Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Pravila in postopke, ki se uporabljajo za zaščitne ukrepe v civilnih zadevah, ureja Zakon o pravdnem postopku.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Organi, ki so v Latviji pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajanje potrdil, so okrožna (ali mestna) sodišča (člen 541.1(4.5) Zakona o pravdnem postopku).

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Organi, pristojni za izvršitev zaščitnega ukrepa, odrejenega v drugi državi članici, so okrožna (ali mestna) sodišča v kraju, kjer je treba izvršiti odločbo ali kjer je prijavljeno stalno prebivališče tožene stranke, ali če takega kraja ni, kjer ima tožena stranka dejansko prebivališče ali statutarni sedež (člen 651.3(1) Zakona o pravdnem postopku).

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Organi, pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov, so ista okrožna (ali mestna) sodišča, ki so pristojna za izvršitev teh ukrepov (člen 651.5(2) Zakona o pravdnem postopku).

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

To so okrožna (ali mestna) sodišča, na ozemlju katerih se izvrši zaščitni ukrep, odrejen z odločbo tujega sodišča (člen 644.3(4.3) Zakona o pravdnem postopku).

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Kakršna koli transliteracija ali prevod, ki se zahteva v skladu s to uredbo, se opravi v uradni jezik Republike Latvije, tj. v latvijščino.

Zadnja posodobitev: 25/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.