Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Škotska

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Na Škotskem

Izstopni zaščitni ukrepi (tj. predlogi, ki se odredijo v Združenem kraljestvu, katerih priznanje in izvršitev se zahteva v drugih državah članicah EU)

Vsak predlagatelj (ali prejemnik) notranjega zaščitnega ukrepa, ki spada na področje uporabe Uredbe, bo lahko od sodišča, ki je ukrep izdalo, zahteval potrdilo o zaščitnem ukrepu v skladu s tem sistemom, da zaščito razširi na drugo državo članico EU. Na Škotskem so ta sodišča:

  • Višje sodišče (Court of Session)
  • grofijska sodišča (sheriff court)

Če so pogoji izpolnjeni, sodišče izda potrdilo v predpisani obliki (skupno po vsej EU). Potrdilo se izroči zaščiteni osebi/predlagatelju. Zaščitena oseba lahko tudi zahteva, da ji sodišče izroči prevedeno potrdilo.

Sodišče obvesti „osebo, ki povzroča tveganje“, o izdaji potrdila (in da se uporablja kjer koli v EU). Zoper izdajo potrdila ni pritožbe, lahko pa se zahteva popravek ali umik.

Potrdilo pomeni, da je zaščiteni osebi zaščitni ukrep avtomatično priznan in po potrebi izvršljiv v kateri koli drugi državi članici (razen Danske, ki je Uredba ne zavezuje).

Potrdilo EU je na zahtevo na voljo pri sodišču, ki je izdalo notranji zaščitni ukrep.

Priznanje in izvršitev vstopnega (v Združeno kraljestvo iz druge države članice) zaščitnega ukrepa

Zaščitni ukrep, izdan v drugi državi članici, se avtomatično prizna, ne da bi bil potreben poseben postopek, in je izvršljiv brez razglasitve izvršljivosti. Sodišču ga ni treba predložiti v priznanje.

Če zaščitena oseba zahteva „prilagoditev dejanskih elementov“ (npr. nov naslov itd.) svojega zaščitnega ukrepa in/ali zahteva izvršitev ukrepa, če je prišlo do domnevne kršitve, se lahko obrne na Višje sodišče, pristojno pa je grofijsko sodišče.

Ta sodišča lahko (na zahtevo) ukrep ustrezno prilagodijo. Oseba, ki povzroča tveganje, se obvesti o prilagoditvi (in o kaznih za kršitev).

Ta sodišča lahko izvršijo zaščitni ukrep tako, da ga obravnavajo na enak način kot prepoved, ki jo je izdalo sodišče na Škotskem.

„Oseba, ki povzroča tveganje“ lahko pri enem od teh sodišč vloži predlog za zavrnitev priznanja ali izvršitve vstopnega zaščitnega ukrepa, vendar je pri taki zavrnitvi sodišče vezano na posebne in omejene razloge; ukrep bi moral biti v očitnem nasprotju z javnim redom ali biti nezdružljiv z notranjo odločbo.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Na Škotskem

  • Višje sodišče
  • grofijsko sodišče

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Na Škotskem

  • Višje sodišče
  • grofijsko sodišče

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Na Škotskem

  • Višje sodišče
  • grofijsko sodišče

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Na Škotskem

  • Višje sodišče
  • grofijsko sodišče

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Angleščina, v vseh jurisdikcijah Združenega kraljestva.

Zadnja posodobitev: 12/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.