Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Organ, pristojen za odredbo zaščitnih ukrepov, je okrožno sodišče, povezano s stalnim ali trenutnim naslovom oškodovanca. (Člen 7 Zakona o varstvu pred nasiljem v družini).

Potrdilo iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 na pisno zahtevo zaščitene osebe izda okrožno sodišče, ki je obravnavalo zadevo. (Člen 26(1) Zakona o varstvu pred nasiljem v družini).

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Oseba, ki je upravičena do zaščitnega ukrepa, ki je bil odrejen v državi članici Evropske unije, lahko zahteva, da sodišče mesta Sofija izda odredbo o zaščiti na bolgarskem ozemlju. (Člen 23 Zakona o varstvu pred nasiljem v družini).

Za izvajanje tega ukrepa so pristojni organi Ministrstva za notranje zadeve in državno tožilstvo.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Pristojno je sodišče mesta Sofija.

Sodišče preveri, ali se ukrep lahko izvede s sredstvi, ki so na voljo v bolgarski zakonodaji. Če to ni mogoče, sodišče odredi nadomestni zaščitni ukrep v skladu z bolgarsko zakonodajo. (Člen 24(2) Zakona o varstvu pred nasiljem v družini).

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Zavrnitev priznanja ali izvršitve zaščitnega ukrepa izda sodišče mesta Sofija na zahtevo osebe, ki povzroča tveganje. (Člen 25 Zakona o varstvu pred nasiljem v družini).

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Bolgarija zahteva, da se dokumenti prevedejo v bolgarščino.

Zadnja posodobitev: 10/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.