Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Škótsko

Európske cezhraničné konania – Európske ochranné opatrenia v občianskych veciach


*povinný údaj

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V Škótsku

Odosielané ochranné opatrenia (t. j. návrhy, ktoré by sa mali uznávať a vykonávať v ďalších členských štátoch EÚ na základe rozhodnutia prijatého v Spojenom kráľovstve)

Každý žiadateľ o vnútroštátne ochranné opatrenie a každý prijímateľ takéhoto opatrenia v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia môže požiadať súd, ktorý opatrenie vydal, o vydanie osvedčenia o ochrannom opatrení v rámci tohto mechanizmu s cieľom rozšíriť uvedenú ochranu na ďalší členský štát EÚ. V Škótsku týmito súdmi sú:

  • najvyšší civilný súd,
  • šerifský súd.

Ak sú splnené podmienky, súd vydá osvedčenie v predpísanej podobe, ktorá je rovnaká v celej EÚ. Osvedčenie sa odovzdá chránenej osobe/žiadateľovi. Chránená osoba môže súd požiadať aj o preklad osvedčenia.

Súd oznámi „osobe predstavujúcej riziko“, že bolo vydané osvedčenie (a že je uplatniteľné v celej EÚ). Proti vydaniu osvedčenia sa nemožno odvolať, hoci možno požiadať o jeho opravu alebo stiahnutie.

Osvedčenie znamená, že ochranné opatrenia vzťahujúce sa na chránenú osobu sú automaticky uznané a v prípade potreby vykonateľné vo všetkých ostatných členských štátoch (s výnimkou Dánska; pre túto krajinu nie je nariadenie záväzné).

Osvedčenie EÚ na požiadanie poskytne súd, ktorý vydal vnútroštátne ochranné opatrenie.

Uznanie a výkon prichádzajúceho ochranného opatrenia (t. j. opatrenia, ktoré sa do Spojeného kráľovstva prenáša z iného členského štátu)

Ochranné opatrenie vydané v inom členskom štáte sa uznáva automaticky bez toho, aby sa vyžadovalo osobitné konanie, pričom je vykonateľné bez vyhlásenia vykonateľnosti. Osvedčenie je nie potrebné predložiť na súd na účely uznania.

Ak chránená osoba požaduje, aby v ochrannom opatrení boli „upravené skutkové prvky“ (napr. zadanie novej adresy a pod.), a/alebo žiada o vykonanie opatrenia, ak došlo k údajnému porušeniu, môže podať návrh na najvyšší civilný súd a v týchto oblastiach má právomoc šerifský súd.

Tieto súdy môžu primerane upraviť opatrenie (ak to bolo predmetom žiadosti). Osobe predstavujúcej riziko sa oznámia vykonané úpravy (a sankcie za porušenie).

Tieto súdy môžu vykonať ochranné opatrenie tak, že s ním budú zaobchádzať rovnakým spôsobom ako so súdnym zákazom, ktorý vydal súd v Škótsku.

Osoba predstavujúca riziko môže požiadať jeden z týchto súdov, aby odmietol uznať alebo vykonať prichádzajúce ochranné opatrenie; súd to však môže urobiť len z dôvodov, ktoré sú presne stanovené a obmedzené: opatrenie by muselo byť v zjavnom rozpore s verejným poriadkom, alebo by muselo byť nezlučiteľné s vnútroštátnym rozsudkom.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Škótsku:

  • najvyšší civilný súd,
  • šerifský súd.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

V Škótsku:

  • najvyšší civilný súd,
  • šerifský súd.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

V Škótsku:

  • najvyšší civilný súd,
  • šerifský súd.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

V Škótsku:

  • najvyšší civilný súd,
  • šerifský súd.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Angličtina vo všetkých jurisdikciách v Spojenom kráľovstve.

Posledná aktualizácia: 12/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.