Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Zákon č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a o boji proti nemu (opätovné uverejnenie)

Predbežný ochranný príkaz

Predbežné ochranné príkazy vydávajú policajti, ktorí sa domnievajú, že by mohol byť bezprostredne ohrozený život, telesná integrita alebo sloboda dotknutej osoby v dôsledku domáceho násilia. Na účely overenia podnetu, zistenia pravdy a nájdenia riešenia majú policajti právo vykonávať dôkazy.

Príkaz zahŕňa tieto informácie: dátum, čas a miesto vydania; meno, priezvisko, pracovné zaradenie a policajná jednotka, do ktorej patrí policajt, ktorý vydal predbežný ochranný príkaz; informácie, ktoré umožnia jasne identifikovať páchateľa a obeť; opis vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu predbežného ochranného príkazu a uvedenie dôkazov; právny základ; dátum a čas nadobudnutia a ukončenia platnosti ochranných opatrení; právo napadnúť príkaz; lehota na výkon uvedeného práva a súd, na ktorom sa možno odvolať.

Na predbežnom ochrannom príkaze sa uvádza podpis policajta, ktorý ho vydal.

Predbežným ochranným príkazom sa stanovujú ochranné opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť zistené bezprostredné riziko. Tieto opatrenia zahŕňajú: dočasné vysťahovanie agresora; reintegráciu obete do spoločného domova; povinnosť agresora dodržiavať určitú vzdialenosť od obete; povinnosť agresora neustále nosiť elektronický monitorovací náramok; povinnosť agresora odovzdať všetky zbrane polícii.

Povinnosti a zákazy uložené agresorovi nadobúdajú účinnosť hneď pri vydaní príkazu, a to bez predvolania a bez stanovenia lehoty. Páchateľ a obeť sú o vydaní predbežného ochranného príkazu informovaní. Policajná jednotka, do ktorej patrí policajt, ktorý vydal príkaz, postúpi príkaz prokuratúre pôsobiacej pri príslušnom súde, v ktorého územnej pôsobnosti bol príkaz vydaný. Prokurátor príslušnej prokuratúry rozhodne o potrebe zachovať ochranné opatrenia, ktoré nariadil policajný orgán.

Príkaz možno napadnúť na príslušnom súde.

Ochranný príkaz

Osoba, ktorej život, telesná alebo duševná integrita či sloboda sú v ohrození v dôsledku násilia, môže požiadať súd, aby vydal ochranný príkaz, ktorým sa predbežne nariadi: dočasné vysťahovanie agresora; reintegrácia obete do spoločného domova; obmedzenie, na základe ktorého má agresor právo používať len časť obytnej jednotky; ubytovanie/umiestnenie obete do centra pomoci; povinnosť agresora dodržiavať určitú vzdialenosť od obete; zákaz pre agresora zdržiavať sa v určitých lokalitách alebo v určených oblastiach; povinnosť agresora nosiť elektronický monitorovací náramok; zákaz akéhokoľvek kontaktu s obeťou; povinnosť agresora odovzdať všetky zbrane polícii; prijatie opatrení týkajúcich sa starostlivosti o maloleté deti a ich bydliska.

Lehotu platnosti opatrení stanovuje sudca, nesmie však prekročiť šesť mesiacov od dátumu vydania príkazu. Žiadosti patria do právomoci súdu, v ktorého územnej pôsobnosti má obeť domicil alebo miesto pobytu.

Žiadosť treba predložiť prostredníctvom vzorového formulára Word (31 Kb) ro; tento úkon je oslobodený od súdneho poplatku.

Ochranný príkaz je vykonateľný. Rozhodnutie možno vykonať bez predvolania a bez stanovenia lehoty. Dodržiavanie ochranného príkazu je povinné aj pre chránenú osobu.

V deň vydania rozhodnutia sa kópia výroku rozhodnutia postúpi jednotkám rumunskej polície, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádza bydlisko obete a agresora. Príkaz bezodkladne vykoná polícia, prípadne sa príkaz vykoná pod jej dohľadom.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Podľa článku 28 zákona č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a o boji proti nemu (opätovné uverejnenie) policajti, ktorí pri výkone služby zistia, že je bezprostredne ohrozený život, telesná integrita alebo sloboda dotknutej osoby v dôsledku domáceho násilia, môžu vydať predbežný ochranný príkaz, aby obmedzili toto ohrozenie.

Príslušnými orgánmi na vydávanie ochranných príkazov sú okresné súdy, v ktorých územnej pôsobnosti majú obete domicil alebo miesto pobytu v súlade s článkom 40 zákona č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a o boji proti nemu (opätovné uverejnenie).

Podľa článku 3 článku I/5 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007, v znení zmien, súdy rozhodujú o žiadostiach o vydanie osvedčení tak, že rozhodnutie vydajú na neverejnom zasadnutí bez predvolania účastníkov konania.

Proti rozhodnutiu o vyhovení žiadosti sa nemožno odvolať. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti sa možno odvolať len do piatich dní od oznámenia.

Osvedčenie sa vydá chránenej osobe a odpis osvedčenia sa doručí osobe, ktorá predstavuje hrozbu; tejto osobe sa oznámi, že takto osvedčené ochranné opatrenie je uznané a vykonateľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Podľa článku 32 a článku 46 ods. 2 zákona č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a o boji proti nemu (opätovné uverejnenie) predbežný ochranný príkaz a ochranný príkaz sú okamžite vykonateľné, prípadne v prípade potreby pod dohľadom polície.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Podľa článku 8 článku I/5 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007, v znení zmien, na účely vykonania rozsudku prijatého v inom členskom štáte Európskej únie, ktorým sa ukladajú ochranné opatrenia, ktoré sú neznáme, alebo sú iné ako ochranné opatrenia stanovené podľa rumunského práva, príslušné rumunské súdy v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 606/2013 upravia skutkové prvky ochranného opatrenia tak, aby mohli byť vykonateľné v Rumunsku v súlade s rumunským právom, a nariadia opatrenia s rovnocennými účinkami, ktorými sa dosiahnu podobné ciele a záujmy. Účinky opatrenia prijatého rumunským súdom nesmú prekročiť rámec účinkov stanovených v práve členského štátu pôvodu so zreteľom na opatrenie uvedené v rozsudku, ktorý bol vynesený súdom v členskom štáte pôvodu.

Úprava sa vykoná ex officio alebo na žiadosť dotknutého účastníka konania v rámci procesu rozhodovania o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti alebo neuznanie alebo odmietnutie výkonu rozsudku, alebo v rámci vnútroštátneho konania.

Príslušným súdom je okresný súd.

Ak súd zistí, že je potrebná úprava, nariadi predvolanie účastníkov konania. Prítomnosť prokurátora je povinná.

Proti rozsudku, ktorým súd upravil rozsudok vynesený v inom členskom štáte, sa možno odvolať do desiatich dní od oznámenia. Proti rozsudku vynesenému v rámci odvolacieho konania sa nemožno odvolať.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Podľa článku 1 článku I/5 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007, v znení zmien, v Rumunsku návrhy na neuznanie rozsudkov obsahujúcich ochranné opatrenia, ktoré boli vynesené v inom členskom štáte Európskej únie, a návrhy na odmietnutie výkonu týchto rozsudkov patria do právomoci okresných súdov v súlade s nariadením (EÚ) č. 606/2013.

Posledná aktualizácia: 16/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.