Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Neuplatňuje sa.

V Španielsku neexistujú žiadne ochranné príkazy uvedené v nariadení č. 606/2013. Preto neexistujú žiadne justičné orgány s právomocou vydávať takéto príkazy a osvedčenia podľa článku 5 tohto nariadenia.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Neuplatňuje sa.

V Španielsku neexistujú žiadne ochranné príkazy uvedené v nariadení č. 606/2013. Preto neexistujú žiadne orgány s právomocou vydávať takéto príkazy a osvedčenia podľa článku 5 tohto nariadenia.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Súd prvého stupňa alebo prípadne súd pre rodinné záležitosti miestne príslušný podľa bydliska obete.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Súd prvého stupňa alebo prípadne súd pre rodinné záležitosti miestne príslušný podľa bydliska obete.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Oblastný súd Audiencia Provincial

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Španielčina.

Posledná aktualizácia: 20/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.