Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Začasna odredba o zaščiti

Začasno odredbo o zaščiti izda policist, ki na podlagi ocene dejanskega stanja ugotovi obstoj nevarnosti. Policist izda začasno odredbo o zaščiti, če so izpolnjeni zadevni pogoji. Če pogoji niso izpolnjeni, morajo zadevni policisti žrtve obvestiti o možnosti vložitve zahteve za izdajo odredbe o zaščiti. Izdaja odredbe ne preprečuje sprejetja preventivnega ukrepa v skladu s kazenskim zakonikom.

Da bi policisti preverili pritožbe, imajo pravico pridobivati dokaze in vstopiti v stanovanje brez soglasja zadevne osebe. Za vstop v te prostore lahko ustrezno in sorazmerno uporabijo silo in sredstva.

V začasni odredbi o zaščiti so navedeni: datum, čas in kraj izdaje; ime, priimek, funkcija in policijska enota; identiteta napadalca; identiteta žrtve; dejansko stanje in dokazi; pravna podlaga za izdajo odredbe; datum in čas začetka in konca veljavnosti ukrepov; pravica do izpodbijanja odredbe, rok za uveljavljanje te pravice in sodišče, pri katerem se lahko vloži pritožba.

Začasna odredba o zaščiti za pet dni določa enega ali več zaščitnih ukrepov (obveznosti ali prepovedi), namenjenih zmanjšanju ugotovljenega tveganja: prisilna izselitev napadalca; varna vrnitev žrtve; obveznost napadalca, da ohranja določeno minimalno razdaljo do žrtve; obveznost napadalca, da nosi napravo za elektronski nadzor; predaja kakršnega koli orožja.

Obveznosti in prepovedi, naložene napadalcu, začnejo učinkovati takoj po izdaji odredbe brez predhodnega obvestila ali roka. Petdnevno obdobje se izračuna po urah in začne teči od trenutka izdaje odredbe.

Takoj po izdaji se napadalcu in žrtvi na kraju izdaje izroči kopija ali dvojnik odredbe, kar morata oba podpisati.

Policijska enota, ki ji pripada policist, ki je izdal odredbo, to v 24 urah po izdaji predloži državnemu tožilstvu pri pristojnem sodišču, na območju pristojnosti katerega je bila odredba izdana.

Začasna odredba o zaščiti se pošlje pristojnemu državnemu tožilstvu. Državni tožilec odloči o potrebi po ohranitvi ukrepov in morebitno tako potrebo potrdi v 48 urah po izdaji odredbe. Če se izkaže, da ukrepov ni treba ohraniti, lahko državni tožilec odredi njihovo prenehanje in o tem ustrezno obvesti policijsko enoto, ki je predložila odredbo, ta pa nato poskrbi, da se o tem obvestijo zadevne osebe. Državni tožilec po potrditvi potrebe po ohranitvi ukrepov odredbo predloži pristojnemu sodišču, na območju pristojnosti katerega je bila izdana, skupaj z zahtevo za izdajo odredbe. Po taki predložitvi odredbe se prvotno obdobje, za katero je bila izdana, podaljša za čas, potreben za dokončanje sodnega postopka izdaje.

Zoper odredbo se je mogoče pritožiti pri pristojnem sodišču v 48 urah od njene vročitve. Zadevne stranke so pozvane na obravnavo v zvezi s pritožbo. Pritožba se obravnava po nujnem postopku, vendar najpozneje do datuma izteka začasne odredbe o zaščiti, na seji, zaprti za javnost, in z vabilom organu, ki je izdal odredbo. Udeležba državnega tožilca je obvezna. Odločba o pritožbi je dokončna.

Odredba o zaščiti

Da se odpravi nevarnost, lahko žrtev pri sodišču predlaga, naj izda odredbo o zaščiti, v kateri je določeno: da se napadalec prisilno izseli iz stanovanja; da se žrtvi omogoči varna vrnitev v stanovanje; da se napadalčeva pravica do uporabe stanovanja omeji samo na njegov del; da se žrtev nastani/namesti v centru za pomoč; da mora napadalec ohranjati določeno minimalno razdaljo do žrtve; da napadalec ne sme obiskovati določenih krajev ali območij; da mora napadalec stalno nositi napravo za elektronski nadzor; da je prepovedan vsak stik z žrtvijo; da mora napadalec predati vse orožje policiji; ureditev skrbništva in prebivališča za mladoletne otroke.

