Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Na Severnem Irskem

Izstopni zaščitni ukrepi (tj. predlogi, ki se odredijo v Združenem kraljestvu, katerih priznanje in izvršitev se zahteva v drugih državah članicah EU)

Vsak predlagatelj (ali prejemnik) notranjega zaščitnega ukrepa, ki spada na področje uporabe Uredbe, lahko od sodišča, ki je ukrep izdalo, zahteva potrdilo o zaščitnem ukrepu v skladu s tem sistemom, da zaščito razširi na drugo državo članico EU. Na Severnem Irskem so ta sodišča:

 • grofijska sodišča
 • Višje sodišče (The High Court)
 • Magistratno sodišče.

Če so pogoji izpolnjeni, sodišče izda potrdilo v predpisani obliki (skupno po vsej EU). Potrdilo se izroči zaščiteni osebi/predlagatelju. Zaščitena oseba lahko tudi zahteva, da ji sodišče izroči prevedeno potrdilo.

Sodišče obvesti „osebo, ki povzroča tveganje“, o izdaji potrdila (in da se uporablja kjer koli v EU). Zoper izdajo potrdila ni pritožbe, lahko pa se zahteva popravek ali umik.

Potrdilo pomeni, da je zaščiteni osebi zaščitni ukrep avtomatično priznan in po potrebi izvršljiv v kateri koli drugi državi članici (razen Danske, ki je Uredba ne zavezuje).

Potrdilo EU je na zahtevo na voljo pri sodišču, ki je izdalo notranji zaščitni ukrep.

Priznanje in izvršitev vstopnega (v Združeno kraljestvo iz druge države članice) zaščitnega ukrepa

Zaščitni ukrep, izdan v drugi državi članici, se avtomatično prizna, ne da bi bil potreben poseben postopek, in je izvršljiv brez razglasitve izvršljivosti. Sodišču ga ni treba predložiti v priznanje.

Če zaščitena oseba zahteva „prilagoditev dejanskih elementov“ (npr. nov naslov itd.) svojega zaščitnega ukrepa in/ali zahteva izvršitev ukrepa, če je prišlo do domnevne kršitve, se lahko obrne na eno od naslednjih sodišč na Severnem Irskem:

 • grofijsko sodišče
 • Višje sodišče (The High Court).

Ta sodišča lahko (na zahtevo) ukrep ustrezno prilagodijo. Oseba, ki povzroča tveganje, se obvesti o prilagoditvi (in o kaznih za kršitev). Ta sodišča lahko zaščitne ukrepe izvršijo z uporabo katere koli civilne sankcije, ki jo lahko uporabijo, ko izvršujejo notranje zaščitne ukrepe, kot so odredbe o nenadlegovanju ali odredbe, izdane na podlagi Odloka o zaščiti pred nadlegovanjem (Severna Irska) iz leta 1997.

„Oseba, ki povzroča tveganje“ lahko pri enem od teh sodišč vloži predlog za zavrnitev priznanja ali izvršitve vstopnega zaščitnega ukrepa, vendar je pri taki zavrnitvi sodišče vezano na posebne in omejene razloge; ukrep bi moral biti v očitnem nasprotju z javnim redom ali biti nezdružljiv z notranjo odločbo.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Na Severnem Irskem

 • Višje sodišče (The High Court)
 • grofijsko sodišče
 • Magistratno sodišče.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Na Severnem Irskem

 • Višje sodišče (The High Court)
 • grofijsko sodišče

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Na Severnem Irskem

 • Višje sodišče (The High Court)
 • grofijsko sodišče

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Na Severnem Irskem

 • Višje sodišče (The High Court)
 • grofijsko sodišče

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Angleščina, v vseh jurisdikcijah Združenega kraljestva.

Zadnja posodobitev: 09/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.