zákona z 8. septembra 2003 o domácom násilí) a predseda okresného súdu – Président du Tribunal d’Arrondissement (na základe článkov 1017-1 až 1017-12 nového Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Orgány, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte:

Prokurátor a v prípade pokút predseda okresného súdu.

Orgány, ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie:

Prokurátor a v prípade pokút predseda okresného súdu.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Orgán, ktorý je príslušný vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1:

Predseda okresného súdu zastávajúci funkciu sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Návrh na neuznanie sa musí v súlade s článkom 13 predložiť predsedovi okresného súdu zastávajúcemu funkciu sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení.

Návrh na odmietnutie výkonu sa musí v súlade s článkom 13 predložiť predsedovi okresného súdu zastávajúcemu funkciu sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Luxembursko akceptuje francúzštinu a nemčinu.

Posledná aktualizácia: 14/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.