Sodišče lahko napadalcu odredi psihološko svetovanje/psihoterapijo ali vključitev v program pomoči ter lahko priporoči/zahteva sprejetje v specialistično ustanovo.

Sodišče lahko odredi sprejetje ukrepov za spremljanje upoštevanja odredbe o zaščiti in preprečitev njenega kršenja: redno javljanje na policijski postaji, pristojni za nadzor nad upoštevanjem odredbe, sporočitev novega naslova v primeru prisilne izselitve, redna in/ali nenapovedana preverjanja lokacije napadalca.

Operativni del odločbe vsebuje določbo, da neupoštevanje katerega koli od ukrepov pomeni kaznivo dejanje.

Trajanje ukrepov, določenih v odredbi o zaščiti, določi sodnik, vendar to ne sme presegati šest mesecev od datuma izdaje odredbe.

Zahteve za izdajo odredbe o zaščiti spadajo v pristojnost sodišča, na območju pristojnosti katerega ima žrtev stalno ali običajno prebivališče. Zahtevo za izdajo odredbe o zaščiti lahko vloži žrtev osebno ali prek pravnega zastopnika ali pa jo v imenu žrtve, tudi prek državnega tožilca, vloži predstavnik zadevnega organa ali predstavnik ponudnika socialnih storitev.

Zahteva mora biti sestavljena na standardnem obrazcu Word (31 Kb) ro in je oproščena kolkovine. O zahtevah se odloča na seji, zaprti za javnost, na kateri je udeležba državnega tožilca obvezna. Zadevni osebi se lahko na zahtevo odobri pomoč ali zastopanje po odvetniku. Pomoč za osebo, zoper katero se predlaga odredba o zaščiti, je obvezna. Sodna odločba se izda po nujnem in hitrem postopku. O zahtevah je treba odločiti v 72 urah od predložitve, razen če je bila predhodno izdana začasna odredba o zaščiti.

Odredba o zaščiti je izvršljiva. Sodna odločba se izvrši brez obvestila ali roka. Upoštevanje odredbe o zaščiti je obvezno tudi za žrtev. Zoper sodno odločbo se je mogoče pritožiti samo v treh dneh od njene izdaje (če je bila izdana z vabilom strankam) ali vročitve (če je bila izdana brez vabila strankam). Pritožbeno sodišče lahko izvršitev odloži do odločitve o pritožbi, vendar le ob pologu varščine. Zadevne stranke so pozvane na obravnavo v zvezi s pritožbo. Udeležba državnega tožilca je obvezna.

Na dan izdaje sodne odločbe se prepis njenega operativnega dela pošlje enotam romunske policije, na območju pristojnosti katerih imata prebivališče žrtev in napadalec. Odredbo nemudoma izvrši policija ali pa se izvrši pod njenim nadzorom. Policist lahko vstopi v zadevno družinsko stanovanje s soglasjem zaščitene osebe, če je navzoča, ali drugega družinskega člana. Naloga policije je, da nadzoruje upoštevanje sodne odločbe in da v primeru neupoštevanja o tem obvesti organ kazenskega pregona.

Če napadalec ne upošteva ukrepov, naloženih z odredbo o zaščiti, je to kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen zapora od enega meseca do enega leta.

Po izteku takih ukrepov lahko žrtev zaprosi za novo odredbo o zaščiti. Oseba, zoper katero je z odredbo o zaščiti odrejen ukrep za najdaljše mogoče obdobje, lahko zahteva preklic odredbe ali nadomestitev odrejenega ukrepa.

Če sodišče pri obravnavi zahteve ugotovi obstoj enega od položajev, zaradi katerega je treba uvesti poseben zaščitni ukrep za otroka, o tem nemudoma obvesti lokalni javni organ, pristojen za zaščito otrok.

