Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Predbežný ochranný príkaz

Predbežný ochranný príkaz vydáva policajt, ktorý na základe posúdenia skutočností rozhodne, že hrozí riziko. Policajt vydá predbežný ochranný príkaz, ak sú splnené príslušné podmienky. Ak podmienky nie sú splnené, policajti sú povinní informovať obete, že môžu požiadať o vydanie ochranného príkazu. Vydanie príkazu nebráni prijatiu ochranného opatrenia v zmysle Trestného zákona.

Na účely overenia sťažností sú policajti oprávnení vykonávať dôkazy a vstupovať do bytovej jednotky bez súhlasu dotknutej osoby. Policajti môžu vhodným a primeraným spôsobom používať silu a vybavenie, aby si zaistili vstup na súkromný majetok.

Na predbežnom ochrannom príkaze sú uvedené tieto informácie: dátum, čas a miesto vydania; meno/-á, priezvisko/-á, oprávnenie a policajná jednotka; totožnosť agresora; totožnosť obete; skutočnosti opisujúce situáciu a dôkazy; právny základ na vydanie príkazu; dátum a čas začiatku a ukončenia uplatňovania opatrení; právo napadnúť príkaz; lehota na výkon uvedeného práva a súd, na ktorom sa možno odvolať.

Predbežným ochranným príkazom sa na obdobie piatich dní stanovuje jedno alebo viacero ochranných opatrení (povinností alebo zákazov), ktorých cieľom je znížiť zistené riziko; môžu sa zaviesť tieto ochranné opatrenia: nútené vysťahovanie agresora; bezpečný návrat obete; povinnosť, aby sa agresor nepribližoval k obeti na určitú vzdialenosť; povinnosť agresora nosiť elektronický monitorovací náramok; odovzdanie všetkých zbraní.

Povinnosti a zákazy uložené agresorovi nadobúdajú účinnosť hneď pri vydaní príkazu, nemusia sa vopred oznámiť a na začatie ich platnosti sa nevzťahuje žiadna lehota. Päťdňová lehota sa vypočítava na základe hodín a začína sa od momentu vydania príkazu.

Kópia alebo odpis príkazu sa hneď po jeho vydaní na mieste vydania odovzdá agresorovi a obeti, ktorí svojim podpisom potvrdia prevzatie.

Policajná jednotka, do ktorej patrí policajt, ktorý vydal príkaz, do 24 hodín od jeho vydania postúpi príkaz prokuratúre pôsobiacej pri príslušnom súde, v ktorého územnej pôsobnosti bol príkaz vydaný.

Predbežný ochranný príkaz sa zašle na príslušnú prokuratúru. Prokurátor rozhodne o tom, či je potrebné zachovať opatrenia, a v prípade ich zachovania ich potvrdí do 48 hodín od vydania príkazu. Ak sa ukáže, že nie je potrebné zachovať opatrenia, prokurátor môže nariadiť ich ukončenie, pričom to oznámi príslušnej policajnej jednotke a tá potom informuje dotknuté osoby. Keď prokurátor potvrdí, že je potrebné zachovať opatrenia, predloží príkaz príslušnému súdu, v ktorého územnej pôsobnosti bol vydaný, spolu so žiadosťou o vydanie príkazu. Po takomto predložení príkazu sa počiatočná lehota platnosti, na ktorú bol uložený, predlžuje o čas potrebný na dokončenie súdneho postupu na vydanie príkazu.

Proti príkazu sa možno odvolať na príslušnom súde do 48 hodín od jeho oznámenia. Dotknutí účastníci konania sa predvolajú, aby sa dostavili na odvolacie konanie. Odvolanie sa rieši prioritne, najneskôr do dátumu uplynutia platnosti predbežného ochranného príkazu, na neverejnom zasadnutí, pričom predvolaný je aj orgán, ktorý vydal príkaz. Účasť prokurátora je povinná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné.

