Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Žrtve, ki želijo na Nizozemskem pridobiti varstvo z zaščitnim ukrepom, morajo začeti civilni postopek (postopka za izdajo začasne odredbe (kort geding)). To mora storiti odvetnik, ki posreduje informacije o postopku, ki ga je treba izvesti, in ki vodi postopek v imenu žrtve.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Sodišča, pristojna za odredbo zaščitnega ukrepa: sodišča PDF (167 Kb) nl

Če je bil zaščitni ukrep odrejen na podlagi Zakona o začasni prepovedi približevanja (Wet tijdelijk huisverbod):
župan kraja, kjer se bo začasna prepoved približevanja uporabljala.

Za izdajo potrdila je pooblaščen isti organ, ki je odredil zaščitni ukrep.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

•             Sodni izvršitelj (deurwaarder).

•             Če je bil zaščitni ukrep odrejen na podlagi Zakona o začasni prepovedi približevanja: policija.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (sodnik posameznik, ki odloča o predlogih za izdajo začasne odredbe pri okrožnem sodišču v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (okrožno sodišče v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (sodnik posameznik, ki odloča o predlogih za izdajo začasne odredbe pri okrožnem sodišču v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (okrožno sodišče v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Nizozemščina.

Zadnja posodobitev: 11/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.