Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Zaščitni ukrepi, ki v avstrijskem pravu ustrezajo Uredbi, so zlasti začasne odredbe za zaščito pred nasiljem v družini (člen 382b zakona o izvršbi (Exekutionsordnung, EO)), splošno zaščito pred nasiljem (člen 382e EO) in zaščito pred posegi v zasebnost (člen 382g EO). Navedene zakonske določbe se glasijo:

„Zaščita pred nasiljem v družini

Člen 382b EO (1) Sodišče mora na predlog predlagatelja osebi, zaradi katere je skupno življenje zaradi njenega fizičnega nasilja, grožnje s fizičnim nasiljem ali psihičnega nasilja postalo nevzdržno:
1.

odrediti, da zapusti dom in neposredno bližino doma, ter

2.

prepovedati, da se vrne domov in v neposredno bližino doma,

če je dom namenjen izpolnitvi nujne potrebe predlagatelja po nastanitvi.

(2) Pri začasnih odredbah iz odstavka 1 se rok za vložitev tožbe (člen 391(2)) ne določi, če je začasna odredba izdana za največ šest mesecev.

(3) Postopek v glavni stvari v smislu člena 391(2) je lahko postopek za razvezo ali razveljavitev zakonske zveze, postopek za delitev zakonskega premoženja in zakonskih prihrankov ter postopek za pojasnitev pravic do uporabe stanovanja.

Splošna zaščita pred nasiljem

Člen 382e EO (1) Sodišče mora na predlog predlagatelja osebi, zaradi katere so srečanja zaradi njenega fizičnega nasilja, grožnje s fizičnim nasiljem ali psihičnega nasilja postala nevzdržna:
1.

prepovedati zadrževanje na določenih krajih in

2.

odrediti, da se izogiba srečanjem in stikom s predlagateljem,

razen če je to v nasprotju s ključnimi interesi osebe, proti kateri je vložen predlog.

(2) Pri začasnih odredbah iz odstavka 1 se rok za vložitev tožbe (člen 391(2)) ne določi, če je začasna odredba izdana za največ eno leto. Enako velja za podaljšanje začasne odredbe po kršitvi s strani osebe, proti kateri je vložen predlog.

(3) Če se začasna odredba iz odstavka 1 izda skupaj z začasno odredbo iz člena 382b(1), se smiselno uporabljata člen 382b(3) in člen 382c(4).

(4) Sodišče lahko izvršitev začasnih odredb iz odstavka 1 zaupa varnostnim organom. Smiselno se uporablja člen 382d(4). Začasne odredbe iz odstavka 1 se izvršujejo v skladu z določbami tretjega oddelka prvega dela.

Zaščita pred posegi v zasebnost

Člen 382g EO Pravica do neposeganja v zasebnost se lahko zagotovi zlasti z naslednjimi ukrepi:
1.

prepoved navezovanja stikov s predlagateljem in prepoved sledenja tej osebi;

2.

prepoved navezovanja stikov s pismom, telefonom ali drugimi sredstvi;

3.

prepoved zadrževanja na jasno določenih krajih;

4.

prepoved posredovanja in razširjanja osebnih podatkov in fotografij predlagatelja;

5.

prepoved uporabe osebnih podatkov predlagatelja za naročanje blaga ali storitev pri tretji osebi;

6.

prepoved napeljevanja tretje osebe k navezovanju stikov s predlagateljem.

(2) Pri začasnih odredbah iz točk 1 do 6 odstavka 1 se rok za vložitev tožbe (člen 391(2)) ne določi, če je začasna odredba izdana za največ eno leto. Enako velja za podaljšanje začasne odredbe po kršitvi s strani osebe, proti kateri je vložen predlog.

(3) Sodišče lahko izvršitev začasnih odredb iz točk 1 in 3 odstavka 1 zaupa varnostnim organom. Smiselno se uporablja člen 382d(4). Začasne odredbe iz odstavka 1 se izvršujejo v skladu z določbami tretjega oddelka prvega dela.“

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Zaščitne ukrepe odredijo okrožna sodišča (Bezirksgerichte). V redkih primerih lahko zaščitni ukrep odredi tudi deželno sodišče (Landesgericht) kot sodišče prve stopnje, če pred njim poteka postopek v glavni stvari. V pritožbenem postopku lahko zaščitne ukrepe odredijo deželna sodišča, pa tudi višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) ali vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof) kot pritožbena sodišča.

Okrožna sodišča izdajajo tudi potrdila o zaščitnih ukrepih, ki so jih odredila. Če zaščitni ukrep izjemoma odredi deželno sodišče, višje deželno sodišče ali vrhovno sodišče, je to sodišče pristojno tudi za izdajo potrdila. Tako je za izdajo potrdila o ukrepu vedno pristojno sodišče, ki je odredilo ukrep.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Okrožna sodišča. V skladu s členom 420(1) zakona o izvršbi je za odreditev izvršitve tujega zaščitnega ukrepa v Avstriji in za odločanje o predlogu za izvršbo na podlagi takega zaščitnega ukrepa krajevno pristojno okrožno sodišče, ki je splošno pristojno za spore v zvezi z zaščiteno osebo (to se določi glede na kraj prebivališča). Če to sodišče ni v Avstriji, je pristojno okrožno sodišče dunajskega središča (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Okrožna sodišča so pristojna tudi za prilagoditev tujih zaščitnih ukrepov. Krajevna pristojnost tudi v tem primeru temelji na splošni pristojnosti za spore v zvezi z zaščiteno osebo (glede na kraj prebivališča). Če to sodišče ni v Avstriji, je pristojno okrožno sodišče dunajskega središča (člen 420(1) EO).

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

V skladu s členom 420(2) zakona o izvršbi je za obravnavanje zahtevka za zavrnitev priznanja ali izvršitve tujega zaščitnega ukrepa, ki ni vezan na rok, pristojno okrožno sodišče, ki je odredilo izvršitev zaščitnega ukrepa ali odobrilo izvršbo.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Edini sprejemljivi jezik je nemščina.

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.