Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

1. Druhy povinnosti/zákazu ochranného opatrenia (obsah ochranného opatrenia):

a) Neodkladné opatrenie možno uložiť podľa Civilného sporového poriadku (§ 324 a nasl.). Neodkladným opatrením možno strane uložiť, aby napríklad:

i) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia; Nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje; písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená; sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.

ii) Civilný sporový poriadok (§ 325 ods. 2) uvádza v písm. e) až h) ako príklad najčastejšie typy neodkladných opatrení. To znamená, že zoznam neodkladných opatrení nie je obmedzený zákonom a súd môže uložiť aj iné typy neodkladných opatrení. Súd preto môže uložiť neodkladné opatrenie podobné ochranným opatreniam upraveným v čl. 3 ods. 1 nariadenia č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach; a akékoľvek ďalšie, ktoré sa budú považovať za potrebné a vhodné.

b) Polícia môže podľa zákona o Policajnom zbore nariadiť napr.:

i) Povinnosť nevstúpiť do určitých miest, nezdržiavať sa v nich alebo zotrvať na určenom mieste (§ 27). Táto povinnosť nesmie prekročiť potrebný čas (ide len o nevyhnutne potrebný čas).

ii) Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia (§ 27a). Zákon o policajnom zbore umožňuje policajtovi vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (spoločné obydlie) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky. Súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti. Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.

2. Povaha orgánu, ktorý opatrenie vydáva:

a) Predbežné rozhodnutie ukladá súdny orgán - občiansky súd.

b) Príkaz na vykázanie zo spoločného obydlia ukladá správny orgán - NOTA BENE! nie je to správny orgán, ktorý poskytuje záruky, pokiaľ ide o nestrannosť a právo všetkých strán na vypočutie. Príkaz na vykázať zo spoločného obydlia nemôže byť predmetom odvolania alebo preskúmania súdnym orgánom.

3. Najdlhšie možné trvanie opatrenia:

a) Neodkladné opatrenie nie je vo všeobecnosti časovo obmedzené. Podľa ustanovení Civilného sporového poriadku (§ 330 ods. 1 a § 336 ods. 1 prvá veta) však súd môže rozhodnutie časovo obmedziť. Neodkladné opatrenie sa zruší, ak chránená osoba nepodnikne kroky vo veci rozhodnutia vo veci samej (nepodá žalobu) alebo ak je návrh na vydanie rozhodnutia vo veci samej odmietnutá alebo zamietnutá alebo ak bola žaloba odmietnutá alebo zamietnutá alebo ak bolo konanie vo veci samej zastavené (Civilný sporový poriadok - § 336 ods. 3 a 4). Zrušuje sa aj v čase, keď súd žalobe vo veci samej vyhovel (Civilný sporový poriadok - § 337 ods. 3).

b) Čas je obmedzený (nevyhnutne potrebný čas, ak ide o väzbu 48 hodín, ak ide o vykázanie zo spoločného obydlia 10 dní). Účinok príkazu na vykázanie zo spoločného obydlia polície však možno predĺžiť podaním návrhu na vydanie neodkladného opatrenia (pozri ďalej). Príkaz na vykázanie zo spoločného obydlia sa zruší vydaním neodkladného opatrenia alebo zamietnutím žaloby občianskym súdom.

4. Vnútroštátny systém na presadzovanie s cieľom vykonať ochranné opatrenie:

a) Neodkladné opatrenie sa môže vykonať (ak je to potrebné) okamžite po jeho doručení osobe podozrivej. Na výkon rozhodnutia je potrebný zásah súdneho exekútora. Exekútor má právo potrestať osobu podozrivú z nerešpektovania predbežného opatrenia peňažnou sankciou (Exekučný poriadok - § 192).

b) Policajné zložky môžu použiť silu na prekonanie odporu násilnej osoby a na vynútenie neprítomnosti v spoločnom dome (zákon o Policajnom zbore - § 51) alebo na vykonanie iných policajných príkazov na zaistenie bezpečnosti osôb.

5. Sankcie v prípade porušenia opatrenia:

a) Pri nerešpektovaní neodkladného opatrenia je podozrivá osoba potrestaná odňatím slobody na jeden rok až päť rokov (trestný zákon - § 349). Musí sa však preukázať úmysel spáchať trestný čin (porušiť povinnosť uloženú v ochrannom príkaze). Pozri tiež odpoveď v bode 4a.

b) Pozri odpoveď v bode 4 b).

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgány príslušné na nariadenie ochranných opatrení v Slovenskej republike sú všetky okresné súdy. Všetky okresné súdy sú rovnako príslušné vydať osvedčenie v súlade s článkom 5 Nariadenia.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Ochranné opatrenie vydané v inom členskom štáte sa predloží Okresnému súdu Bratislava III. Príslušnými na vykonanie takéhoto opatrenia sú polícia a súdny exekútor.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1 Nariadenia je príslušný vykonať Okresný súd Bratislava III.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Návrh na neuznanie alebo odmietnutie výkonu sa podáva na Okresný súd Bratislava III.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

prijateľnými jazykmi sú: slovenský jazyk a český jazyk

Posledná aktualizácia: 31/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.