Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

V Litvi zaščitne ukrepe, ki spadajo na področje uporabe Uredbe, odredijo sodišča. Potrdila v skladu s členom 5 Uredbe izda sodišče, ki je odredilo zaščitni ukrep.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

V Litvi so za izvrševanje zaščitnih ukrepov, ki spadajo na področje uporabe Uredbe, pristojni sodni izvršitelji. Če so sodni izvršitelji ovirani pri izvrševanju zaščitnih ukrepov, ki spadajo na področje uporabe Uredbe, imajo splošno pravico, da od policije zahtevajo, da te ovire odpravi.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Zaščitne ukrepe, ki spadajo na področje uporabe Uredbe, v skladu s členom 11(1) prilagodijo sodni izvršitelji, ki izvršujejo zaščitni ukrep.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Prošnje za zavrnitev priznanja ali, kjer je to ustrezno, izvršitve zaščitnega ukrepa je treba vložiti pri litovskem pritožbenem sodišču.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Morebitna prečrkovanja ali prevodi, ki se v skladu z Uredbo zahtevajo za namene sporazumevanja s pristojnimi organi Litve, morajo biti v uradnem jeziku Republike Litve, tj. v litovščini.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.