Ochranný príkaz

S cieľom zabrániť nebezpečenstvu obeť môže požiadať súd, aby vydal ochranný príkaz, v ktorom stanoví: že agresor sa má vysťahovať z obytnej jednotky; že obeti sa má umožniť bezpečný návrat domov; že právo agresora na používanie sa obmedzí len na časť obytnej jednotky; že obeť má byť ubytovaná/umiestnená v centre pomoci; že agresor musí dodržiavať určitú vzdialenosť od obete; že agresor sa nesmie zdržiavať v určitých lokalitách alebo v určených oblastiach; že agresor musí neustále nosiť elektronický monitorovací náramok; že sa zakazuje akýkoľvek kontakt s obeťou; že agresor musí odovzdať všetky zbrane polícii; opatrenia týkajúce sa starostlivosti o maloleté deti a ich bydliska.

Súd môže agresorovi prikázať, aby absolvoval psychologické poradenstvo/psychoterapiu alebo aby sa zúčastnil na programe pomoci, a môže odporúčať/požadovať absolvovanie pobytu v špecializovanom zariadení.

Súd môže nariadiť prijatie opatrení na monitorovanie dodržiavania ochranného príkazu a na zabránenie jeho porušovania: pravidelné hlásenie sa na policajnej stanici, ktorá dozerá na dodržiavanie príkazu; oznámenie novej adresy v prípade vysťahovania; pravidelné a/alebo neoznámené kontroly na mieste pobytu agresora.

Vo výroku rozhodnutia má byť uvedené aj upozornenie, že nedodržanie akéhokoľvek opatrenia je trestným činom.

Lehotu platnosti opatrení uvedených v ochrannom príkaze stanovuje sudca, nesmie však prekročiť šesť mesiacov od dátumu vydania príkazu.

Žiadosti o vydanie ochranného príkazu patria do právomoci súdu, v ktorého územnej pôsobnosti má obeť domicil alebo miesto pobytu. Žiadosť o vydanie ochranného príkazu môže predložiť obeť osobne alebo prostredníctvom právneho zástupcu, prípadne v mene obete ju môže predložiť aj prokurátor, predstaviteľ príslušného orgánu alebo predstaviteľ poskytovateľa sociálnych služieb.

Žiadosť treba predložiť prostredníctvom vzorového formulára Word (31 Kb) ro; tento úkon je oslobodený od súdneho poplatku. O žiadostiach sa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, účasť prokurátora je povinná. Na požiadanie sa dotknutej osobe môže poskytnúť pomoc alebo právne zastúpenie. Pomoc osobe, proti ktorej sa žiada ochranný príkaz, je povinná. Príslušné rozhodnutie sa prijme prioritne a čo najskôr. O žiadostiach treba rozhodnúť do 72 hodín od ich predloženia okrem prípadov, keď bol predtým vydaný predbežný ochranný príkaz.

Ochranný príkaz je vykonateľný. Rozhodnutie možno vykonať bez oznámenia a lehoty. Dodržiavanie ochranného príkazu je povinné aj pre obeť. Proti rozhodnutiu sa možno odvolať len do troch dní od jeho vydania (ak bolo vydané za prítomnosti účastníkov konania) alebo oznámenia (ak bolo vydané bez toho, aby boli predvolaní účastníci konania). Odvolací súd môže odložiť výkon do prijatia rozhodnutia o odvolaní, ale len v prípade zaplatenia zábezpeky. Dotknutí účastníci konania sa predvolajú, aby sa dostavili na odvolacie konanie. Účasť prokurátora je povinná.

V deň vydania rozhodnutia sa kópia výroku rozhodnutia postúpi jednotkám rumunskej polície, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádza bydlisko obete a agresora. Príkaz bezodkladne vykoná polícia, prípadne sa príkaz vykoná pod jej dohľadom. Policajt môže vstúpiť do bytu dotknutej rodiny so súhlasom chránenej osoby (ak je prítomná) alebo so súhlasom iného rodinného príslušníka. Polícia má povinnosť dozerať na dodržiavanie súdneho rozhodnutia a v prípade jeho nedodržania je povinná oznámiť to orgánu činnému v trestnom konaní.

Ak agresor nedodržiava opatrenia stanovené v ochrannom príkaze, ide o trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní jeden mesiac až jeden rok.

