Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

V Gibraltarju

Izstopni zaščitni ukrepi (tj. predlogi, ki se odredijo v Združenem kraljestvu, katerih priznanje in izvršitev se zahteva v drugih državah članicah EU)

Vsak predlagatelj (ali prejemnik) notranjega zaščitnega ukrepa, ki spada na področje uporabe Uredbe, bo lahko od sodišča, ki je ukrep izdalo, zahteval potrdilo o zaščitnem ukrepu v skladu s tem sistemom, da zaščito razširi na drugo državo članico EU.

V Gibraltarju bo potrdilo EU na voljo pri vrhovnem sodišču Gibraltarja, uporablja pa se naslednja zakonodaja: Uredba iz leta 2015 o priznavanju zaščitnih ukrepov in Pravila o civilnem postopku; uporabljajo se tako za civilne kot tudi za družinskopravne postopke. Če so pogoji izpolnjeni, vrhovno sodišče Gibraltarja izda zaščiteni osebi predpisano potrdilo v enotni obliki EU in o tem obvesti „osebo, ki povzroča tveganje“.

Če so pogoji izpolnjeni, sodišče izda potrdilo v predpisani obliki (skupno po vsej EU). Potrdilo se izroči zaščiteni osebi/predlagatelju. Zaščitena oseba lahko tudi zahteva, da ji sodišče izroči prevedeno potrdilo.

Sodišče obvesti „osebo, ki povzroča tveganje“, o izdaji potrdila (in da se uporablja kjer koli v EU). Zoper izdajo potrdila ni pritožbe, lahko pa se zahteva popravek ali umik.

Potrdilo pomeni, da je zaščiteni osebi zaščitni ukrep avtomatično priznan in po potrebi izvršljiv v kateri koli drugi državi članici (razen Danske, ki je Uredba ne zavezuje).

Priznanje in izvršitev vstopnega (v Združeno kraljestvo iz druge države članice) zaščitnega ukrepa

Zaščitni ukrep, izdan v drugi državi članici, se avtomatično prizna, ne da bi bil potreben poseben postopek, in je izvršljiv brez razglasitve izvršljivosti. Sodišču ga ni treba predložiti v priznanje.

V Gibraltarju ima odredba EU o zaščiti enako veljavo in učinek kot odredba Vrhovnega sodišča; avtomatično se prizna in je neposredno izvršljiva. Če se pri vrhovnem sodišču vloži zahteva za spremembo odredbe EU o zaščiti, lahko Vrhovno sodišče ukrep ustrezno prilagodi, o takih spremembah pa nato obvesti „osebo, ki povzroča tveganje“.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

V Gibraltarju

  • Vrhovno sodišče

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

V Gibraltarju

  • Vrhovno sodišče

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

V Gibraltarju

  • Vrhovno sodišče

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

V Gibraltarju

  • Vrhovno sodišče
Zadnja posodobitev: 14/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.