Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Obete, ktoré chcú byť v Holandsku požívateľmi ochranných opatrení, musia podať návrh na začatie občianskoprávneho konania o nariadení predbežného opatrenia (kort geding). V tejto veci sa musia obrátiť na právneho zástupcu, ktorý im poskytne informácie o postupe, ktorý treba dodržiavať, a bude viesť konanie v mene obete.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Súdy príslušné nariadiť ochranné opatrenie: súdy PDF (167 Kb) nl

Ak bolo ochranné opatrenie nariadené na základe zákona o dočasnom súdnom zákaze (Wet tijdelijk huisverbod):
starosta v mieste, v ktorom sa má dočasný súdny zákaz uplatňovať.

Orgán, ktorý vydal ochranné opatrenie, je oprávnený vydať aj osvedčenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

•             Súdny úradník (deurwaarder)

•             Ak bolo ochranné opatrenie vydané na základe zákona o dočasnom súdnom zákaze: polícia.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (sudca rozhodujúci o návrhoch na nariadenie predbežných opatrení na Okresnom súde v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Okresný súd v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Okresný súd v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Holandčina.

Posledná aktualizácia: 11/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.