Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

V portugalskem pravnem redu so zaščitni ukrepi načeloma kazenske narave in so določeni v kazenskem zakoniku, zakoniku o kazenskem postopku in zakonu št. 112/2009 z dne 16. septembra 2009 o določitvi pravnega okvira, ki se uporablja za preprečevanje nasilja v družini ter zaščito žrtev in pomoč žrtvam nasilja v družini.

Vendar je na področju civilnega prava mogoče uvesti zaščitne ukrepe prek splošnega varstva osebnosti. Člen 70(2) civilnega zakonika določa: „Ne glede na civilno odgovornost lahko oseba, ki se ji grozi ali je bila oškodovana, zahteva, da se sprejmejo okoliščinam ustrezni opustitveni ukrepi, da se prepreči udejanjenje grožnje ali ublaži učinek že povzročene škode.“

Civilno procesno pravo tako omogoča sprejetje posebnih opustitvenih ukrepov za preprečitev kakršne koli nezakonite in neposredne grožnje za fizično ali moralno celovitost človeka ali za ublažitev ali odpravo že povzročene škode (člen 878 zakonika o civilnem postopku).

Člena 879 in 880 zakonika o civilnem postopku urejata nekatere postopkovne vidike tovrstnega postopka. Na kratko, v skladu s civilnim procesnim pravom sodišče, če se zahtevi za take opustitvene ukrepe ugodi, določi posebne pogoje ravnanja, ki veljajo za toženo stranko, in, po potrebi, rok za izpolnitev ter obvezno denarno kazen za vsak dan zamude pri izpolnitvi ali za vsako kršitev, kakor je v zadevnem primeru primernejše.

Določena je tudi možnost izdaje začasne odredbe, zoper katero ni mogoče vložiti pritožbe in ki se lahko pozneje spremeni ali potrdi v dejanskem postopku, kadar iz presoje dokazov, ki jih predloži oseba, ki zahteva opustitvene ukrepe, izhaja možnost neposredne in nepopravljive škode za njeno fizično ali moralno celovitost te osebe in če, alternativno:

a) sodišče ne more oblikovati zanesljivega mnenja o obstoju, obsegu ali resnosti grožnje ali povzročene škode;

b) so zaradi posebne nujnosti opustitveni ukrepi potrebni, ne da bi se nasprotna stranka izjavila.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Portugalski organi, pred katerimi se uveljavlja zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, so: oddelki splošne pristojnosti (Juízo de competência genérica) ali lokalni civilni oddelki (Juízo Local Cível) zadevnega okrožnega sodišča. Isti organi so odgovorni tudi za izvršitev navedenega ukrepa.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Portugalski organi, pred katerimi se uveljavlja zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvršitev takega ukrepa, so: oddelki splošne pristojnosti (Juízo de competência genérica) ali lokalni civilni oddelki (Juízo Local Cível).

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Portugalski organi, pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1), so: oddelki splošne pristojnosti ali lokalni civilni oddelki pristojnega okrožnega sodišča.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vložijo zahteve za zavrnitev priznanja in, po potrebi, izvršitve, so: oddelki splošne pristojnosti ali lokalni civilni oddelki pristojnega okrožnega sodišča.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Jezik, v katerem so sprejemljivi prevodi iz člena 16(1), je portugalščina.

Zadnja posodobitev: 21/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.