Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V portugalskom právnom systéme sú ochranné opatrenia v zásade trestnoprávnej povahy a sú upravené v Trestnom zákone, Trestnom poriadku a zákone č. 112/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje právny rámec uplatniteľný na predchádzanie domácemu násiliu a ochranu a pomoc jeho obetiam.

V oblasti občianskeho práva je však možné uložiť ochranné opatrenia prostredníctvom všeobecnej ochrany osobnostných práv. V článku 70 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa stanovuje: „Bez ohľadu na akúkoľvek občianskoprávnu zodpovednosť môže ohrozená alebo napadnutá osoba požiadať, aby sa vydali súdne príkazy primerané okolnostiam, aby sa zabránilo realizácii hrozby alebo aby sa zmiernil účinok už spôsobeného trestného činu.“

Občianske právo procesné teda stanovuje prijatie osobitných súdnych príkazov, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa realizovalo akékoľvek nezákonné a priame ohrozenie fyzickej alebo morálnej osobnosti človeka alebo aby sa zmiernili alebo zastavili účinky už spôsobeného trestného činu (článok 878 Občianskeho súdneho poriadku).

Články 879 a 880 Občianskeho súdneho poriadku upravujú určité procesné aspekty tohto druhu konania. Stručne povedané, podľa občianskeho práva procesného, ak sa vyhovie žiadosti o takéto súdne príkazy, súd potom stanoví konkrétne podmienky správania, ktorým podlieha odporca, a prípadne aj lehotu na ich splnenie, ako aj povinnú finančnú pokutu za každý deň oneskoreného plnenia alebo za každé porušenie, podľa toho, čo je v danom prípade vhodnejšie.

Existuje aj ustanovenie o vydaní predbežného rozhodnutia, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok a ktoré sa môže následne zmeniť alebo potvrdiť v skutočnom konaní v prípadoch, keď posúdenie dôkazov predložených osobou, ktorá žiada o súdny príkaz, odhalí možnosť bezprostrednej hrozby a nezvratné poškodenie ich fyzickej alebo morálnej osobnosti a ak, alternatívne:

a) súd nie je schopný vytvoriť si jednoznačný názor na existenciu, rozsah alebo závažnosť hrozby alebo spôsobeného trestného činu;

b) z dôvodu mimoriadnej naliehavosti je potrebné vydať súdne príkazy bez toho, aby bola vypočutá namietajúca strana.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Portugalské orgány, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte na vykonanie takéhoto opatrenia, sú: všeobecné oddelenia (Juízo de Competência Genérica) alebo miestne občianske oddelenia (Juízo local cível) príslušného okresného súdu. Za vykonanie tohto opatrenia sú zodpovedné tie isté orgány.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Portugalské orgány, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné na vykonanie takéhoto opatrenia, sú: všeobecné oddelenia (Juízo de Competência Genérica) alebo miestne občianske oddelenia (Juízo local cível) príslušného súdu.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Portugalské orgány príslušné upraviť ochranné opatrenia v súlade s článkom 11 ods. 1 sú: všeobecné oddelenia alebo miestne občianske oddelenia okresného súdu s právomocou.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Súdy, ktorým sa majú predkladať žiadosti o zamietnutie uznania a prípadne výkon rozhodnutia v súlade s článkom 13, sú: všeobecné oddelenia alebo miestne občianske oddelenia okresného súdu s právomocou.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Preklady uvedené v článku 16 ods. 1 sú akceptované v portugalskom jazyku.

Posledná aktualizácia: 21/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.