Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Vo švédskych právnych predpisoch nie sú ustanovené ochranné opatrenia v občianskych veciach, ako sú opatrenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Preto neexistuje žiadny orgán s právomocou nariaďovať takéto opatrenia alebo vydávať osvedčenia v súlade s článkom 5.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Na ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte sa možno odvolať u prokurátora (åklagaren) v mieste, kde sa má opatrenie uplatňovať alebo v zásade uplatňovať.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Prokurátor v mieste, kde sa má opatrenie uplatňovať alebo v zásade uplatňovať, je príslušný vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Žiadosť o odmietnutie uznania podľa článku 13 by mala byť podaná na okresnom súde (tingsrätt) v Štokholme.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Švédčina.

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.