Po uplynutí platnosti týchto opatrení môže obeť požiadať o nový ochranný príkaz. Osoba, proti ktorej je ochranným príkazom uložené opatrenie na maximálne možné obdobie, môže požiadať o zrušenie príkazu alebo o nahradenie uloženého opatrenia.

Ak súd pri posudzovaní žiadosti zistí, že nastala jedna zo situácií, v dôsledku ktorých je nutné uložiť osobitné ochranné opatrenie so zreteľom na dieťa, okamžite to oznámi miestnemu subjektu verejného sektora, ktorý zodpovedá za ochranu dieťaťa.

Vykoná sa núdzový zásah s poskytnutím potrebných sociálnych služieb prostredníctvom mobilnej skupiny, ktorá zahŕňa zástupcov útvaru verejnej sociálnej pomoci (SPAS).

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Podľa článku 22 ods. 1 zákona č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a o boji proti nemu (opätovné uverejnenie) policajti, ktorí pri výkone služby zistia, že je bezprostredne ohrozený život, telesná integrita alebo sloboda dotknutej osoby v dôsledku domáceho násilia, môžu vydať predbežný ochranný príkaz, aby zabránili tomuto ohrozeniu.

Príslušnými orgánmi na vydávanie ochranných príkazov sú okresné súdy, v ktorých územnej pôsobnosti majú obete domicil alebo miesto pobytu v súlade s článkom 25 zákona č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a o boji proti nemu (opätovné uverejnenie).

Podľa článku 3 článku I/5 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007, v znení zmien, súdy rozhodujú o žiadostiach o vydanie osvedčení tak, že rozhodnutie vydajú na neverejnom zasadnutí bez predvolania účastníkov konania.

Proti rozhodnutiu o vyhovení žiadosti sa nemožno odvolať. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti sa možno odvolať len do piatich dní od oznámenia.

Osvedčenie sa vydá chránenej osobe a odpis osvedčenia sa doručí osobe, ktorá predstavuje hrozbu; tejto osobe sa oznámi, že takto osvedčené ochranné opatrenie je uznané a vykonateľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Podľa článku 22 ods. 5 a článku 31 zákona č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a o boji proti nemu (opätovné uverejnenie) predbežný ochranný príkaz a ochranný príkaz sú okamžite vykonateľné, prípadne v prípade potreby pod dohľadom polície.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Podľa článku 8 článku I/5 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007, v znení zmien, na účely vykonania rozsudku prijatého v inom členskom štáte Európskej únie, ktorým sa ukladajú ochranné opatrenia, ktoré sú neznáme, alebo sú iné ako ochranné opatrenia stanovené podľa rumunského práva, príslušné rumunské súdy v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 606/2013 upravia skutkové prvky ochranného opatrenia tak, aby mohli byť vykonateľné v Rumunsku v súlade s rumunským právom, a nariadia opatrenia s rovnocennými účinkami, ktorými sa dosiahnu podobné ciele a záujmy. Účinky opatrenia prijatého rumunským súdom nesmú prekročiť rámec účinkov stanovených v práve členského štátu pôvodu so zreteľom na opatrenie uvedené v rozsudku, ktorý bol vynesený súdom v členskom štáte pôvodu.

Úprava sa vykoná ex officio alebo na žiadosť dotknutého účastníka konania v rámci procesu rozhodovania o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti alebo neuznanie alebo odmietnutie výkonu rozsudku, alebo v rámci vnútroštátneho konania.

Príslušným súdom je okresný súd.

Ak súd zistí, že je potrebná úprava, nariadi predvolanie účastníkov konania. Prítomnosť prokurátora je povinná.

Proti rozsudku, ktorým súd upravil rozsudok vynesený v inom členskom štáte, sa možno odvolať do desiatich dní od oznámenia. Proti rozsudku vynesenému v rámci odvolacieho konania sa nemožno odvolať.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Podľa článku 1 článku I/5 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007, v znení zmien, v Rumunsku návrhy na neuznanie rozsudkov obsahujúcich ochranné opatrenia, ktoré boli vynesené v inom členskom štáte Európskej únie, a návrhy na odmietnutie výkonu týchto rozsudkov patria do právomoci okresných súdov v súlade s nariadením (EÚ) č. 606/2013.

Posledná aktualizácia: 23/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.