Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

V skladu z italijansko zakonodajo je za odrejanje zaščitnih ukrepov in zato tudi za izdajanje potrdil v skladu s členom 5 pristojno sodišče v kraju prebivališča zaščitene osebe.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, se uveljavlja pred sodiščem v kraju prebivališča, stalnega prebivališča ali bivanja zaščitene osebe v času vložitve zahteve in se po potrebi izvrši pod nadzorom tega sodišča.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1) je pristojno sodišče v kraju prebivališča, stalnega prebivališča ali bivanja zaščitene osebe.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Isto sodišče kot v točki (iii).

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Italijanščina.

Zadnja posodobitev: 30/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.