Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Zakon št. 217/2003 o preprečevanju nasilja v družini in boju proti njemu, kakor je bil ponovno objavljen

Začasna odredba o zaščiti

Začasno odredbo o zaščiti izda policist, ki meni, da bi lahko bili zaradi nasilja v družini neposredno ogroženi življenje, telesna celovitost ali svoboda osebe. Policisti smejo za preverjanje naznanitev, ugotovitev dejanskega stanja in iskanje rešitve zbirati dokaze.

Odredba vsebuje podatke o datumu, času in kraju izdaje, priimek, ime, poklic in enoto policije, ki ji pripada policist, ki izdaja začasno odredbo o zaščiti, informacije, ki jasno opredeljujejo storilca in žrtev, opis dejstev, ki upravičujejo začasno odredbo o zaščiti, ter navedbo dokazov, pravno podlago, datum in čas začetka in prenehanja veljavnosti zaščitnih ukrepov ter pravico do izpodbijanja odredbe, rok za uveljavljanje te pravice in sodišče, pri katerem se lahko vloži pritožba.

Odredbo o zaščiti podpiše policist, ki jo je izdal.

Z začasno odredbo o zaščiti se uvedejo zaščitni ukrepi, namenjeni zmanjšanju ugotovljene neposredne grožnje: začasna izselitev napadalca; ponovna naselitev žrtve v skupno stanovanje; dolžnost napadalca, da ohranja določeno minimalno razdaljo do žrtve; dolžnost napadalca, da stalno nosi napravo za elektronski nadzor; dolžnost napadalca, da preda vse orožje policiji.

Obveznosti in prepovedi, naložene napadalcu, začnejo učinkovati takoj po izdaji odredbe brez vabila ali roka. Odredba o zaščiti se sporoči storilcu in žrtvi. Policijska enota, ki ji pripada policist, ki je izdal odredbo, to predloži državnemu tožilstvu pri pristojnem sodišču, na območju pristojnosti katerega je bila odredba izdana. Tožilec in pristojno državno tožilstvo odločita, ali je treba ohraniti zaščitne ukrepe, ki jih je odredila policija.

Odredbo je mogoče izpodbijati pred pristojnim sodiščem.

Odredba o zaščiti

Oseba, katere življenje, telesna ali duševna celovitost ali svoboda je ogrožena z nasiljem, lahko pri sodišču zahteva izdajo odredbe o zaščiti, ki začasno odreja: začasno izselitev napadalca; ponovno naselitev žrtve v skupno stanovanje; da se napadalčeva pravica do uporabe stanovanja omeji samo na njegov del; da se žrtev nastani/namesti v centru za pomoč; da mora napadalec ohranjati določeno minimalno razdaljo do žrtve; da napadalec ne sme obiskovati določenih krajev ali območij; da mora napadalec nositi napravo za elektronski nadzor; da je prepovedan vsak stik z žrtvijo; da mora napadalec predati vse orožje policiji; ureditev skrbništva in prebivališča za mladoletne otroke.

Trajanje ukrepov določi sodnik, vendar ne sme presegati šest mesecev od datuma izdaje odredbe. Zahteve spadajo v pristojnost sodišča, na območju pristojnosti katerega ima žrtev stalno ali običajno prebivališče.

Zahteva mora biti sestavljena na standardnem obrazcu Word (31 Kb) ro in je oproščena kolkovine.

Odredba o zaščiti je izvršljiva. Sodna odločba se izvrši brez vabila ali roka. Upoštevanje odredbe je obvezno tudi za zaščiteno osebo.

Na dan izdaje sodne odločbe se prepis njenega operativnega dela pošlje enotam romunske policije, na območju pristojnosti katerih imata prebivališče žrtev in napadalec. Odredbo nemudoma izvrši policija ali pa se izvrši pod njenim nadzorom.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

V skladu s členom 28 zakona št. 217/2003 o preprečevanju nasilja v družini in boju proti njemu, kakor je bil ponovno objavljen, lahko policisti, ki pri izvajanju svojih dolžnosti ugotovijo, da so zaradi nasilja v družini neposredno ogroženi življenje, telesna celovitost ali svoboda osebe, za zmanjšanje te ogroženosti izdajo začasno odredbo o zaščiti.

Organi, ki so pristojni za izdajo odredbe o zaščiti, so okrajna sodišča, na območju pristojnosti katerih imajo žrtve stalno ali običajno prebivališče, v skladu s členom 40 zakona št. 217/2003 o preprečevanju nasilja v družini in boju proti njemu, kakor je bil ponovno objavljen.

V skladu s členom 3 člena I/5 izredne vladne uredbe št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje nekaterih predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k EU, odobrene s spremembami z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen, o zahtevah za izdajo potrdil odločijo sodišča z odločbo na seji, zaprti za javnost, brez vabila strankam.

Pritožba zoper odločbo o odobritvi zahteve ni mogoča. Pritožbo zoper odločbo o zavrnitvi zahteve je mogoče vložiti samo v petih dneh od vročitve.

Potrdilo se izda zaščiteni osebi, kopija pa se pošlje tudi osebi, ki predstavlja grožnjo in ki je obveščena, da je tako potrjen zaščitni ukrep priznan in izvršljiv v vseh državah članicah Evropske unije.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

V skladu s členom 32 in členom 46(2) zakona št. 217/2003 o preprečevanju nasilja v družini in boju proti njemu, kakor je bil ponovno objavljen, začasno odredbo o zaščiti ali odredbo o zaščiti nemudoma izvrši policija ali, kjer je to ustrezno, se izvrši pod nadzorom policije.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

V skladu s členom 8 člena I/5 izredne vladne uredbe št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje nekaterih predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k EU, odobrene s spremembami z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen, bodo pristojna romunska sodišča za izvršitev sodbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, s katero so odrejeni zaščitni ukrepi, ki v romunskem pravu niso znani ali se razlikujejo od ukrepov, določenih v njem, v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 606/2013 prilagodila dejanske elemente zaščitnih ukrepov, tako da bodo izvršljivi v Romuniji v skladu z romunskim pravom, in odredila ukrepe, ki imajo enakovredne učinke ter podobne cilje in interese. Učinki ukrepa, ki ga sprejme romunsko sodišče, ne smejo presegati učinkov, določenih v pravu države članice izvora za ukrep, določen v sodbi, ki jo je izdalo sodišče v državi članici izvora.

Prilagoditev se opravi po uradni dolžnosti ali na zahtevo zadevne stranke v okviru postopka odločanja o zahtevah za razglasitev izvršljivosti ali zavrnitev priznanja ali izvršitve sodbe ali v postopku v glavni stvari.

Pristojno sodišče je okrajno sodišče.

Če sodišče ugotovi, da je prilagoditev potrebna, odredi vabilo strankam. Udeležba državnega tožilca je obvezna.

Zoper sodbo, s katero je sodišče prilagodilo sodbo, izdano v drugi državi članici, se lahko vloži pritožba v desetih dneh po vročitvi. Zoper odločbo o pritožbi se ni mogoče pritožiti.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

V skladu s členom 1 člena I/5 izredne vladne uredbe št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje nekaterih predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k EU, odobrene s spremembami z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen, so za zahteve za zavrnitev priznanja in zahteve za zavrnitev izvršitve v Romuniji v zvezi s sodnimi odločbami, ki vsebujejo zaščitne ukrepe in so bile sprejete v drugi državi članici Evropske unije, pristojna okrajna sodišča v skladu z Uredbo (EU) št. 606/2013.

Zadnja posodobitev: 16/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.