Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Člen 32 Zakona o sodiščih (zakon 14/60) določa, da lahko vsako sodišče pri izvajanju svoje civilne pristojnosti izda odredbo o prepovedi (začasno, trajno ali obvezno).

V skladu s členom 16 Zakona o družinskih sodiščih (zakon 23/90) imajo družinska sodišča enake pristojnosti.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Organ, pristojen za odredbo zaščitnih ukrepov, je okrožno sodišče (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrožju, v katerem prosilec v upoštevnem času prebiva ali biva.

V primeru družinskopravnega spora je pristojni organ družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrožju, v katerem bodisi prosilec bodisi tožena stranka v upoštevnem času prebiva ali biva. Če se spor nanaša na mladoletno osebo, je pristojno družinsko sodišče v okrožju, v katerem je bil mladoletnik najden.

Organ, pristojen za izdajo potrdil, je okrožno ali družinsko sodišče, ki je odredilo zaščitni ukrep.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Organ, pred katerim se lahko uveljavlja zaščitni ukrep:

v vseh primerih je pristojni organ okrožno sodišče v okrožju, v katerega se je stalno ali začasno preselila oseba, ki povzroča tveganje. Če naslov ni znan, je pristojno okrožno sodišče v Nikoziji.

Organ, pristojen za izvršitev takega ukrepa:

v vseh primerih je pristojni organ okrožno sodišče v okrožju, v katerega se je stalno ali začasno preselila oseba, ki povzroča tveganje. Če naslov ni znan, je pristojno okrožno sodišče v Nikoziji.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

V vseh primerih je pristojni organ okrožno sodišče v okrožju, v katerega se je stalno ali začasno preselila oseba, ki povzroča tveganje. Če naslov ni znan, je pristojno okrožno sodišče v Nikoziji.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Sodišče, pri katerem je treba vložiti prošnjo za zavrnitev priznanja:

okrožno ali družinsko sodišče, pred katerim se je uveljavljal zaščitni ukrep, odrejen v državi članici izvora.

Kadar je to primerno, sodišče, pri katerem je treba vložiti prošnjo za zavrnitev izvršitve:

okrožno ali družinsko sodišče, pred katerim se je uveljavljal zaščitni ukrep, odrejen v državi članici izvora.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Dokumente je treba predložiti v grščini. Sprejmejo se tudi prevodi v angleščino.

Zadnja posodobitev: 23/01/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.