Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

V skladu z Zakonom o varstvu pred nasiljem v družini se lahko storilec nasilja v družini kaznuje z denarno kaznijo, kaznijo zapora ter poleg varstvenih ukrepov iz Zakona o prekrških tudi z naslednjimi varstvenimi ukrepi:

1. obvezna psihosocialna obravnava,

2. prepoved približevanja žrtvi nasilja v družini ter nadlegovanja ali zalezovanja žrtve nasilja v družini,

3. odstranitev iz skupnega gospodinjstva,

4. obvezno zdravljenje odvisnosti.

Sodišče lahko varstvene ukrepe sprejme na predlog osebe, ki se sooča z nasiljem v družini, na zahtevo policije ali po uradni dolžnosti. Sodišče lahko zgoraj navedene varstvene ukrepe na predlog žrtve ali zahtevo drugega pooblaščenega tožilca izreče pred začetkom prekrškovnega postopka, če je neposredno ogrožena varnost žrtve ali njenih družinskih članov ali člana skupnega gospodinjstva.

V skladu s členom 65 Kazenskega zakonika lahko sodišče storilcu naloži naslednje varnostne ukrepe: obvezno psihiatrično zdravljenje, obvezno zdravljenje odvisnosti, obvezna psihosocialna obravnava, prepoved opravljanja določene funkcije ali dejavnosti, prepoved vožnje motornega vozila, prepoved približevanja, nadlegovanja in zalezovanja, odstranitev iz skupnega gospodinjstva, prepoved dostopa do interneta in varstveno nadzorstvo po prestani celotni kazni zapora.

Sodišče in državni tožilec lahko v skladu s členom 98 Zakona o kazenskem postopku storilcu nasilnega kaznivega dejanja izrečeta tudi naslednje preventivne ukrepe: prepoved približevanja določeni osebi, prepoved navezovanja ali vzdrževanja stikov z določeno osebo, prepoved nadlegovanja ali zalezovanja žrtve ali druge osebe in/ali odstranitev iz stanovanja.

V skladu s členom 130(6) Zakona o prekrških lahko policisti na kraju dogodka storilcu nasilja v družini izrečejo začasno odredbo prepovedi obiska določenega kraja ali območja ali prepovedi približevanja določeni osebi in prepovedi navezovanja ali vzdrževanja stikov z določeno osebo. Navedeni ukrep se lahko izreče za največ osem dni.

Pravilnik o izvajanju varstvenih ukrepov prepovedi približevanja žrtvam nasilja v družini ter njihovega nadlegovanja ali zalezovanja ter varstvenega ukrepa odstranitve iz skupnega gospodinjstva (UL 28/19).

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Varstveni ukrepi se izrečejo v skladu z določbami Zakona o prekrških in Zakona o varstvu pred nasiljem v družini.

Okrajno sodišče (Općinski sud), ki je pristojno za prekrške, lahko varstvene ukrepe izreče na predlog osebe, ki se sooča z nasiljem v družini, na zahtevo policije ali po uradni dolžnosti.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Organi, pred katerimi se lahko v Republiki Hrvaški uveljavlja zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, so:

policijske uprave, pristojne za kraj stalnega prebivališča ali bivanja zaščitene osebe na ozemlju Republike Hrvaške.

Organi, pristojni za izvrševanje takega ukrepa v Republiki Hrvaški:

policijske uprave, pristojne za kraj stalnega prebivališča ali bivanja zaščitene osebe na ozemlju Republike Hrvaške, v skladu s členom 3 Zakona o izvajanju Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

V skladu s členom 4 Zakona o izvajanju Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah so za izvajanje prilagoditev zaščitnih ukrepov zadolžena okrajna sodišča, ki so pristojna za prekrške glede na kraj stalnega prebivališča ali bivanja zaščitene osebe na ozemlju Republike Hrvaške.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

V skladu s členom 5 Zakona o izvajanju Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah so sodišča, pri katerih je treba vložiti vlogo za zavrnitev priznanja, okrajna sodišča, ki so pristojna za prekrške glede na kraj stalnega prebivališča ali bivanja zaščitene osebe na ozemlju Republike Hrvaške.

Sodišča, pri katerih je treba vložiti vlogo za zavrnitev izvršitve:

V Republiki Hrvaški se ne uporablja, saj lahko oseba, ki predstavlja tveganje, pri okrajnem sodišču, ki je pristojno za prekrške, sočasno vloži vlogo za zavrnitev priznanja in izvršitve zaščitnega ukrepa. Vloga za zavrnitev izvršitve zaščitnega ukrepa ni predvidena kot samostojno pravno sredstvo.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Hrvaščina, v skladu s členom 6 Zakona o izvajanju Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah.

Zadnja posodobitev: 14/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.