Nato se opravi nujno posredovanje z zagotovitvijo potrebnih socialnih storitev, za katere poskrbi mobilna ekipa, ki jo sestavljajo predstavniki javne službe za socialno pomoč (SPAS).

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

V skladu s členom 22/1 zakona št. 217/2003 o preprečevanju nasilja v družini in boju proti njemu, kakor je bil ponovno objavljen, lahko policisti, ki pri izvajanju svojih dolžnosti ugotovijo, da so zaradi nasilja v družini neposredno ogroženi življenje, telesna celovitost ali svoboda osebe, za zmanjšanje te ogroženosti izdajo začasno odredbo o zaščiti.

Pristojni organi za izdajo odredbe o zaščiti so okrajna sodišča, na območju pristojnosti katerih imajo žrtve stalno ali običajno prebivališče, v skladu s členom 25 zakona št. 217/2003 o preprečevanju nasilja v družini in boju proti njemu, kakor je bil ponovno objavljen.

V skladu s členom 3 člena I/5 izredne vladne uredbe št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje nekaterih predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k EU, odobrene s spremembami z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen, o zahtevah za izdajo potrdil odločijo sodišča z odločbo na seji, zaprti za javnost, brez vabila strankam.

Pritožba zoper odločbo o odobritvi zahteve ni mogoča. Pritožbo zoper odločbo o zavrnitvi zahteve je mogoče vložiti samo v petih dneh od vročitve.

Potrdilo se izda zaščiteni osebi, kopija pa se vroči tudi osebi, ki predstavlja grožnjo in ki je obveščena, da je tako potrjen zaščitni ukrep priznan in izvršljiv v vseh državah članicah Evropske unije.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

V skladu s členom 22/5 in členom 31 zakona št. 217/2003 o preprečevanju nasilja v družini in boju proti njemu, kakor je bil ponovno objavljen, začasno odredbo o zaščiti ali odredbo o zaščiti nemudoma izvrši policija ali, kjer je to ustrezno, se izvrši pod nadzorom policije.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

V skladu s členom 8 člena I/5 izredne vladne uredbe št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje nekaterih predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k EU, odobrene s spremembami z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen, bodo pristojna romunska sodišča za izvršitev sodbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, s katero so odrejeni zaščitni ukrepi, ki v romunskem pravu niso znani ali se razlikujejo od ukrepov, določenih v njem, v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 606/2013 prilagodila dejanske elemente zaščitnih ukrepov, tako da bodo izvršljivi v Romuniji v skladu z romunskim pravom, in odredila ukrepe, ki imajo enakovredne učinke ter podobne cilje in interese. Učinki ukrepa, ki ga sprejme romunsko sodišče, ne smejo presegati učinkov, določenih v pravu države članice izvora za ukrep, določen v sodbi, ki jo je izdalo sodišče v državi članici izvora.

Prilagoditev se opravi po uradni dolžnosti ali na zahtevo zadevne stranke v okviru postopka odločanja o zahtevah za razglasitev izvršljivosti ali zavrnitev priznanja ali izvršitve sodbe ali v postopku v glavni stvari.

Pristojno sodišče je okrajno sodišče.

Če sodišče ugotovi, da je prilagoditev potrebna, odredi vabilo strankam. Udeležba državnega tožilca je obvezna.

Zoper sodbo, s katero je sodišče prilagodilo sodbo, izdano v drugi državi članici, se lahko vloži pritožba v desetih dneh po vročitvi. Zoper odločbo o pritožbi se ni mogoče pritožiti.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

V skladu s členom 1 člena I/5 izredne vladne uredbe št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje nekaterih predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k EU, odobrene s spremembami z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen, so za zahteve za zavrnitev priznanja in zahteve za zavrnitev izvršitve v Romuniji v zvezi s sodnimi odločbami, ki vsebujejo zaščitne ukrepe in so bile sprejete v drugi državi članici Evropske unije, pristojna okrajna sodišča v skladu z Uredbo (EU) št. 606/2013.

Zadnja posodobitev: 23/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.