Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V Severnom Írsku

Ochranné opatrenia, ktoré majú byť vykonané v zahraničí (t. j. opatrenia nariadené v Spojenom kráľovstve, ktoré majú byť uznané a vykonané v iných členských štátoch EÚ)

Každý žiadateľ o vnútroštátne ochranné opatrenie v rozsahu pôsobnosti nariadenia (alebo jeho príjemca) môže požiadať súd, ktorý ho vydal, o osvedčenie ochranného opatrenia v rámci tohto systému s cieľom rozšíriť túto ochranu na iný členský štát EÚ. V Severnom Írsku ide o tieto súdy:

 • súd grófstva (county court),
 • Vrchný súd (High Court),
 • magistrátny súd (magistrates’ court).

Ak sú splnené podmienky, súd vydá osvedčenie v predpísanej forme (jednotná pre celú EÚ). Poskytuje sa chránenej osobe/žiadateľovi. Chránená osoba môže tiež požiadať, aby jej súd poskytol preložené osvedčenie.

Súd oznámi „osobe predstavujúcej riziko“, že bolo vydané osvedčenie (a uplatňuje sa kdekoľvek v EÚ). Neexistuje žiadny opravný prostriedok proti vydaniu osvedčenia, hoci sa môže podať žiadosť o opravu alebo stiahnutie.

Vydanie osvedčenia znamená, že ochranné opatrenie vzťahujúce sa na chránenú osobu je automaticky uznané a v prípade potreby vykonateľné v ktoromkoľvek inom členskom štáte (okrem Dánska, ktoré nie je viazané nariadením).

Osvedčenie EÚ vystavuje na požiadanie súd, ktorý vydal vnútroštátne ochranné opatrenie.

Uznanie a výkon prijatého ochranného opatrenia (opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, ktoré sa má vykonať v Spojenom kráľovstve)

Ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte sa automaticky uznáva bez osobitného konania a je vykonateľné bez potreby vyhlásenia vykonateľnosti. Nie je potrebné predložiť ho na uznanie súdu.

Ak chránená osoba vyžaduje „úpravu skutkových okolností“ (napr. nová adresa atď.) uvedených v jej ochrannom opatrení a/alebo žiada o vykonanie opatrenia, ak došlo k údajnému porušeniu, môže sa obrátiť na jeden z týchto súdov v Severnom Írsku:

 • súd grófstva (county court),
 • Vrchný súd (High Court).

Tieto súdy môžu podľa potreby upraviť opatrenie (ak o to boli požiadané). Osoba predstavujúca riziko je informovaná o vykonaných úpravách (a sankciách v prípade nedodržania opatrenia). Tieto súdy môžu presadzovať ochranné opatrenie uplatnením ktoréhokoľvek z občianskoprávnych postihov, ktoré môžu uplatniť pri presadzovaní vnútroštátnych ochranných opatrení, ako sú napríklad príkazy vydávané v prípadoch sexuálneho obťažovania alebo súdne príkazy vydávané na základe nariadenia o ochrane pred obťažovaním (Severné Írsko) z roku 1997 [Protection from Harassment (Northern Ireland) Order 1997].

„Osoba predstavujúca riziko“ sa môže obrátiť na jeden z týchto súdov s cieľom odmietnuť uznať alebo vykonať prijaté ochranné opatrenie, ale existujú osobitné a obmedzené dôvody, aby tak urobil; opatrenie by muselo byť v zjavnom rozpore s verejným poriadkom alebo nezlučiteľné s vnútroštátnym rozhodnutím.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Severnom Írsku

 • Vrchný súd (High Court)
 • súd grófstva (county court)
 • magistrátny súd (magistrates’ court)

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

V Severnom Írsku

 • Vrchný súd (High Court)
 • súd grófstva (county court)

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

V Severnom Írsku

 • Vrchný súd (High Court)
 • súd grófstva (county court)

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

V Severnom Írsku

 • Vrchný súd (High Court)
 • súd grófstva (county court)

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

angličtina vo všetkých jurisdikciách v Spojenom kráľovstve

Posledná aktualizácia: 09/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.