Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

V Angliji in Walesu

Izstopni zaščitni ukrepi (tj. predlogi, ki se odredijo v Združenem kraljestvu, katerih priznanje in izvršitev se zahteva v drugih državah članicah EU)

Vsak predlagatelj (ali prejemnik) notranjega zaščitnega ukrepa, ki spada na področje uporabe Uredbe (npr. tistih iz odredb na podlagi Odloka o zaščiti pred nadlegovanjem iz leta 1997 ali, na področju družinskega prava, odredb o nenadlegovanju, odredb o stanovanju in odredb o zaščiti pred prisilno poroko), bo lahko od sodišča, ki je ukrep izdalo, zahteval potrdilo o zaščitnem ukrepu v skladu s tem sistemom, da zaščito razširi na drugo državo članico EU. V Angliji in Walesu so ta sodišča:

 • družinsko sodišče
 • grofijsko sodišče (County Court)
 • Višje sodišče (družinski oddelek in gospodarski oddelek) (High Court – Family Division in Queen’s Bench Division)
 • magistratna sodišča (ki lahko izdajajo odredbe o zaščiti pred družinskim nasiljem)
 • skrbniško sodišče (Court of Protection)

Podrobnosti o zadevnih postopkih v zvezi s temi ukrepi so določene v zakonodaji in v ustreznih Pravilih o družinskem postopku (FPR) ali civilnem postopku (CPR), in sicer v delu 38 novega FPR (Smernice za izvajanje FPR v praksi 38A) in novem oddelku VI CPR, del 74.

Vsa ta sodišča lahko pomagajo pri vlogi. Prav tako bo na voljo letak, ki bo dostopen na spletišču sodne službe Njenega veličanstva.

Če so pogoji izpolnjeni, sodišče izda potrdilo v predpisani obliki (skupno po vsej EU). Potrdilo se izroči zaščiteni osebi/predlagatelju. Zaščitena oseba lahko tudi zahteva, da ji sodišče izroči prevedeno potrdilo.

Sodišče obvesti „osebo, ki povzroča tveganje“, o izdaji potrdila (in da se uporablja kjer koli v EU). Zoper izdajo potrdila ni pritožbe, lahko pa se zahteva popravek ali umik.

Potrdilo pomeni, da je zaščiteni osebi zaščitni ukrep avtomatično priznan in po potrebi izvršljiv v kateri koli drugi državi članici (razen Danske, ki je Uredba ne zavezuje).

Priznanje in izvršitev vstopnega (v Združeno kraljestvo iz druge države članice) zaščitnega ukrepa

Zaščitni ukrep, izdan v drugi državi članici, se avtomatično prizna, ne da bi bil potreben poseben postopek, in je izvršljiv brez razglasitve izvršljivosti. Sodišču ga ni treba predložiti v priznanje.

Če zaščitena oseba zahteva „prilagoditev dejanskih elementov“ (npr. nov naslov itd.) svojega zaščitnega ukrepa in/ali zahteva izvršitev ukrepa, če je prišlo do domnevne kršitve, se lahko obrne na eno od naslednjih sodišč v Angliji in Walesu:

 • družinsko sodišče;
 • grofijsko sodišče (County Court);
 • Višje sodišče (družinski oddelek);

Ta sodišča lahko (na zahtevo) ukrep ustrezno prilagodijo. Oseba, ki povzroča tveganje, se obvesti o prilagoditvi (in o kaznih za kršitev).

Ta sodišča lahko zaščitne ukrepe izvršijo z uporabo katere koli civilne sankcije, ki jo lahko uporabijo, ko izvršujejo notranje zaščitne ukrepe, kot so odredbe o nenadlegovanju ali odredbe, izdane na podlagi Zakona o zaščiti pred nadlegovanjem iz leta 1997.

„Oseba, ki povzroča tveganje“ lahko pri enem od teh sodišč vloži predlog za zavrnitev priznanja ali izvršitve vstopnega zaščitnega ukrepa, vendar je pri taki zavrnitvi sodišče vezano na posebne in omejene razloge; ukrep bi moral biti v očitnem nasprotju z javnim redom ali biti nezdružljiv z notranjo odločbo.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

V Angliji in Walesu

 • družinsko sodišče
 • grofijsko sodišče
 • Višje sodišče (družinski oddelek in gospodarski oddelek)
 • Magistratna sodišča
 • skrbniško sodišče

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

V Angliji in Walesu

 • družinsko sodišče;
 • grofijsko sodišče;
 • Višje sodišče (družinski oddelek).

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

V Angliji in Walesu

 • družinsko sodišče;
 • grofijsko sodišče;
 • Višje sodišče (družinski oddelek).

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

V Angliji in Walesu

 • grofijsko sodišče;
 • družinsko sodišče;
 • Višje sodišče (družinski oddelek).

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Angleščina, v vseh jurisdikcijah Združenega kraljestva.

Zadnja posodobitev: 07/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.